Podział czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2014.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "ministrem" odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz sprawuje ogólne kierownictwo ministerstwa.
2.
Minister nadzoruje zadania w zakresie:
1)
planowania i realizacji budżetu państwa w części dotyczącej zakresu działania ministra;
2)
systemów wynagradzania w instytucjach kultury;
3)
współpracy ze środkami masowego przekazu;
4)
ochrony informacji niejawnych;
5) 2
uprawnień emerytalnych twórców i członków ich rodzin;
6)
kontroli resortowej;
7)
współpracy i koordynacji działań z organizacjami pozarządowymi;
8)
polityki kulturalnej państwa oraz programów działania resortu;
9)
promocji czytelnictwa;
10)
ochrony rynku książki i czasopism;
11)
działalności naukowo-badawczej;
12)
strategicznych projektów o szczególnym znaczeniu dla dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
13)
promowania twórczości oraz mecenat nad muzyką, teatrem i sztukami wizualnymi;
14)
amatorskiego ruchu artystycznego i rękodzieła artystycznego oraz ochrony ich dorobku.
3.
Minister nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Gabinet Polityczny;
2)
Departament Finansowy;
3)
Departament Mecenatu Państwa;
4)
Departament Narodowych Instytucji Kultury;
5)
Centrum Informacyjne MKiDN.
4.
Minister sprawuje nadzór nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
5.
Ministrowi podlega Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
§  2.
1.
Sekretarz stanu Piotr Żuchowski pełni funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków.
2.
Do zakresu działania sekretarza stanu Piotra Żuchowskiego należą sprawy:
1)
zastępowania ministra podczas jego nieobecności;
2)
podpisywania aktów normatywnych i innych aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w razie nieobecności ministra;
3)
koordynowania współpracy ministra z Radą Ministrów i Komitetem Rady Ministrów, w tym nadzór nad przygotowaniem projektów dokumentów przedkładanych tym organom przez ministra;
4)
ochrony dóbr kultury i muzeów;
5)
ochrony zabytków;
6)
podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
7)
realizacji zadań w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
3.
Sekretarz stanu Piotr Żuchowski nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Departament Dziedzictwa Kulturowego;
2)
Departament Ochrony Zabytków.
§  3.
1.
Do zakresu działania podsekretarza stanu Moniki Smoleń należą sprawy:
1)
programowania i koordynowania zadań resortu w zakresie funduszy strukturalnych i innych programów europejskich;
2)
realizacji międzynarodowej i transgranicznej współpracy kulturalnej;
3)
koordynowania współpracy ministerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego;
4)
szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli oraz kształcenia kadr dla kultury;
5)
edukacji kulturalnej.
2.
Podsekretarz stanu Monika Smoleń nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Departament Funduszy Europejskich;
2)
Departament Współpracy z Zagranicą;
3)
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
§  4.
1.
Do zakresu działania podsekretarza stanu Andrzeja Wyrobca należą sprawy:
1)
nadzorowania prac legislacyjnych;
2)
ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych;
3)
ochrony prawa prasowego;
4)
realizacji polityki audiowizualnej;
5)
koordynowania współpracy ministra z Sejmem i Senatem RP oraz ich komisjami;
6) 3
przewodniczenie Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.
2.
Podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Departament Legislacyjny;
2)
Departament Własności Intelektualnej i Mediów.
§  5.
1.
Do zakresu działania dyrektora generalnego należy, oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) także realizowanie - z upoważnienia ministra - bieżących zadań w zakresie:
1)
ochrony informacji niejawnych;
2)
obronności i bezpieczeństwa państwa;
3)
obsługi prawnej;
4)
koordynowania współpracy ze związkami zawodowymi;
5)
koordynowania i monitorowania zadań dotyczących realizacji obowiązków ministra wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).
2.
Dyrektor generalny nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Biuro Administracyjno-Budżetowe;
2)
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;
3)
Biuro Kadr i Szkolenia;
4)
Biuro Ministra;
5)
Biuro Obsługi Prawnej.
§  6.
1.
Oprócz zadań wymienionych w § 2, 3, 4 i 5 sekretarz stanu, podsekretarze stanu oraz dyrektor generalny wykonują inne zadania zlecone im przez ministra oraz współpracują i koordynują działania z innymi resortami i instytucjami państwowymi.
2.
Jeżeli wykonanie zadania wymaga współdziałania osób wymienionych w ust. 1, minister wyznacza koordynatora oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.
3.
Sekretarz stanu, podsekretarze stanu i dyrektor generalny uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP oraz ich komisji, a także Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i innych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań - wyłącznie na podstawie upoważnienia ministra.
§  7.
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 1).
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2 § 1 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.MKiDN.2015.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2014 r.
3 § 4 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.MKiDN.2015.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2014 r.