Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1988.9.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 5 września 1988 r.
w sprawie podwyższenia wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych dla pracowników straży przemysłowej

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy oraz § 10 ust. 1 uchwały nr 113/84 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w straży przemysłowej, zmienionej uchwałą nr 171/85 Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r. - zarządza się, co następuje:
§  1. Podwyższa się stawki wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych, ustalone w uchwale nr 113/84 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w straży przemysłowej, zmienionej uchwałą nr 171/85 Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r.
1) w tabeli stanowisk, kwalifikacji i godzinowych stawek płac wartowników, stanowiącej załącznik nr 1, w wysokości:
Lp.Godzinowe stawki płac w złotych od - do
1.100-160
2. 95-150
3. 90-130
4. 85-120
2) w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego komendantów oddziałów straży przemysłowej i ich zastępców, stanowiącej załącznik nr 2, w wysokości:
Grupa zaszeregowaniaMiesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego w złotych

od - do

117.000 - 24.000
217.500 - 25.500
318.000 - 27.000
418.500 - 28.500
519.000 - 30.000
619.500 - 31.500
720.500 - 33.000
822.000 - 35.000
3) w tabeli dodatków funkcyjnych dla komendantów oddziałów straży przemysłowej i ich zastępców oraz dowódców wart, stanowiącej załącznik nr 4, w wysokości:
StanowiskoKategoria oddziałuStawka dodatku funkcyjnego w złotych
Komendant oddziału I kat.2.500 - 7.000
II kat.2.000 - 6.000
III kat.1.500 - 5.000
Zastępca komendanta oddziału I kat.2.000 - 6.000
II kat.1.500 - 5.000
Dowódca warty1.000 - 4.500
§ 2. Stawki wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych, określone w tabelach, zawierają dodatek wypłacany dotychczas w wysokości 6.000 zł na podstawie uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatku z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).
§  3. Wprowadzenie stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych, określonych w zarządzeniu, następuje w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 lutego 1987 r. w sprawie podwyższenia wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych dla pracowników straży przemysłowej.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 1988 r.