Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.10.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju

Na podstawie art. 107 ust. 9 oraz art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa tryb postępowania w sprawach podróży służbowych poza granicami kraju, odbywanych przez:
1)
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "Prezesem",
2)
Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego,
3)
Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym",
4)
dyrektorów oraz naczelników komórek Wyższego Urzędu Górniczego, wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), zwanych dalej "komórkami WUG",
5)
pracowników Samodzielnego Wydziału do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej oraz pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
6)
niewymienionych w pkt 4 i 5 pracowników komórek WUG,
7)
pracowników na stanowiskach wymienionych w § 6 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 57),
8)
pracowników Zakładu Obsługi Gospodarczej Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach, zwanego dalej "ZOG",
9)
dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej "OUG", oraz dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, zwanego dalej "UGBKUE",
10)
niewymienionych w pkt 9 pracowników OUG oraz UGBKUE,
11)
osób niebędących pracownikami urzędów górniczych, których wyjazdy są finansowane w całości lub w części z części budżetu państwa dotyczącej Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG"

- zwanych dalej "podróżami służbowymi".

§  2.
1.
Przepisy dotyczące komórek WUG stosuje się odpowiednio do ZOG.
2.
Zadania i kompetencje określone w zarządzeniu dla dyrektorów i naczelników komórek WUG realizuje w odniesieniu do ZOG Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego.
§  3.
1.
Podróże służbowe odbywają się na podstawie planu podróży służbowych, zwanego dalej "planem", z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
2.
Plan zawiera informacje o przewidywanych w danym roku budżetowym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwanym dalej "rokiem budżetowym", podróżach służbowych, określając w szczególności:
1)
cele podróży służbowych;
2)
orientacyjne terminy podróży służbowych;
3)
sposoby finansowania podróży służbowych;
4)
kalkulacje kosztów podróży służbowych.
3.
Projekt planu ramowego oraz planu sporządza Biuro Organizacyjne Wyższego Urzędu Górniczego, zwane dalej "Biurem Organizacyjnym", w porozumieniu z dyrektorami oraz naczelnikami komórek WUG, osobami wymienionymi w § 1 pkt 5 i 7, a także dyrektorami OUG oraz dyrektorem UGBKUE.
4.
W terminie do dnia 15 lipca dyrektor Biura Organizacyjnego przedkłada Prezesowi do akceptacji projekt planu ramowego na następny rok budżetowy.
5.
W terminie 15 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dyrektor Biura Organizacyjnego przedkłada Prezesowi do zatwierdzenia projekt planu na dany rok budżetowy.
6.
Kopia zaakceptowanego przez Prezesa planu ramowego oraz kopia zatwierdzonego przez Prezesa planu jest przekazywana w terminie 15 dni od dnia akceptacji albo zatwierdzenia do:
1)
osób, które w imieniu komórki WUG, OUG, UGBKUE albo własnym zgłaszały do planu propozycje podróży służbowych;
2)
Biura Administracyjno-Budżetowego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "Biurem Administracyjno-Budżetowym";
3)
Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "Biurem Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych".
§  4.
1.
Odbycie przez pracownika urzędu górniczego podróży służbowej, nieujętej w planie albo ujętej w planie bez podania dokładnej daty lub dodatkowych kosztów podróży służbowej, w tym opłaty konferencyjnej, wymaga uzyskania pisemnej zgody Prezesa.
2.
Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, jest składany do Prezesa za pośrednictwem dyrektora Biura Organizacyjnego nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia lub innych dokumentów zawierających istotne informacje na temat podróży służbowej.
3.
Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, dołącza się zaproszenie lub inne dokumenty zawierające istotne informacje na temat podróży służbowej.
4.
Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do osoby wymienionej w:
1)
§ 1 pkt 2 - 5, 7 i 9 - występują te osoby;
2)
§ 1 pkt 6 - występują dyrektorzy oraz naczelnicy komórek WUG;
3)
§ 1 pkt 10 - występują dyrektorzy OUG oraz dyrektor UGBKUE.
5.
Biuro Organizacyjne, uwzględniając informacje zawarte we wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, oraz informacje, o których mowa w § 13, sporządza:
1)
kalkulację kosztów podróży służbowej i dołącza tę kalkulację do wniosku;
2)
adnotację o szacunkowych kosztach podróży służbowej pokrywanych z części budżetu państwa dotyczącej WUG, potwierdzoną podpisem jego dyrektora na wniosku.
6.
Na wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, Prezes udziela zgody na odbycie podróży służbowej albo odmawia jej udzielenia.
7.
Wniosek wraz ze stanowiskiem Prezesa, o którym mowa w ust. 6, jest przekazywany do Biura Organizacyjnego, a jego kopia:
1)
do osoby, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1;
2)
do Biura Administracyjno-Budżetowego;
3)
w przypadku podróży służbowych w celu odbycia szkolenia - do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
§  5.
W przypadku podróży służbowych odbywanych na podstawie planu dyrektor Biura Organizacyjnego przedkłada - nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu - Prezesowi do akceptacji propozycję dotyczącą osób delegowanych, w tym przewodniczącego delegacji - jeżeli planowany jest udział więcej niż 1 osoby w podróży służbowej.
§  6.
1.
Dokumentami stanowiącymi podstawę podróży służbowej pracowników urzędów górniczych są:
1)
polecenie odbycia podróży służbowej;
2)
instrukcja wyjazdowa.
2.
Dokumentem stanowiącym podstawę podróży służbowej Prezesa jest zgoda na wyjazd, udzielona przez członka kierownictwa resortu środowiska nadzorującego Prezesa na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do "Procedury realizacji podróży służbowych za granicę pracowników resortu środowiska" z dnia 8 lipca 2009 r., zatwierdzonej przez Ministra Środowiska.
3.
Dokumentem stanowiącym podstawę podróży służbowej osób, o których mowa w § 1 pkt 8, jest polecenie odbycia podróży służbowej.
4.
Dokumentami stanowiącymi podstawę podróży służbowej osób, o których mowa w § 1 pkt 11, zwanych dalej "ekspertami", są:
1)
umowa zawarta z ekspertem, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;
2)
instrukcja wyjazdowa, stanowiąca załącznik do umowy, o której mowa w pkt 1.
5.
Osoby delegowane, o których mowa w ust. 1 i 3, przekazują do Biura Organizacyjnego - nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu - swoje dane osobowe niezbędne do sporządzenia polecenia odbycia podróży służbowej.
6.
Polecenie odbycia podróży służbowej jest sporządzane przez Biuro Organizacyjne na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
7.
Instrukcja wyjazdowa określa zadania osób delegowanych i stanowisko, jakie mają one reprezentować w imieniu Prezesa.
8.
Instrukcja wyjazdowa jest sporządzana na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia, w uzgodnieniu z dyrektorami oraz naczelnikami komórek WUG, dyrektorami OUG oraz dyrektorem UGBKUE, w których są zatrudnione osoby delegowane, i przekazywana dyrektorowi Biura Organizacyjnego - nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu - przez osobę delegowaną, a w przypadku podróży służbowych poza granicami kraju, w których jest planowany udział więcej niż 1 osoby - przez przewodniczącego delegacji lub wyznaczoną przez niego osobę delegowaną.
9.
Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w § 1 pkt 5 i 7, jeżeli są one osobami delegowanymi.
10.
Przepisu ust. 8, w zakresie dotyczącym uzgodnienia instrukcji wyjazdowej, nie stosuje się do delegowania osób wymienionych w § 1 pkt 8 i 11.
11.
Dyrektor Biura Organizacyjnego przedkłada - nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu - Prezesowi do podpisu polecenie odbycia podróży służbowej oraz instrukcję wyjazdową.
12.
Podpisane przez Prezesa polecenie odbycia podróży służbowej oraz instrukcja wyjazdowa są przekazywane do Biura Organizacyjnego, a kopie tych dokumentów - do osób delegowanych.
13.
W przypadkach uzasadnionych krótkim okresem pomiędzy otrzymaniem informacji o terminie wyjazdu a terminem wyjazdu dozwolone jest odstąpienie od terminów określonych w ust. 5, 8 lub 11.
§  7.
Dyrektor Biura Organizacyjnego przekazuje do Biura Administracyjno-Budżetowego:
1)
na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia - dane niezbędne do dokonywania wypłat środków dewizowych z Narodowego Banku Polskiego tytułem zaliczek dewizowych dla osób delegowanych;
2)
na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia - dane niezbędne do dokonania przelewów dewizowych.
§  8.
Zaciąganie przez dyrektora Biura Organizacyjnego zobowiązań finansowych, związanych z wykonywaniem zadań określonych w zarządzeniu, następuje na podstawie planu albo zgody, o której mowa w § 4 ust. 1, w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
§  9.
W przypadku podróży służbowych odbywanych na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej osoby delegowane są obowiązane odebrać w Narodowym Funduszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
§  10.
1.
Osoba delegowana - nie później niż w terminie 14 dni od dnia powrotu z podróży służbowej - dokonuje, osobiście lub przez osobę upoważnioną do pobrania środków finansowych, rozliczenia kosztów podróży służbowej poza granicami kraju na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
2.
Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane do Biura Administracyjno-Budżetowego za pośrednictwem Biura Organizacyjnego.
3.
Jeżeli osobą delegowaną był dyrektor Biura Organizacyjnego, rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane do Biura Administracyjno-Budżetowego za pośrednictwem Dyrektora Generalnego.
4.
W terminie 14 dni od dnia powrotu z podróży służbowej przewodniczący delegacji (osoba delegowana) przedkłada, za pośrednictwem Biura Organizacyjnego, Prezesowi do akceptacji sprawozdanie z podróży służbowej, sporządzone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, wraz z ewentualnymi materiałami informacyjnymi uzyskanymi w związku z podróżą służbową (akty normatywne, referaty, opracowania specjalistyczne).
5.
Jeżeli przewodniczącym delegacji (osobą delegowaną) był dyrektor Biura Organizacyjnego, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, jest przekazywane Prezesowi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego.
6.
Jeżeli odrębne przepisy, zasady przyjęte w odrębnym trybie lub powszechnie stosowane zasady przewidują dokumentowanie spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wymagających odbycia podróży służbowych poza granicami kraju, dokument zawierający sprawozdanie z wykonanych czynności służbowych dołącza się do sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.
7.
W uzasadnionych przypadkach Prezes może ustalić inny termin na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 4.
8.
Zaakceptowane przez Prezesa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, jest przekazywane do Biura Organizacyjnego, a jego kopia do komórki WUG, OUG lub UGBKUE, których pracownik był delegowany.
9.
Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w § 1 pkt 5 i 7, jeżeli są one osobami delegowanymi.
§  11.
1.
Biuro Organizacyjne prowadzi rejestr podróży służbowych.
2.
W rejestrze podróży służbowych są gromadzone i przechowywane sprawozdania, o których mowa w § 10 ust. 4, przekazane do Biura Organizacyjnego w trybie określonym w § 10 ust. 8.
§  12.
1.
Obsługę podróży służbowych w zakresie:
1)
sporządzania informacji, o których mowa w § 7,
2)
zakupu biletów na właściwe do odbycia podróży służbowej środki transportu,
3)
rezerwacji noclegów,
4)
zakupu polis ubezpieczeniowych dla osób delegowanych,
5)
zakupu wiz niezbędnych do odbycia podróży służbowej,
6)
sprawdzania pod względem merytorycznym rozliczeń kosztów podróży służbowych

- zapewnia Biuro Organizacyjne.

2.
Obsługę podróży służbowych w zakresie:
1)
sporządzania zleceń do Narodowego Banku Polskiego związanych z rozliczeniami zaliczek dewizowych dla osób delegowanych,
2)
sporządzania poleceń przelewów do Narodowego Banku Polskiego,
3)
dokonywania wypłat środków dewizowych zgodnie z danymi, o których mowa w § 7,
4)
sprawdzania pod względem rachunkowym rozliczeń kosztów podróży służbowych,
5)
dokonywania wpłat niewykorzystanych środków dewizowych do Narodowego Banku Polskiego po rozliczeniu zaliczek dewizowych,
6)
dokonywania wypłat środków tytułem rozliczenia zaliczek dewizowych

- zapewnia Biuro Administracyjno-Budżetowe.

§  13.
W terminie do 15 dnia każdego miesiąca Biuro Administracyjno-Budżetowe przekazuje do Biura Organizacyjnego zestawienie posiadanych środków na podróże służbowe, sporządzone według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, w ramach części budżetu państwa dotyczącej WUG.
§  14.
W terminie do dnia 30 stycznia każdego roku Biuro Organizacyjne sporządza sprawozdanie z wykonania planu, uwzględniające podróże służbowe odbyte na podstawie zgody, o której mowa w § 4 ust. 1.
§  15.
Przy organizacji i odbywaniu podróży służbowych pracownicy urzędów górniczych kierują się zasadami określonymi odpowiednio w przepisach o pracownikach urzędów państwowych, przepisach o służbie cywilnej, a także w Kodeksie Etyki Służby Cywilnej.
§  16.
Sprawy związane z podróżami służbowymi, nieuregulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisami zarządzenia, wymagają indywidualnego rozstrzygnięcia Prezesa.
§  17.
Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju pracowników urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 29).
§  18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR strona 1

udzielam zgody / odmawiam udzielenia zgody*)

.................................................................................................

(data, pieczęć i podpis Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego)

.....................................................................................

(numer działania w ramach budżetu zadaniowego)

WNIOSEK

O UDZIELENIE ZGODY NA ODBYCIE PRZEZ PRACOWNIKA URZĘDU GÓRNICZEGO PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU NIEUJĘTEJ W PLANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH / UJĘTEJ W PLANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH BEZ PODANIA DOKŁADNEJ DATY LUB DODATKOWYCH KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ*)

1. Cel podróży służbowej: .........................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Państwo(a) docelowe / miejscowość(ci) docelowa(e): .........................................................

3. Termin wyjazdu: .................................... Termin powrotu: ..................................................

4. Osoby (osoba) delegowane:

* ..................................................................................... - przewodniczący delegacji

* .....................................................................................

* .....................................................................................

5. Program pobytu: ....................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

strona 2

6. Źródło finansowania: Wyższy Urząd Górniczy zewnętrzne - jakie?

* transportu

* diet ...................................... .....................................

* noclegów ...................................... .....................................

* ubezpieczenia ...................................... .....................................

* opłaty konferencyjnej ...................................... .....................................

* innych kosztów

(wyszczególnić)

7. Załączniki (np. zaproszenie) ............................................................................................

...................................................................

(data, pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Na podstawie załączonej kalkulacji koszty wskazanej podróży służbowej pokrywane z budżetu Wyższego Urzędu Górniczego szacuje się na ..............................................

........................................................................................

(data, pieczęć i podpis dyrektora Biura Organizacyjnego)

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

UMOWA

zawarta dnia ................................................... w ........................................................ pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wyższym Urzędem Górniczym, z siedzibą w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, NIP 634-10-87-040, zwanym dalej "Zleceniodawcą", w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie pełnomocnictwa .........................., Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, z dnia ..........................., Pani/Pan ............................, Dyrektor Biura Organizacyjnego w Wyższym Urzędem Górniczym,

a ......................................................, zamieszkałym/ą w ............................................................,

legitymującym/ą się dowodem osobistym Nr ......................, Nr PESEL ...................................,

NIP ......................................................, zwanym/ą dalej "Ekspertem",

o następującej treści:

§ 1.

1. Zleceniodawca zleca, a Ekspert zobowiązuje się do .............................................................

w okresie od dnia ..................................... do dnia .............................. .

2. Szczegółowy zakres obowiązków Eksperta określa instrukcja wyjazdowa, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Ekspertowi przysługują:

1) diety;

2) zwrot kosztów podróży na trasie;

3) zwrot kosztów ubezpieczenia;

4) zwrot kosztów uzyskania wizy.

2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Ekspert otrzyma zaliczkę.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na zasadach określonych przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanymi na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

§ 3.

Ekspert zobowiązuje się do rozliczenia z pobranej zaliczki oraz złożenia sprawozdania z wyjazdu, o którym mowa w § 1,*) w terminie 14 dni od dnia powrotu.

§ 4.

Ekspert nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim.

§ 5.

Ekspert oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające wykonanie niniejszej umowy.

§ 6.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Eksperta niniejszej umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy lub żądać zwrotu kosztów, wymienionych w § 2 ust. 1 i 2.

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 10.

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Ekspert, a dwa Zleceniodawca.

........................................................... .....................................................

Zleceniodawca Ekspert

*) Zobowiązanie do złożenia sprawozdania z wyjazdu, o którym mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia powrotu, pomija się, jeżeli obowiązek ten realizuje przewodniczący delegacji.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR

...............................................................

(pieczęć Wyższego Urzędu Górniczego)

POLECENIE ODBYCIA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

NR ..................

DELEGACJA ZAGRANICZNA

Imię i nazwisko: ....................................................................................

Miejsce zatrudnienia: ....................................................................................

Stanowisko służbowe: ....................................................................................

Adres zamieszkania: ....................................................................................

Data urodzenia: ....................................................................................

Termin wyjazdu: ....................................................................................

Termin powrotu: ....................................................................................

Środki transportu: ....................................................................................

Państwo(a) docelowe: ....................................................................................

Miejscowość(ci) docelowa(e): ....................................................................................

Cel podróży służbowej: ....................................................................................

Świadczenia, które nie są

pokrywane z budżetu

Wyższego Urzędu Górniczego: ....................................................................................

Świadczenia, które są

pokrywane z budżetu

Wyższego Urzędu Górniczego: ....................................................................................

.....................................................................................

(data)

......................................................................................

(pieczęć i podpis Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego)

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WZÓR

............................................................................

(pieczęć Wyższego Urzędu Górniczego)

INSTRUKCJA WYJAZDOWA

na podróż służbową do/na*) ......................................................................................................

(instytucja, tytuł konferencji*))

do ....................................................... w terminie ......................................................................

(miejscowość, państwo)

Członkowie delegacji:

1.
................................................................................... - przewodniczący delegacji
2.
...................................................................................
3.
...................................................................................

Zadania osób delegowanych:

* ..................................................................................................................................................

* ..................................................................................................................................................

* ..................................................................................................................................................

* ..................................................................................................................................................

Stanowisko Wyższego Urzędu Górniczego**):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................. ....................................................................

(data i podpis przewodniczącego delegacji) (data, pieczęć i podpis wnioskodawcy)

.................................................................................................

(data, pieczęć i podpis Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego)

*) niepotrzebne skreślić

**) jeśli zostało określone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

WZÓR

WNIOSEK O ZALICZKĘ

na pokrycie kosztów podróży służbowej ujętej/nieujętej*) w planie podróży służbowych poza granicami kraju na rok ...........

do .................................................................................

(kraj, miejscowość docelowa)

w terminie od dnia ..................... do dnia .....................

Lp.Osoby delegowaneDietyDieta dojazdowaRyczałt na dojazdyHotelInne:

..........

Razem kwota zaliczkiData i podpis osoby pobierającej zaliczkę.
1.
2.
3.
4.
5.

Dodatkowe informacje: ................................................................................................................

Data i podpis osoby sporządzającej wniosek o zaliczkę: ..............................

Data i podpis dyrektora Biura Organizacyjnego: ..........................................

Data i podpisy osób zatwierdzających do wypłaty: .....................................................................

Główny Księgowy zatwierdzający do wypłaty

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

WZÓR

POLECENIE PRZELEWU DEWIZOWEGO

Prosimy o dokonanie przelewu na:

Kwota w walucie dyspozycji: ........................... symbol waluty dyspozycji: ...............

Kwota słownie: ..............................................................................................................

Bank beneficjenta:

1. Nazwa, adres i BIC: .......................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN*)): ...................................................

.........................................................................................................................................

Beneficjent - nazwa, adres: ..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kraj beneficjenta: .........................................................................................................................

Tytuł płatności **): ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Koszty realizacji zlecenia pokrywa***): BEN...... OUR........ SHA.........

Status beneficjenta***): rezydent/nierezydent

Termin płatności: ......................................

......................................................................................

(data, pieczęć i podpis dyrektora Biura Organizacyjnego)

Zatwierdzono na sumę zł: .......................................

Słownie zł: .............................................................................................................................

do wypłaty z sum: część ....... dział ....... rozdział ......... § .......... poz. ...................

.......................................................................................................................................................

Sporządził Główny Księgowy Zatwierdzono do wypłaty

Katowice, dnia ..................................

*) długość numeru IBAN (22 znaki)

**) w języku polskim i obcym

***) zaznaczyć właściwe

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU

WZÓR strona 1

Rozliczenie z zaliczki w zagranicznych środkach płatniczych na podstawie

zlecenia płatniczego WUG nr ...... / ...... z dnia ..............

dla Pani / Pana*) ................................................................. delegowanej / delegowanego*)

do .................................................................. w terminie ..........................

Pobyt za granicą trwał:

od dnia ...................., godz. ................ do dnia ..................., godz. .............. = .................. doby

Otrzymałam / otrzymałem*): w gotówce: ..................................

w czeku: ..................................

RAZEM: ..................................

Otrzymałam / otrzymałem*) za granicą bezpłatnie lub w ramach opłat (konferencyjnej, hotelowej itp.):

1. WYŻYWIENIE2. TRANSPORT
ilośćtaknie
śniadaniez dworca / lotniska / portu*)
obiadna dworzec / lotnisko / do portu*)
kolacjaśrodkami komunikacji miejscowej
3. NOCLEG4. Kwotę w wysokości .............
na inne wydatki.
ilość: .................

Wydałam / wydałem*):

I.DIETY**)..............x............=.........
ilość dietwysokość przysługującej diety
II.DIETA DOJAZDOWA***)..............x............=.........
ilość dietwysokość przysługującej diety
III.RYCZAŁT na pokrycie dojazdów komunikacją miejską***)0,1 x..............x..........=.........
wysokość przysługującej dietyilość dób
IV.HOTEL
(zgodnie z załączonym rachunkiem)..........................................=.........
V.INNE
(wyszczególnić)..........................................=.........
Wydałam / wydałem*) ogółem:=.........

strona 2

Dysponowałam / dysponowałem*) kwotą: ..............................

Wydałam / wydałem*) kwotę: ..............................

Do zwrotu / wypłaty*): ..............................

słownie: ........................................................................................................................................

Ilość załączników: ...................

Uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................

(data) (podpis osoby delegowanej)

Sprawdzono pod względem merytorycznym: ..............................................................................

(data i podpis pracownika BO) (data, pieczęć i podpis dyrektora BO/PDG)

Wypełnia Biuro Administracyjno-Budżetowe:

Rozliczenie zlecenia:

Pobrano: ....................... ................... x ............... = .......................

Rozliczono: ....................... ................... x ............... = .......................

Do zwrotu: ....................... ................... x ............... = .......................

Zwrócono: ....................... ..................... x ............... = .......................

Różnice kursowe: ...................................

Sprawdzono i zatwierdzono na sumę: .................... zł

słownie: ...................................................................................................

do wypłaty z sum: część ....... dział .......... rozdział ............ § ......... poz. ..........

Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: ........................................

(data i podpis sprawdzającego)

Zatwierdzono: ..............................................................................................................................

Główny Księgowy zatwierdzający do wypłaty

Dnia ...................... wpłacono do kasy Wyższego Urzędu Górniczego walutę w kwocie ...........

.................................................

(podpis kasjera)

*) niepotrzebne skreślić

**) Zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanymi na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25 % diety ustalonej zgodnie z tymi przepisami. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na: śniadanie - 15% diety; obiad - 30 % diety; kolację - 30 % diety; inne wydatki - 25 % diety.

***) Zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanymi na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10 % diety za każdą rozpoczętą dobę podróży. Jeśli jednak pracownik odbywa podróż pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym) lub strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy lub pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty, ryczałty te nie przysługują.

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

WZÓR

1. Imię i nazwisko: .................................................................................

Jednostka organizacyjna: ...................................................................

2. Imię i nazwisko: .................................................................................

Jednostka organizacyjna: ...................................................................

SPRAWOZDANIE

z podróży służbowej do/na*) .....................................................................................................

(instytucja, tytuł konferencji*))

do .................................................. w terminie ...........................................................................

(miejscowość, państwo)

1. Cel podróży służbowej:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Program pobytu:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Przebieg delegacji:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Uwagi i wnioski (omówić zgodnie z instrukcją wyjazdową):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Wykaz załączników i miejsce ich przechowywania:

a) materiały otrzymane przez osobę delegowaną (np. akty normatywne, referaty, opracowania specjalistyczne):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b) materiały opracowane przez osobę delegowaną:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Katowice, dnia ...........................................

Data, pieczęć i podpis dyrektora Podpis osoby (osób) delegowanej:

właściwej jednostki organizacyjnej:

......................................................... 1. .................................................

2. .................................................

*) niepotrzebne skreślić