Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1988.5.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 kwietnia 1988 r.
w sprawie podmiotowego zakresu stosowania zasady ustalania kwoty wynagrodzeń wolnych od podatku ponadnormatywnych wypłat i wynagrodzeń, ustalonej dla formuły progowej.

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. Nr 55, poz. 278, z 1986 r. Nr 47, poz. 232, z 1987 r. Nr 16, poz. 97 i Nr 27, poz. 152 oraz z 1988 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz gałęzi i branż gospodarki narodowej stosujących w 1988 r. zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń w ciężar kosztów wolnej od podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń wynikającą z formuły progowej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Jednostki organizacyjne posiadające status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, jednostki podległe Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, zrzeszenia i inne jednostki, których działalność jest finansowana z narzutów na koszty i z zysku, gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" i jednostki będące pod zarządem komisarycznym oraz jednostki organizacyjne spółdzielczości inwalidów, spółdzielczości niewidomych, Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, zakłady szkoleniowo-produkcyjne Polskiego Związku Głuchych, stosują formułę progową, niezależnie od rodzaju branży, do której są zaliczone.
§  3. Zakłady na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym w wielozakładowych jednostkach gospodarczych, zaliczone do branż i gałęzi wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 1, stosują formułę progową tylko wówczas jeżeli stosuje ją jednostka gospodarcza lub jeżeli uzyskały zgodę na odrębne uiszczanie podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 1988 r.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz gałęzi i branż gospodarki narodowej stosujących w 1988 r. zasadę ustalania kwoty wynagrodzeń zaliczanych w ciężar kosztów wolnej od podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, wynikającą z formuły progowej.

Symbol gałęzi lub branżyWyszczególnienie
Przemysł węglowy
011przemysł węgla kamiennego
014przemysł węgla brunatnego
Przemysł paliw (z wyjątkiem węglowego)
021przemysł koksowniczy
022przemysł gazowniczy
023przemysł naftowy
024przemysł rafineryjny
028pozostały przemysł paliw
Przemysł energetyczny
031przemysł elektroenergetyczny i ciepłowniczy
033jednostki sieci i zbytu energii elektrycznej i cieplnej
Przemysł hutnictwa żelaza
041przemysł kopalnictwa rud żelaza (łącznie z zakładami wzbogacania rud)
042przemysł metalurgii żelaza i stali
048przemysł przerobu złomu żeliwa i stali
Przemysł metali nieżelaznych
051przemysł kopalnictwa rud metali nieżelaznych (łącznie z zakładami wzbogacania rud z wyłączeniem rud miedzi)
052przemysł kopalnictwa rud miedzi
053przemysł metalurgii nieżelaznej (bez metalurgii rud miedzi)
054przemysł metalurgii miedzi
058przemysł przerobu złomu metali nieżelaznych
Przemysł metalowy
061przemysł odlewniczy
Przemysł maszynowy
088zakłady remontowe i usługowe przemysłu maszynowego
Przemysł precyzyjny
094usługi zegarmistrzowskie
095usługi optyczne
097przemysł sprzętu medycznego i weterynaryjnego
Przemysł środków transportu
103przemysł ciągników
105tylko stocznie rzeczne
108zakłady remontowe i usługowe przemysłu środków transportu
Przemysł chemiczny
121przemysł kopalnictwa surowców chemicznych (bez surowców siarkonośnych)
123przemysł nawozów sztucznych (z wyjątkiem wapniowych i chemicznych składników mieszanek paszowych)
124przemysł organiczny
134przemysł farmaceutyczny
136usługi związane z wyrobami z tworzyw sztucznych
137usługi związane z wyrobami gumowymi
138przemysł kopalnictwa siarki
Przemysł materiałów budowlanych
141przemysł kruszyw i surowców mineralnych oraz kamienia budowlanego
147przemysł materiałów ogniotrwałych
151usługi szklarskie
Przemysł drzewny
171przemysł tartaczny (łącznie z nasycalniami drewna)
Przemysł dziewiarsko-pończoszniczy
201usługi dziewiarskie
211usługi odzieżowe i bieliźniarskie
Przemysł skórzany
221przemysł garbarski
222usługi szewskie
Przemysł spożywczy
231przemysł mięsny
234przemysł rybny
235przemysł mleczarski
241przemysł młynarski i makaronowy
242przemysł piekarski
243przemysł cukrowniczy
245przemysł ziemniaczany
249przemysł olejarski
Przemysł paszowy i utylizacyjny
261przemysł paszowy
262przemysł utylizacyjny
Budownictwo specjalistyczne
345wykonawstwo robót wodno-melioracyjnych rolnych i leśnych
361Jednostki geodezyjno-kartgraficzne
Gospodarka rolnicza
401gospodarka ogólnorolnicza
408gospodarka nasienna
411gospodarka ogrodnicza
421hodowla zarodowa
422produkcja zwierzęca typu przemysłowego
426hodowla ryb
428pozostała produkcja w rolnictwie
Obsługa rolnictwa
431obsługa maszynowa produkcji rolniczej
432obsługa remontowa i konserwacyjna maszyn rolniczych
433remont i konserwacja rolniczych urządzeń melioracyjnych
438obsługa rolnictwa pozostała
439jednostki działalności socjalno-bytowej oraz pozostałe jednostki sfery poza produkcją materialną wchodzące w skład przedsiębiorstw rolnych
451Gospodarka leśna
Uboczna produkcja leśna i łowiecka oraz gospodarka zadrzewieniowa na gruntach nieleśnych
461uboczna produkcja leśna i łowiecka
463gospodarka zadrzewieniowa na gruntach nieleśnych
Transport kolejowy
501transport kolejowy publiczny
Transport samochodowy
511transport samochodowy publiczny
512transport samochodowy specjalizowany
Transport morski
521żegluga morska
522porty morskie
523jednostki obsługi transportu morskiego
Transport wodny śródlądowy
531żegluga śródlądowa
533inspekcja żeglugi śródlądowej
Transport lotniczy
541transport lotniczy publiczny
542jednostki obsługi transportu lotniczego
543jednostki specjalizowane usług lotniczych
551Transport rurociągowy
561Jednostki dróg publicznych
Spedycja i transport konny
571spedycja krajowa
Jednostki łączności
591poczta, telekomunikacja i radiokomunikacja
592jednostki pomocnicze łączności
593transport samochodowy łączności
Jednostki wydawnicze i filmowe
661wydawnictwa i prasa
662wytwórnie filmów i zespoły realizatorów filmowych
Pozostałe branże produkcji materialnych
681ośrodki (samodzielne pracownie) badań i kontroli środowiska, urzędy probiercze, urzędy miar, jednostki badania i oceny jakości
682okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej
683jednostki wielodziałowych usług materialnych z wyłączeniem spółdzielczości inwalidzkiej
Komunikacja miejska
701Komunikacja miejska publiczna
711Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna
Pozostałe jednostki produkcyjne gospodarki komunalnej
721gospodarka cieplna komunalna
722zakłady oczyszczania miast
723zakłady zieleni miejskiej
724gazyfikacja bezprzewodowa
725pralnie i farbiarnie
726drogownictwo miejskie
728jednostki wielobranżowe oraz pozostałe jednostki gospodarki komunalnej w sferze produkcji materialnej
Gospodarka mieszkaniowa
742jednostki pośrednictwa zamiany mieszkań i inne jednostki usług mieszkaniowych
Jednostki niematerialnych usług komunalnych
751łaźnie
752ochrona przeciwpożarowa terenowa (bez zakładowej)
753zakłady pogrzebowe i cmentarze
754obsługa inwestycji miejskich
755gospodarka terenami miejskimi
Obsługa nauki i rozwój techniki
781jednostki informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej
784stowarzyszenia naukowe (w zakresie działalności gospodarczej)
788inne jednostki obsługi nauki
Szkolnictwo ogólnokształcące
795pozaszkolne jednostki kształcenia ogólnego
796jednostki pomocnicze szkolnictwa ogólnokształcącego
797stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze (w zakresie działalności gospodarczej)
Szkolnictwo zawodowe
806pozaszkolne jednostki kształcenia zawodowego
807jednostki pomocnicze szkolnictwa zawodowego
Opieka nad dzieckiem i młodzieżą
823placówki wychowania pozaszkolnego
824placówki wczasów dla dzieci i młodzieży
Instytucje krzewienia i upowszechniania kultury
831muzea, biura wystaw artystycznych, instytucje ochrony zabytków i instytucje sztuki
834stowarzyszenia i organizacje społeczno-kulturalne i kulturalne (w zakresie działalności gospodarczej)
835ogniska artystyczne, tj. pozaszkolne ośrodki wychowania artystycznego
84*)Instytucje muzyczne, widowiskowe i rozrywkowe oraz pozostałe instytucje kultury i sztuki
Ochrona zdrowia
854zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
855jednostki pomocnicze służby zdrowia
Opieka społeczna (w zakresie działalności gospodarczej)
862stowarzyszenia ochrony zdrowia i opieki społecznej
Kultura fizyczna i sport (w zakresie działalności gospodarczej)
871ośrodki kultury fizycznej i sportu
872organizacje społeczne kultury fizycznej i sportu
Turystyka i wypoczynek
882organizowanie i obsługa ruchu turystycznego
883jednostki działalności socjalnej
884ośrodki wczasowo-wypoczynkowe
885organizacje społeczne, turystyczne
Pozostałe jednostki usług niematerialnych
891jednostki usług fryzjerskich i kosmetycznych
892jednostki usług fotograficznych
893jednostki świadczące usługi w zakresie różnych zleceń
894jednostki usług porządkowych
895jednostki prowadzące usługi w zakresie wypożyczania sprzętu
896jednostki przechowywania i dozoru mienia
897jednostki wielowydziałowych usług niematerialnych
898jednostki usługowe pozostałe w sferze poza produkcją
94*)Finanse
loteria i gry liczbowe
95*)Ubezpieczenia
Organizacje polityczne, związkowe i inne (w zakresie działalności gospodarczej)
961organizacje polityczne
962organizacje związków zawodowych
963pozostałe organizacje społeczne
Inne organizacje osobno nie wymienione (w zakresie działalności gospodarczej)
971organizacje gospodarcze
972organizacje wyznaniowe
*) wszystkie jednostki zaliczone do danej gałęzi gospodarki uspołecznionej.