Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2007 r.

Decyzja Nr 12
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie podległości organizacyjnej komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie § 1 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, postanawiam, co następuje:
§  1. Ustalam zakresy czynności zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "zastępcami Komendanta Głównego", dla wykonywania zadań należących do kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "Komendantem Głównym".
§  2. Zastępca Komendanta Głównego - brygadier Janusz Winiarski:
1) sprawuje bieżący nadzór w zakresie funkcjonowania oraz realizacji zadań przez podległe bezpośrednio komórki organizacyjne:
a) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności,
b) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń,
c) Biuro do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
2) zastępuje Komendanta Głównego w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków służbowych;
3) podpisuje dokumenty, określone w § 4 pkt 4, w razie nieobecności Komendanta Głównego lub w innych wypadkach losowych;
4) podpisuje pisma kierowane do sekretarzy i podsekretarzy stanu, zastępców kierowników urzędów centralnych, wicewojewodów, a także wystąpienia do kierowników organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, niezastrzeżone do podpisu Komendanta Głównego;
5) parafuje dokumenty przeznaczone do podpisu Komendanta Głównego z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych;
6) współdziała z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi w szczególności w zakresie dotyczącym kształtowania i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. systemu rozpoznawania zagrożeń, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz działań w zakresie reagowania kryzysowego oraz kształcenia kadr na potrzeby ochrony ludności.
§  3. Zastępca Komendanta Głównego - nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz:
1) sprawuje bieżący nadzór w zakresie funkcjonowania oraz realizacji zadań przez podległe bezpośrednio komórki organizacyjne:
a) Biuro Współpracy Międzynarodowej,
b) Biuro Kwatermistrzowskie,
c) Biuro Finansów;
2) współdziała z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi w szczególności w zakresie dotyczącym pozyskiwania i rozdziału środków finansowych i i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
3) współdziała z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi w szczególności w zakresie wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzonych prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
4) parafuje dokumenty przeznaczone do podpisu Komendanta Głównego z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych;
5) podpisuje pisma kierowane do sekretarzy i podsekretarzy stanu, zastępców kierowników urzędów centralnych, wicewojewodów, a także wystąpienia do kierowników organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, niezastrzeżone do podpisu Komendanta Głównego;
6) sprawuje bieżący nadzór nad Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa;
7) 1 podpisuje i zatwierdza dokumenty z zakresu zamówień publicznych, przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, jako wykaz czynności Zamawiającego, w tym w szczególności, zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego.
§  4. Do wyłącznej kompetencji Komendanta Głównego należy:
1) nadzór w zakresie funkcjonowania oraz realizacji zadań przez podległe bezpośrednio komórki organizacyjne:
a) Biuro Organizacji i Nadzoru,
b) Biuro Kadr i Szkolenia,
c) Gabinet Komendanta Głównego,
d) Zespół Prawny,
e) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych,
f) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
2) nadzór nad szkołami Państwowej Straży Pożarnej;
3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy zastępcami Komendanta Głównego;
4) podpisywanie następujących dokumentów:
a) aktów prawnych Komendanta Głównego.
b) pism kierowanych do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa i członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, członków kierownictwa organizacji społecznych i zawodowych szczebla centralnego, władz kościołów i związków wyznaniowych, członków kierownictwa związków zawodowych oraz pisma dotyczące materiałów kierowanych pod obrady Rady Ministrów oraz komisji sejmowych i senackich, z wyjątkiem pism procesowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
c) wystąpień do kierowników centralnych organów ochrony przeciwpożarowej innych państw w sprawach ochrony ludności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej,
d) wystąpień do kierownictwa międzynarodowych organizacji ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,
e) porozumień i protokołów międzynarodowych,
f) dokumentów o charakterze zasadniczym dla działalności organów Państwowej Straży Pożarnej lub wymagających podpisu Komendanta Głównego ze względów szczególnych,
g) decyzji kadrowych,
h) rozdzielników sprzętu, środków gaśniczych i neutralizatorów dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz rozdział limitów finansowych,
i) zakresów obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej,
j) umów cywilnoprawnych i porozumień, których stroną jest Komendant Główny, a z których mogą wynikać zobowiązania finansowe.
§  5. Schemat podległości organizacyjnej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej określa załącznik do decyzji.
§  6. Traci moc decyzja nr 20 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§  7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  2

KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY GRANICZNEJ

1 § 3 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 17 z dnia 13 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGPSP.07.1.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 marca 2007 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 17 z dnia 13 marca 2007 r. (Dz.Urz.KGPSP.07.1.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 marca 2007 r.