Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.375

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 601
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 października 1997 r.
w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania

Na podstawie art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. Podejmuje się zawieszone postępowanie w sprawie o ponowne rozpatrzenie wniosku Forum - Zachodniego Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez Towarzystwo działalności, tj. na lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników Forum - Pierwszego Zachodniego Funduszu Powierniczego i na zarządzanie tym Funduszem.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.