Podjęcie przez Rzeczpospolitą Polską decyzji o zwolnieniu ze stosowania rozporządzenia 2018/1139/UE w zakresie projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 tego rozporządzenia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2022.53

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2022 r.

KOMUNIKAT Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 7 października 2022 r.
w sprawie podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską decyzji o zwolnieniu ze stosowania rozporządzenia 2018/1139/UE w zakresie projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 tego rozporządzenia

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715 i 1846) ogłasza się jako załącznik do komunikatu powiadomienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skierowane do Komisji Europejskiej i Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) o podjęciu, na podstawie art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE. L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/1139/UE", przez Rzeczpospolitą Polską decyzji o zwolnieniu ze stosowania rozporządzenia 2018/1139/UE w zakresie projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 tego rozporządzenia.
Decyzja o zwolnieniu ze stosowania rozporządzenia 2018/1139/UE w zakresie projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 tego rozporządzenia podjęta przez państwo członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE ma także zastosowanie do organizacji i personelu uczestniczących w projektowaniu, produkcji, obsłudze technicznej i eksploatacji, do których to działań decyzja ta ma zastosowanie.

Decyzja podjęta przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE nie uniemożliwia organizacji mającej główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia decyzji o prowadzeniu działań związanych z projektowaniem i produkcją w odniesieniu do statków powietrznych objętych zakresem tej decyzji zgodnie z rozporządzeniem 2018/1139/UE oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie.

W przypadku gdy organizacja mająca główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podejmie decyzję o prowadzeniu działań związanych z projektowaniem i produkcją w odniesieniu do statków powietrznych objętych zakresem tej decyzji zgodnie z rozporządzeniem 2018/1139/UE oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie, informuje o tym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W takich przypadkach decyzja o zwolnieniu podjęta przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z art. 2 ust. 8 nie ma zastosowania do tych działań związanych z projektowaniem i produkcją ani do statków powietrznych zaprojektowanych i wyprodukowanych w wyniku tych działań.

ZAŁĄCZNIK 

Warszawa, 2022-10-03
RZECZPOSPOLITA POLSKA

PREZES

URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Komisja Europejska
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Powiadomienie

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

powiadamia

o podjęciu przez Rzeczpospolitą Polską decyzji o zwolnieniu ze stosowania rozporządzenia 2018/1139/UE w zakresie projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 tego rozporządzenia

Art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE. L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.) zwanym dalej: "rozporządzeniem 2018/1139/UE" stanowi, że Państwo członkowskie może podjąć decyzję o zwolnieniu ze stosowania tego rozporządzenia projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji jednej lub większej liczby kategorii statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 lit. a - c tego rozporządzenia tj.:

1) samolotów, innych niż samoloty bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia, mierzalną prędkość przeciągnięcia lub prędkość minimalną w locie ustalonym w konfiguracji do lądowania nieprzekraczającą 45 węzłów prędkości cechowanej i maksymalną masę startową (zwaną dalej "MTOM") - zgodnie z rejestracją dokonaną przez państwo członkowskie - nie większą niż 600 kg w przypadku samolotu nieprzeznaczonego do lądowania na wodzie lub 650 kg w przypadku samolotu przeznaczonego do lądowania na wodzie;

2) śmigłowców, innych niż śmigłowce bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia i MTOM - zgodnie z rejestracją dokonaną przez państwo członkowskie - nie większą niż 600 kg w przypadku śmigłowca nieprzeznaczonego do lądowania na wodzie lub 650 kg w przypadku śmigłowca przeznaczonego do lądowania na wodzie;

3) szybowców, innych niż szybowce bezzałogowe oraz motoszybowce, inne niż motoszybowce bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia i MTOM - zgodnie z rejestracją dokonaną przez państwo członkowskie - nie większą niż 600 kg.

W odniesieniu do kategorii statków powietrznych, o których mowa powyżej, państwa członkowskie nie mogą podjąć takiej decyzji dotyczącej statków powietrznych, w odniesieniu do których wydano certyfikat uznano, że wydano certyfikat zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 lub z rozporządzeniem 2018/1139/UE, lub w odniesieniu do których złożono deklarację zgodnie z rozporządzeniem 2018/1139/UE.

W każdym certyfikacie wydawanym w odniesieniu do statków powietrznych, do których ma zastosowanie decyzja podjęta zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE, wyraźnie wskazuje się, że certyfikat ten został wydany nie na podstawie niniejszego rozporządzenia, ale na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego, które wydaje certyfikat.

Wszelkie przepisy prawa krajowego państwa członkowskiego, które podjęło decyzję o zwolnieniu zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE, regulujące projektowanie, produkcję, obsługę techniczną i eksploatację statków powietrznych, do których ma zastosowanie ta decyzja, muszą być proporcjonalne do charakteru danej działalności i związanego z nią ryzyka oraz uwzględniać cele i zasady określone, odpowiednio w art. 1 i 4 rozporządzenia 2018/1139/UE.

Decyzja o zwolnieniu podjęta przez państwo członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE ma także zastosowanie do organizacji i personelu uczestniczących w projektowaniu, produkcji, obsłudze technicznej i eksploatacji, do których to działań decyzja ta ma zastosowanie.

Decyzja o zwolnieniu podjęta przez państwo członkowskie na podstawie art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE nie może uniemożliwiać organizacji mającej główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium tego państwa członkowskiego podjęcia decyzji o prowadzeniu działań związanych z projektowaniem i produkcją w odniesieniu do statków powietrznych objętych zakresem tej decyzji zgodnie z rozporządzeniem 2018/1139/UE oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na jego podstawie.

Państwo członkowskie, które podjęło decyzję o zwolnieniu zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE, niezwłocznie powiadamia Komisję i Agencję o tej decyzji oraz przekazuje im wszystkie odpowiednie informacje, a w szczególności informacje o dacie, od której ma zastosowanie ta decyzja oraz o kategorii statków powietrznych, której dotyczy.

Mając na względzie intensywny rozwój konstrukcji lotniczych dla których brak jest stanowionych przez organizacje międzynarodowe, jak Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), wymagań z zakresu zdatności do lotu dla tego typu statków powietrznych Rzeczpospolita Polska postanowiła skorzystać z możliwości, o której mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE i podjęła decyzję o zwolnieniu ze stosowania tego rozporządzenia w zakresie projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 lit. a - c tego rozporządzenia.

Zgodnie z polskimi przepisami w zakresie lotnictwa cywilnego do statków powietrznych, które nie spełniają kryteriów do wydania certyfikatu typu zgodnie z wymaganiami Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.), klasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (D. U. poz. 1939 i poz. 2012), wydanym na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715 oraz 1846) (dalej: ustawa - Prawo lotnicze) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (D. U. poz. 2012) (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji), jako statki powietrzne klasy urządzenie latające, w zakresie projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, w tym ich silników, śmigieł, części, wyposażenia niezainstalowanego oraz do organizacji i personelu uczestniczących w ich projektowaniu, produkcji, obsłudze technicznej i eksploatacji, do których to działań decyzja ta ma zastosowanie, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia:

1) 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (D.U. z 2019 r., poz. 1497) (dalej: rozporządzenie wyłączające) wydanego na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze;

2) 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (D. U. z 2021 r., poz. 1894), wydanego na

podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (D. U. poz. 1938) (dalej: rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji);

- które są proporcjonalne do charakteru tej działalności i związanego z nią ryzyka oraz uwzględniają cele i zasady określone, odpowiednio, w art. 1 i 4 rozporządzenia 2018/1139/UE.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wyłączającego dokumentem równoważnym do krajowego certyfikatu typu, o którym mowa w art. 2 ust. 10 rozporządzenia 2018/1139/UE, wydawanym w odniesieniu do statków powietrznych, do których ma zastosowanie decyzja o zwolnieniu podjęta zgodnie z art. 2 ust. 8 tego rozporządzenia stanowi zatwierdzenie typu statku powietrznego wpisanego na listę typów zatwierdzonych prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydane przez podmiot wykonujący ocenę techniczną projektu statku powietrznego wpisany do wykazu podmiotów zatwierdzających, który prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji dokumentem który upoważnia do:

1) samodzielnego wykonywania lotów na statku powietrznym, o którym mowa w art. 2 ust. 8 lit. a - c rozporządzenia 2018/1139/UE, jest świadectwo kwalifikacji pilota (UACP) z ważnymi uprawnieniami do wykonywania lotów na statku powietrznym danej kategorii;

2) poświadczania obsługi statku powietrznego, o którym mowa w art. 2 ust. 8 lit. a - b rozporządzenia 2018/1139/UE, jest świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych (MM) w zakresie uprawnień wpisanych do świadectwa kwalifikacji.

Decyzja o zwolnieniu podjęta zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE, obowiązuje od dnia 29 września 2022 r., tj. z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających przepisy w sprawie:

1) klasyfikacji statków powietrznych, zgodnie z którymi statki powietrzne, które są przedmiotem decyzji o zwolnieniu zgodnie z ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE, o której mowa w niniejszym powiadomieniu, zostaną sklasyfikowane jako statki powietrzne klasy urządzanie latające oraz

2) świadectw kwalifikacji, zgodnie z którymi statki powietrzne, które są przedmiotem decyzji o zwolnieniu zgodnie z ust. 8 rozporządzenia 2018/1139/UE, o której mowa w niniejszym powiadomieniu, będą mogły być eksploatowane i obsługiwane zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze świadectw kwalifikacji.