Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.44

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2020 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 21 lipca 2020 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) ogłasza się, co następuje:
§  1. 
Rada Ministrów w dniu 17 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy", zwanego dalej "Programem".
§  2. 
Program stosuje się od dnia 9 lipca 2020 r.
§  3. 
Treść Programu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod adresem: http://bip.mkidn.gov.pl, w zakładce "Legislacja" w części "Programy wieloletnie".
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).