Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu rządowego pod nazwą "Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2021.58

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2021 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 14 lipca 2021 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu rządowego pod nazwą "Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r."

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) ogłasza się, co następuje:
§  1. 
Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie programu rządowego pod nazwą "Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.", zwanego dalej "Programem".
§  2. 
Program stosuje się od dnia 25 czerwca 2021 r.
§  3. 
Treść Programu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury fizycznej pod adresem: http://bip.mkdnis.gov.pl, w zakładce "Legislacja" w części "Programy wieloletnie".
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).