Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów międzynarodowych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ładunków masowych statkami morskimi.

§  1. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 1 lit. b Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177, z 2005 r. Nr 120, poz. 1016 oraz z 2008 r. Nr 191, poz. 1173), podaje się do publicznej wiadomości, że Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła:
1) Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG) - rezolucją MSC.328(90);
2) Międzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC) - rezolucją MSC.268(85);
3) Międzynarodowy kodeks przewozu materiałów promieniotwórczych (Kodeks INF) -rezolucją A.748(18);
4) Kodeks bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków (Kodeks CSS) - rezolucją A.714(17);
5) Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC) - rezolucją MSC.4(48);
6) Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC) - rezolucją MSC.5(48);
7) Kodeks stateczności w stanie nieuszkodzonym (Kodeks IS) - rezolucją MSC.267(85);
8) Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA) - rezolucją MSC.48(66);
9) Kodeks bezpiecznego załadunku i rozładunku masowców (Kodeks BLU) - rezolucją A.862(20);
10) Międzynarodowy kodeksu bezpiecznego przewozu ziarna luzem - rezolucją MSC.23(59).
§  2. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ,podaje się do publicznej wiadomości Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea.
§  3. Przepisy międzynarodowe, o których mowa w § 1 i § 2, znajdują się w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.2)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie niektórych przepisów do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. wraz protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. Urz. MI Nr 4, poz. 28).