Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.45

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu dla statków żeglujących na wodach polarnych (Kodeksu polarnego)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137 i 1669), podaje się do publicznej wiadomości Międzynarodowy kodeks dla statków żeglujących na wodach polarnych (Kodeks polarny), przyjęty rezolucjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej MSC.385 (94) z dnia 21 listopada 2014 r. i MEPC.264 (68) z dnia 15 maja 2015 r., w języku polskim, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

MIEDZYNARODOWY KODEKS DLA STATKÓW ŻEGLUJĄCYCH NA WODACH POLARNYCH

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).