Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych (Kodeksu MODU)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137 i 1669), podaje się do publicznej wiadomości Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych (Kodeks MODU), przyjęty rezolucją Międzynarodowej Organizacji Morskiej A.1023(26) z dnia 2 grudnia 2009 r., zmienioną rezolucjami MSC 359 (92) z dnia 21 czerwca 2013 r., MSC.384 (94) z dnia 21 listopada 2014 r., MSC.387 (94) z dnia 18 listopada 2014 r. oraz MSC.407 (96) z dnia 19 maja 2016 r., w języku polskim, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

KODEKS BUDOWY I WYPOSAŻENIA RUCHOMYCH PLATFORM WIERTNICZYCH, 2009 (KODEKS MODU 2009)

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).