Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeksu IGF)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137 i 1669), podaje się do publicznej wiadomości Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa dla statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF), przyjęty rezolucją Międzynarodowej Organizacji Morskiej MSC.391 (95) z dnia 11 czerwca 2015 r., w języku polskim, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS 1

REZOLUCJA MSC.391(95) (przyjęta 11 czerwca 2015)

PRZYJĘCIE MIEDZYNARODOWEGO KODEKSU BEZPIECZEŃSTWA STATKÓW STOSUJĄCYCH PALIWO GAZOWE LUB INNE PALIWA O NISKIEJ TEMPERATURZE ZAPŁONU (KODEKS IGF)

grafika

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).