Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym (Kodeksu IS)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137 i 1669), podaje się do publicznej wiadomości Międzynarodowy kodeks stateczności w stanie nieuszkodzonym (Kodeks IS), przyjęty rezolucją MSC.267 (85) z dnia 4 grudnia 2008 r., zmienioną rezolucjami MSC.319 (89) z dnia 20 maja 2011 r., MSC.398 (95) z dnia 5 czerwca 2015 r. oraz MSC.415 (97) z dnia 25 listopada 2016 r., w języku polskim, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Rezolucja MSC.267 (85)

(przyjęta 4 grudnia 2008 r.)

MIĘDZYNARODOWY KODEKS STATECZNOŚCI W STANIE NIEUSZKODZONYM, 2008 (KODEKS IS 2008)

grafika

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).