Planowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie planowania zamówień publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Na podstawie § 6 ust. I.2 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z późn. zm. oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

I.

Postanowienia ogólne

§  1.
1.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sporządza roczny plan zamówień w oparciu o przewidywane potrzeby i zabezpieczone środki finansowe.
2.
Plan zamówień publicznych sporządzany jest w oparciu o plan finansowy.
3.
Plan zamówień publicznych jest podstawą do składania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego i uruchomienia postępowania.
§  2.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Centrala - Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2)
jednostki organizacyjne - oddziały regionalne;
3)
Kasa - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4)
Kod CPV - składający się z 8 cyfr kod numeryczny określony zgodnie z aktualnie obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień;
5)
komórki organizacyjne- biura Centrali, Zespoły Centrali, komórki w jednostkach organizacyjnych;
6)
Prezes Kasy - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
7)
wartość zamówienia - wartość szacunkową zamówienia (netto) ustaloną z należytą starannością;
8)
Wnioskodawca - kierującego komórką organizacyjną/Pełnomocnika Prezesa - w Centrali oraz osobę kierującą komórką w jednostkach organizacyjnych składającą wniosek o uruchomienie zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR netto lub składającą wniosek, dokonującą zakupu, zlecającą dostawę/usługę lub wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR netto. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy nie może on uczestniczyć w uruchomieniu zamówienia publicznego lub podejmować czynności związanych z jego realizacją, może upoważnić na piśmie podległego mu pracownika do czynności określonych w upoważnieniu;
9)
wyrażona w złotych równowartość kwoty euro - przeliczoną kwotę euro na złote według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, obowiązującego i stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia w dniu określania jego wartości (kwota netto);
10)
zamówienia - umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
11)
Zastępca Prezesa Kasy - Zastępców Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

II.

Planowanie zamówień

§  3.
Planowanie zamówień w Centrali KRUS

1. Podstawą sporządzenia planu zamówień publicznych jest projekt planu zamówień publicznych sporządzony w oparciu o projekt planu finansowego.

2. Komórki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada roku poprzedzającego sporządzają projekty planów zamówień publicznych (wg załącznika Nr 1).

3. Komórki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada roku poprzedzającego zobowiązane są do zgłoszenia do Biura Zamówień Publicznych wszystkich planowanych zamówień publicznych.

4. Biuro Zamówień Publicznych sporządza zbiorczy projekt planu zamówień publicznych w Centrali na dany rok budżetowy w terminie do 31 grudnia na podstawie złożonych przez komórki organizacyjne projektów planów.

5. Do czasu zatwierdzenia planów finansowych wydatkowanie środków odbywa się na podstawie projektu planu finansowego. Projekt planu zamówień publicznych staje się planem po zatwierdzeniu planu finansowego przez Prezesa Kasy.

6. Komórki organizacyjne sporządzają plan zamówień publicznych (wg załącznika Nr 1) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia planu finansowego przez Prezesa Kasy w przypadku wprowadzenia zmian do projektu planu finansowego. W przypadku braku zmian do projektu planu finansowego, projekt planu zamówień publicznych staje się automatycznie planem zamówień publicznych.

7. Biuro Zamówień Publicznych, w oparciu o plany zamówień publicznych komórek organizacyjnych, sporządza zbiorczy plan zamówień publicznych Centrali na dany rok budżetowy.

8. Projekt planu zamówień publicznych oraz Plan zamówień publicznych podpisują:

1) Dyrektor Biura Zamówień Publicznych;

2) Dyrektor Biura Ekonomicznego, który potwierdza zabezpieczenie środków finansowych;

3) Zastępca Prezesa Kasy;

4) Prezes, którego podpis oznacza jego zatwierdzenie.

9. Biuro Zamówień Publicznych przekazuje do Biura Ekonomicznego oraz komórek organizacyjnych kopię zatwierdzonego planu zamówień publicznych.

10. W trakcie trwania roku budżetowego dopuszcza się korekty w zatwierdzonym projekcie planu zamówień publicznych oraz w zatwierdzonym planie zamówień publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych na dany rok (wg załącznika Nr 1).

11. Dokonywanie korekty w zatwierdzonym projekcie planu oraz planie zamówień publicznych wymaga jej uzasadnienia.

12. Wnioskodawca zgłasza niezwłocznie, najpóźniej przed uruchomieniem postępowania każdą korektę projektu planu zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem do Biura Zamówień Publicznych.

13. Biuro Zamówień Publicznych sporządza korektę projektu planu zamówień publicznych oraz planu zamówień publicznych Centrali, którą podpisują:

1) Dyrektor Biura Zamówień Publicznych;

2) Dyrektora Biura Ekonomicznego, który potwierdza zabezpieczenie środków finansowych;

3) Zastępca Prezesa Kasy;

4) Prezes Kasy, którego podpis oznacza zatwierdzenie korekty.

14. Kopię zatwierdzonej korekty planu zamówień publicznych Biuro Zamówień Publicznych przekazuje do Biura Ekonomicznego oraz do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

15. Komórki organizacyjne odpowiadają za zaplanowanie i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z takim wyprzedzeniem, aby czas trwania postępowania nie był przeszkodą w terminowej realizacji zadań oraz w wydatkowaniu przeznaczonych na nie środków finansowych w tym roku budżetowym, na który wydatki zostały zaplanowane.

§  4.
Planowanie zamówień w jednostkach organizacyjnych

1. W jednostkach organizacyjnych Kasy projekty i plany zamówień publicznych przygotowują pracownicy, którym Dyrektor jednostki powierzył zadania z zakresu realizacji zamówień publicznych.

2. Plany, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Dyrektor jednostki organizacyjnej, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych przez Głównego Księgowego tej jednostki.

3. Do czasu zatwierdzenia planów finansowych wydatkowanie środków odbywa się na podstawie projektu planu finansowego.

4. Dyrektor jednostki organizacyjnej odpowiada za zaplanowanie i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z takim wyprzedzeniem, aby czas trwania postępowania nie był przeszkodą w terminowej realizacji zadań oraz w wydatkowaniu przeznaczonych na nie środków finansowych w tym roku budżetowym, na który wydatki zostały zaplanowane.

5. W trakcie trwania roku budżetowego dopuszcza się korekty w zatwierdzonym projekcie planu zamówień publicznych oraz zatwierdzonym planie zamówień publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych na dany rok. Dokonanie korekt planu wymaga uzasadnienia.

6. Korektę projektu planu zamówień publicznych oraz planu zamówień publicznych podpisuje Dyrektor jednostki organizacyjnej.

III.

Postanowienia końcowe

§  5.
Wykaz załączników:
1)
Załącznik Nr 1. - Projekt planu/Plan/Korekta planu zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR na rok ... dotyczący dostaw/usług/robót budowlanych.
§  6.
1.
Traci moc zarządzenie nr 21 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie planowania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

........................................................... ...........................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

Projekt planu/Plan/Korekta planu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR na rok ……. dotyczący dostaw/usług/robót budowlanych/*

Lp.Nazwa przedmiotu zamówieniaOznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika ZamówieńSzacunkowa wartość zamówienia netto zł/netto EURWysokość środków przeznaczonych do wydatkowania w roku budżetowym brutto zł**Wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania na całe zamówienie brutto zł**§

w Planie Funduszu

Planowany termin złożenia wniosku o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej***
12345678

* niepotrzebne skreślić,

** wysokość środków w zaokrągleniu do 100 zł,

*** miesiąc.

.......................................................

(Wnioskodawca)