Planowanie zakupów informatycznych przez oddziały regionalne KRUS.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 1 lutego 2004 r.
w sprawie planowania zakupów informatycznych przez oddziały regionalne KRUS

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jt. Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) zarządzam co następuje.
§  1. 1
Planując podejmowanie zobowiązań finansowych z zakresu informatyki, a w szczególności przy zakupie:

- sprzętu komputerowego o charakterze środka trwałego,

- oprogramowania,

- usług informatycznych,

dyrektorzy oddziałów regionalnych KRUS zobowiązani są do każdorazowego uzyskania akceptacji Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.Urz.PKRUS.06.2.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 2006 r.