Planowanie środków finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2006 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.4.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2006 r.

DECYZJA NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLCIJI
z dnia 2 stycznia 2006 r.
w sprawie planowania środków finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2006 r.

W celu zaplanowania środków finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych ustala się, co następuje:
§  1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji przy określaniu wielkości przewidywanych potrzeb finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych posługują się kwotami określonymi w załączniku do decyzji.
§  2.
Przewidywaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na zakupy:
1)
materiałów pędnych i smarów;
2)
materiałów konserwacyjno-remontowych (części zamiennych, akcesoriów, akumulatorów i ogumienia oraz materiałów ochronnych i chemicznych)

określa się wysokością kwot na 1 kilometr przebiegu lub 1 motogodzinę pracy pojazdu bądź łodzi motorowej oraz na 1 pojazd znajdujący się w zapasie magazynowym.

§  3.
Planowanie wydatków odbywa się na podstawie założeń planu eksploatacji i przewidywanych na te cele środków finansowych.
§  4.
Przy planowaniu wydatków, o których mowa w § 3, należy uwzględnić różnicę pomiędzy planowanym wydatkowaniem środków finansowych a obowiązującym normatywem zapasów na materiały mpis i materiały konserwacyjno-remontowe.
§  5.
Traci moc decyzja nr 95/05 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie planowania środków finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2005 r. (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 39).
§  6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

PRZEWIDYWANE ŚRODKI FINANSOWE

na eksploatację pojazdów i łodzi motorowych w jednostkach Policji

TABELA NR 1

Przewidywane środki finansowe na eksploatację pojazdów i łodzi motorowych

Lp.Rodzaj i typ pojazdu, łodzi motorowejKwota w zł na 1 km przebiegu lub 1 motogodzinę pracy
Materiały pędne i smary (poz. 421002) (zł)Materiały konserwacyjno-remontowe

(poz. 421010) (zł)

razem (zł)
1.2.3.4.5.
I.SAMOCHODY OSOBOWE, FURGONY I POCHODNE OD TYCH SAMOCHODÓW Z SILNIKIEM O ZAPŁONIE ISKROWYM O POJEMNOŚCI
1. do 0,9 dm3 wł.0,320,280,60
2. pow. 0,9 do 1,3 dm3 wł.0,350,420,77
3. pow. 1,3 do 1,8 dm3 wł.0,460,440,90
4. pow. 1,8 do 2,1 dm3 wł.0,540,461,00
5. pow. 2,1 do 2,9 dm3 wł.0,630,521,15
6. pow. 2,9 do 3,4 dm3 wł.0,670,601,27
7. pow. 3,4 dm30,810,661,47
II.SAMOCHODY OSOBOWE, FURGONY I POCHODNE OD TYCH SAMOCHODÓW Z SILNIKIEM O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM O POJEMNOŚCI:
1. do 1,6 dm3 wł.0,310,200,51
2. pow. 1,6 do 2,5 dm3 wł.0,470,230,70
3. pow. 2,5 dm30,530,330,86
III.SAMOCHODY CIĘŻAROWE I POCHODNE ORAZ SPECJALNE Z SILNIKIEM O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM I DOPUSZCZALNYM CIĘŻARZE CAŁKOWITYM:
1. do 8,0 t wł.0,750,431,18
2. pow. 8,0 do 10,0 t wł.0,670,431,10
3. pow. 10,0 do 12,0 t wł.0,850,481,33
4. pow. 12,0 do 15,0 t wł.0,970,481,45
5. pow. 15,0 t1,000,531,53
IV.AUTOBUSY Z SILNIKIEM O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM I DOPUSZCZALNYM CIĘŻARZE CAŁKOWITYM:
1. do 6,0 t wł.0,560,310,87
2. pow. 6,0 do 9,0 t wł.0,620,330,95
3. pow. 9,0 do 11,0 t wł.0,800,351,15
4. pow. 11,0 do 14,0 t wł.0,850,401,25
5. pow. 14,0 t1,110,421,53
V.MOTOCYKLE O POJEMNOŚCI SILNIKA: *
1. do 250 cm30,220,200,42
2. pow. 250 do 500 cm3 wł.0,320,230,55
3. pow. 500 cm30,350,530,88
VI.ŁODZIE MOTOROWE Z SILNIKIEM O POJEMNOŚCI: **
1. do 250 cm321,741,4323,17
2. pow. 250 do 500 cm3 wł.32,602,0934,69
3. pow. 500 cm3 do 1.500 cm3

wł.

67,644,3371,97
4. pow. 1. 500 cm3 do 2.500

cm3 wł.

109,198,06117,25
5. pow. 2.500 cm3 (silnik z

ZS)

65,518,2573,76
VII.POJAZDY SPECJALNE
1. Transportery opancerzone:
a) BTR 60PB3,742,185,92
b)LTO DZIK 1,140,561,70
2. Armatki wodne:
a) Hydromil II1,640,962,60
b) Tajfun2,110,983,09
3. Ambulans Poczty

Specjalnej pow. 3,5 t

0,700,361,06
4. Ciężarowe z silnikiem o

zapłonie iskrowym

1,560,932,49
VIII.PRZYCZEPY ***
1. do pojazdów określonych w

pozycji I

0,02360,09440,118
2. do pojazdów określonych w

pozycji II

0,00840,03350,042
3. do pojazdów określonych w

pozycji III

0,02070,08250,103
IX.CIĄGNIKI ROLNICZE **

wszystkie typy

22,924,1927,11

* - kwoty dotyczące motocykli eksploatowanych do celów szkoleniowych w szkołach Policji podwyższa się o 100 %

* * - dotyczy 1 motogodziny pracy

* * * - na tkm

UWAGA ! - Kwoty wyszczególnione w tabeli nr 1 podwyższa się o 20% dla pojazdów posiadających napęd na więcej niż 1 oś oraz wyposażonych w silnik benzynowy z turbodoładowaniem.

TABELA NR 2

Przewidywane środki finansowe na konserwację pojazdów znajdujących się w zapasie magazynowym

Lp.Rodzaj pojazduKwota w zł na 1 pojazd w stosunku rocznym
Materiały pędne i smary (poz. 421002) (zł)Materiały konserwacyjno-remontowe

(poz. 421010) (zł)

Razem

(zł)

1.2.3.4.5.
1.Samochody osobowe, furgony i pochodne oraz samochody osobowe terenowe i specjalne na podwoziu takich samochodów220,91166,86387,77
2.Samochody ciężarowe dwuosiowe i specjalne na podwoziu takich samochodów253,841.601,151.854,99
3.Samochody ciężarowe o więcej niż dwóch osiach i specjalne na podwoziach takich samochodów307,861.995,222.303,08
4.Motocykle54,1844,3898,56
5.Przyczepy i naczepy 1-osiowe21,4379,32100,75
6.Przyczepy i naczepy wieloosiowe38,21138,80177,01