Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2016.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym

Na podstawie art. 4 i 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa:
1) podmioty obowiązane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej "Ministrem", do wykonania planu osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym;
2) podmioty obowiązane przez Ministra do wykonania planu technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym;
3) zakres przedmiotowy planów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz formę ich opracowania;
4) tryb zatwierdzania, uaktualniania oraz koordynacji działań przy sporządzaniu planów, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) plan osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym - dokument obejmujący kompleks przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, technicznych i materiałowego zabezpieczenia do zapewnienia sprawnej odbudowy zniszczeń i utrzymania przejezdności linii kolejowych o znaczeniu obronnym, zwany dalej "planem osłony";
2) plan osłony technicznej działu administracji rządowej - transport - dokument obejmujący przedsięwzięcia planistyczne i organizacyjne związane z utrzymaniem przejezdności sieci transportowej kraju;
3) plan technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym - dokument obejmujący kompleks przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, technicznych i materiałowego utrzymania w gotowości taboru kolejowego i przygotowanie zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych, zwany dalej "planem przewozów";
4) plany - plan osłony oraz plan przewozów;
5) przedsiębiorca - przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym, na którego Minister na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) nałożył decyzją obowiązek przygotowania do realizacji zadań związanych z osłoną techniczną linii kolejowych o znaczeniu obronnym, zwanych dalej "osłoną techniczną" lub utrzymanie w gotowości taboru kolejowego, zwanych dalej "masowymi przewozami" i przygotowanie zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych zwanych dalej "przygotowaniem technicznym" oraz z którym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców zawarł umowę na realizację zadań na rzecz obronności państwa;
6) wykonawca - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP CARGO S.A.
§  3.
1. 2  Dyrektor Biura Biura Zarządzania Kryzysowego odpowiada za:
1) przygotowanie planu osłony technicznej działu administracji rządowej - transport;
2) nadzorowanie procesu sporządzania planów oraz wspomaga międzyresortową wymianę informacji niezbędnych dla potrzeb wykonania planów;
3) przesłanie informacji do wykonawców o przedsiębiorcach, którzy zgodnie z właściwością uczestniczą w opracowaniu planów.
2. Plany stanowią załączniki do planu osłony technicznej działu administracji rządowej - transport.
3. W procesie tworzenia planów, PKP S.A. jest koordynatorem w stosunku do wykonawców.
4. Plan osłony opracowuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współdziałaniu z właściwymi w tym zakresie przedsiębiorcami, którzy udostępniają dane niezbędne do opracowania części opisowej i graficznej planów.
5. Plan przewozów opracowuje PKP CARGO S.A. we współdziałaniu z właściwymi w tym zakresie przedsiębiorcami, którzy udostępniają dane niezbędne do opracowania części opisowej i graficznej planów.
6. Wykonawca sporządzający plan, dokonuje jego uzgodnienia z Prezesem PKP S.A. Uzgodniony plan osłony lub plan przewozów podpisuje Prezes Zarządu właściwego Wykonawcy i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi.
7. Po zatwierdzeniu planu, wykonawca:
1) jeden egzemplarz zostawia na własne potrzeby;
2) przekazuje po jednym egzemplarzu Ministrowi, Prezesowi PKP S.A. oraz właściwej komórce organizacyjnej do spraw transportu Ministerstwa Obrony Narodowej.
3) sporządza wyciągi z planów i przesyła do właściwych przedsiębiorców, o których mowa w ust. 4 i 5.
8. Plany oraz wyciągi z planów podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21 oraz z 2016 r. poz. 1224 i 2281).
§  4.
1. Plany składają się z części opisowej i graficznej.
2. Część opisowa planu osłony zawiera:
1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w obszarze transportu i infrastruktury kolejowej;
2) główne zadania osłony technicznej wytypowanej infrastruktury kolejowej;
3) zamiar kierowania jednostkami bezpośrednio realizującymi osłonę techniczną;
4) ogólną strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji osłony technicznej;
5) charakterystykę infrastruktury kolejowej podlegającej osłonie technicznej:
a) Centralnych Linii Kolejowych i linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym,
b) Tymczasowych Rejonów Przeładunkowych (tylko charakterystykę ogólną),
c) priorytetowych węzłów kolejowych,
d) obiektów i budowli inżynieryjnych,
e) kolejowych przejść granicznych,
f) priorytetowych stacji i punktów ładunkowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP;
6) materiały i środki techniczne przeznaczone do wykorzystania w osłonie technicznej;
7) planowane rozmieszczenie rezerw strategicznych i zapasów eksploatacyjnych;
8) organizację współdziałania z innymi jednostkami, w tym poza resortowymi;
9) organizację łączności;
10) zasady odstawiania taboru kolejowego przeznaczonego do odkażania i dezaktywacji;
11) inne informacje uwzględniające specyfikę transportu kolejowego lub elementów infrastruktury obronnej;
12) objaśnienie znaków i skrótów.
3. Część opisowa planu przewozów zawiera:
1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w realizacji masowych przewozów;
2) zasadnicze zadania przewoźników kolejowych w realizacji przygotowania technicznego;
3) ogólną strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji przygotowania technicznego;
4) analizę ilostanu wagonów, środków trakcyjnych oraz środków załadowczych przeznaczonych do masowych przewozów;
5) charakterystykę obiektów infrastruktury kolejowej wykorzystywanych w masowych przewozach:
a) Tymczasowych Rejonów Przeładunkowych (tylko charakterystykę ogólną),
b) priorytetowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP kolejowych stacji i punktów ładunkowych,
d) stacji składowania ruchomych urządzeń wagonowych i środków ładunkowych,
e) punktów wodowania wagonów pasażerskich,
f) punktów tankowania lokomotyw spalinowych;
6) zasady odstawiania taboru kolejowego przeznaczonego do odkażania i dezaktywacji;
7) organizację współdziałania;
8) organizację i zabezpieczenie łączności;
9) kierowanie przygotowaniem technicznym i zabezpieczeniem masowych przewozów.
4. Część opisową planów sporządza się według następujących zasad:
1) format stronic A4 w układzie "poziomym" o ustawieniach marginesu: lewy - 2,5 cm, prawy - 1,5 cm, górny - 1,5 cm, dolny - 1,5 cm, nagłówek - 1,25 cm, stopka - 1,25 cm;
2) typ czcionki - "Times New Roman", w wielkości dla:
a) tytułu rozdziału - 14 punktów pogrubiona,
b) tytułu podrozdziału - 12 punktów pogrubiona,
c) tytułu podrozdziału niższego rzędu i punktu - 12 punktów,
d) akapitu - 12 punktów;
3) odstęp między liniami tekstu - 1,5;
4) tekst akapitów - wyjustowany.
5. Część graficzną planów sporządza się na mapie w skali 1:500 000 w formie graficznej lub elektronicznej.
6. Część graficzna planu osłony zawiera:
1) stanowiska dowodzenia wybranych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiska kierowania Ministra oraz stałe siedziby przedsiębiorców;
2) miejsca stałej dyslokacji oraz przewidywane rejony rozmieszczenia jednostek w czasie realizacji osłony technicznej;
3) elementy infrastruktury kolejowej wraz z niezbędnymi opisami podstawowych parametrów:
a) Centralne Linie Kolejowe i linie kolejowe o znaczeniu wyłącznie obronnym,
b) kolejowe stacje i punkty ładunkowe o znaczeniu priorytetowym,
c) priorytetowe dla potrzeb Sił Zbrojnych RP punkty ładunkowe w portach morskich i w portach lotniczych,
d) kolejowe przejścia graniczne,
e) Tymczasowe Rejony Przeładunkowe;
4) rozmieszczenie rezerw strategicznych i zapasów eksploatacyjnych;
5) objaśnienia znaków i skrótów zastosowanych na mapie.
7. Część graficzna planu przewozów zawiera:
1) stanowiska dowodzenia wybranych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiska kierowania Ministra oraz stałe siedziby przedsiębiorców;
2) Centralne Linie Kolejowe i linie o znaczeniu wyłącznie obronnym;
3) Tymczasowe Rejony Przeładunkowe;
4) kolejowe przejścia graniczne;
5) kolejowe stacje i punkty ładunkowe o znaczeniu priorytetowym,
6) punkty ładunkowe w portach morskich i w portach lotniczych;
7) stacje meblowania wagonów oraz rozmieszczenie magazynów ruchomych urządzeń wagonowych i środków ładunkowych;
8) punkty tankowania lokomotyw spalinowych;
9) rejony załadowania i wyładowania jednostek wojskowych;
10) objaśnienia znaków i skrótów zastosowanych na mapie.
8. Zestawienia tabelaryczne do planów należy wykonać w jednolitej szacie graficznej.
§  5.
1. Przedsiębiorcy przesyłają do wykonawców dane uaktualniające do części opisowej i graficznej w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w ich działaniu.
2. Plany podlegają corocznej aktualizacji w przypadku wprowadzenia istotnych zmian lub wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
3. Wykonawcy, przesyłają zbiorczą aktualizację planów w formie aneksu do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 i 3.
§  6. Traci moc Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie planowania osłony technicznej sieci kolejowej o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej: transport - na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 § 3 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 zarządzenia nr 6 z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz.Urz.MIiB.2017.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 2017 r.