Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2018.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa tryb opracowywania i szczegółowy zakres Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o jednostkach organizacyjnych rozumie się przez to:
1) centralne organy administracji rządowej podległe Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowane;
2) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4) Biuro Nasiennictwa Leśnego;
5) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
6) instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Środowiska;
7) parki narodowe;
8) szkoły leśne, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska.
§  3. 
1.  Za opracowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska odpowiada kierujący komórką organizacyjną właściwą do spraw zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.
2.  W celu opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska kierujący komórką organizacyjną właściwą do spraw zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Środowiska występuje do kierowników jednostek organizacyjnych o opracowanie, w wyznaczonym terminie, planów zarządzania kryzysowego jednostek organizacyjnych.
3.  Plan zarządzania kryzysowego jednostki organizacyjnej, przed jego zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej, podlega uzgodnieniu z kierującym komórką organizacyjną właściwą do spraw zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.
§  4. 
1.  Plan Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska zawiera:
1) charakterystykę działu administracji rządowej środowisko;
2) organizację zarządzania kryzysowego w resorcie środowiska;
3) analizę i ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń, szczegółowe sposoby i środki reagowania na zagrożenia oraz ograniczania i likwidacji ich skutków;
4) organizację monitoringu zagrożeń i realizację zadań stałego dyżuru w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa;
5) system raportowania;
6) opis systemu powiadamiania w sytuacjach kryzysowych;
7) organizację realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
8) zadania uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa;
9) procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, z późn. zm.), w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia, zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania w resorcie środowiska;
10) plany zarządzania kryzysowego jednostek organizacyjnych.
2.  Plan zarządzania kryzysowego jednostki organizacyjnej składa się z dwóch części:
1) części opisowo-analitycznej obejmującej:
a) ogólną charakterystykę jednostki organizacyjnej,
b) wskazanie najważniejszych zagrożeń dla funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
c) organizację monitoringu zagrożeń, o których mowa w lit. b,
d) określenie priorytetów w reagowaniu na zagrożenia, o których mowa w lit. b,
e) szczegółowe sposoby i środki reagowania na zagrożenia, o których mowa w lit. b oraz ograniczania i likwidacji ich skutków,
f) hierarchiczną listę przedsięwzięć, w tym sił i środków, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
g) planowane zadania związane z udziałem w regionalnych i lokalnych inicjatywach w zakresie poprawy bezpieczeństwa;
2) załączników funkcjonalnych w postaci:
a) wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego,
b) procedury uruchamiania punktu kontaktowego na potrzeby zarządzania kryzysowego,
c) planu współdziałania z podmiotami zewnętrznymi na wypadek zagrożeń kryzysowych,
d) procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia, zawierających w szczególności wykaz zadań do wykonania,
e) planu szkolenia z zarządzania kryzysowego zawierającego tematykę i formę szkolenia,
f) planu ćwiczeń z zarządzania kryzysowego zawierającego tematykę ćwiczenia, termin ćwiczenia, przyjętą formę ćwiczenia, planowaną liczbę uczestników ćwiczenia oraz planowany udział podmiotów zewnętrznych w ćwiczeniu,
g) w przypadku jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 8 - Organizacji prowadzenia procesu dydaktycznego w sytuacji kryzysowej,
h) kart realizacji zadania opracowanych dla każdego z zagrożeń określonych w pkt 1 lit. b, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia; kartę opracowuje realizator zadania i zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej.
§  5.  Plany, o których mowa w § 4, podlegają aktualizacji w cyklu dwuletnim.
§  6. 
1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych opracują plany zarządzania kryzysowego jednostek organizacyjnych i przekażą je do uzgodnienia kierującemu komórką organizacyjnej właściwą do spraw zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Środowiska w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.  Kierujący komórką organizacyjną do spraw zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Środowiska opracuje Plan Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia uzgodnienia planów zarządzania kryzysowego jednostek organizacyjnych.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KARTA REALIZACJI ZADANIA

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 96).