Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.31.176

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 864-868 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 864-868 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 365 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 864-868 MHz (Dz. Urz. URTiP Nr 14, poz. 49).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan zagospodarowania częstotliwości

dla zakresu 864-868 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 864-868 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792):

Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
286862870STAŁA POL.33 POL.34

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POL.32

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323

rządowe rządowe

rządowe

POL.32Zakres 862-864 MHz może być wykorzystany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Takie wykorzystanie jest możliwe jedynie przez użytkowników posiadających pozwolenia wydane przed dniem 1 stycznia 2005 roku i na warunkach określonych w tych pozwoleniach.
POL.33Zakres 864-868 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby stałej na potrzeby telefonii bezprzewodowej CT2 do czasu wygaśnięcia ważności wydanych pozwoleń, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 roku. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.
POL.34Zakres 869-870 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby stałej na potrzeby radiowego dostępu abonenckiego CDMA. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.
5.323Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862-960 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej. Takie użytkowanie zależne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych działających w dniu 27 października 1997 r. aż do końca pracy tych urządzeń.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 864-868 MHz.

2.1. Ustala się, że zakres częstotliwości 864-868 MHz w służbie stałej jest użytkowany jako rządowy.

2.2. Ustala się, że zakres częstotliwości 864-868 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, jest użytkowany jako rządowy.

2.3. Ustala się, że zakres częstotliwości 864-868 MHz w służbie radionawigacji lotniczej jest użytkowany jako rządowy.

2.4. Dla zakresu częstotliwości 864-868 MHz w przypadku wykorzystywania go zgodnie z uwagą POL.33, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792) określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-I-ETS 300 131:2005

Radio Equipment and Systems (RES). Common air interface to be used for the interworking between cordless telephone apparatus in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including public access services,

PN-ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacji,

PN-ETSI EN 301 797 V1.1.1:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Zharmonizowana EN dotycząca systemów telefonii bezprzewodowej CT2 zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

ETSI ETS 300 446 ed.2 (1997-03)

Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for second generation Cordless Telephone (CT2) apparatus operating in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including public access services;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
ECCZalecenia-
Decyzje ECC/DEC/(01)02 ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out digital CT2 applications in the 900 MHz band
Zalecenia-
Raporty-

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planuCT2_A100
OpisJest to plan simpleksowy przeznaczony dla CT2
ŹródłoNorma PN-I-ETS 300 131:2005
Algorytm tworzenia kanałówF(n) = 864,050 + 0,100 x n

n = 1, 2, ..., 40

Szerokość kanału100 kHz
Uwagi-
nF [MHz]
1864,150
2864,250
...
40868,050

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CT2 - system bezprzewodowej, cyfrowej telefonii drugiej generacji;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4) ETSI (European Telecommunications Standard Institute) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

5) F - częstotliwość środkowa kanału;

6) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

7) f górna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

8) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

9) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

10) n - numer kanału w planie aranżacji kanałów.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności - wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb.

____

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13)/2007 z dnia 30.01.2007 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.