Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.32.187

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.725-5.875 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.725-5.875 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan zagospodarowania częstotliwości

dla zakresu 5.725-5.875 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.725-5.875 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792):

Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
3845.7255.830STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
5.150 POL.25
3855.8305.850STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RADIOLOKALIZACJArządowe
Amatorskacywilne
Amatorska satelitarna (kosmos-Ziemia)cywilne
5.150
3865.8505.925STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RUCHOMA 5.150cywilne
5.150Następujące zakresy:

13.553-13.567 kHz (częstotliwość środkowa 13.560 kHz),

26.957-27.283 kHz (częstotliwość środkowa 27.120 kHz),

40,66-40,70 MHz (częstotliwość środkowa 40,68 MHz),

902-928 MHz w Regionie 2 (częstotliwość środkowa 915 MHz),

2.400-2.500 MHz (częstotliwość środkowa 2.450 MHz),

5.725-5.875 MHz (częstotliwość środkowa 5.800 MHz) i

24-24,25 GHz (częstotliwość środkowa 24,125 GHz)

przeznaczone są również do zastosowań ISM. Służby radiokomunikacyjne pracujące w tych zakresach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. Warunki pracy urządzeń ISM operujących w tych zakresach określone są w ust. 15.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

POL.25W zakresach częstotliwości 153-174 MHz, 1.427-1.452 MHz, 2.025-2.110 MHz, 2.170-2.400 MHz, 2.520-2.690 MHz, 5.925-7.450 MHz, 7.850-8.400 MHz, 12,00-13,75 GHz, 14,0-14,4 GHz i 14,50-15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości dla potrzeb służby radiolokalizacji, której urządzenia były w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.725-5.875 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania zakresu częstotliwości 5.725-5.875 MHz dla urządzeń bliskiego zasięgu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972).

2.1.1. Dla zakresu częstotliwości 5.725-5.875 MHz, wykorzystywanego przez urządzenia, o których mowa w pkt 2.1, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane

PN-ETSI EN 300 440-2 V1.1.2:2005 (U)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters - Short range devices - Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range - Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the 1999/5/WE Directive,

PN-ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1:2005 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Transport drogowy i telematyka trafiku (RTTT) - Wydzielona łączność małego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości 5,8 GHz wydzielonym do zastosowania przemysłowego, naukowego i medycznego (ISM) - Część 2-1: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 1999/5/WE - Wymagania dotyczące zespołów instalowanych obok drogi (RSU),

PN-ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1:2005 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Transport drogowy i telematyka trafiku (RTTT) - Wydzielona łączność małego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości 5,8 GHz wydzielonym do zastosowania przemysłowego, naukowego i medycznego (ISM) - Część 2-2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 1999/5WE - Wymagania dotyczące zespołów instalowanych na pojeździe (OBU);

2) dokumenty związane

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeECC/DEC/(02)01

ECC Decision of 15 March 2002 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of Road Transport and Traffic Telematic System

ZaleceniaERC REC 70-03

Relating to the use of Short Range Devices (SRDs)

Raporty-

2.2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.725-5.875 MHz w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos).

2.2.1. Wykorzystywanie zakresu 5.725-5.875 MHz w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) ogranicza się do pojedynczych stacji VSAT. Wykorzystywanie takie jest zgodne z normą zharmonizowaną PN-ETSI EN 301 443 V1.3.1:2006 (U).

2.3. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.850-5.875 MHz w służbie stałej.

2.3.1. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 5.850-5.875 MHz w służbie stałej jedynie przez urządzenia bliskiego zasięgu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972).

2.4. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.850-5.875 MHz w służbie ruchomej.

2.4.1. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 5.850-5.875 MHz w służbie ruchomej jedynie przez urządzenia bliskiego zasięgu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, poz. 972).

2.5. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 5.725-5.850 MHz w służbie amatorskiej.

2.6. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 5.830-5.850 MHz w służbie amatorskiej satelitarnej (kosmos-Ziemia).

2.7. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 5.725-5.850 MHz w służbie radiolokalizacji. Przedmiotowy zakres częstotliwości może być użytkowany wyłącznie jako rządowy.

2.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.5., 2.6. i 2.7 plany zagospodarowania będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) DEC (Decision) - decyzja;

2) DSRC (Dedicated Short Range Communication) - wydzielona łączność małego zasięgu;

3) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

5) ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters) - kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego;

6) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

7) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

8) ISM (Industrial, Scientific, Medical) - przemysłowe, naukowe i medyczne;

9) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

10) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

11) OBU (On-Board Units) - wymagania dotyczące zespołów instalowanych na pojeździe;

12) REC (Recommendation) - zalecenie;

13) RTTT (Road Transport and Traffic Telematics) - telematyka transportu i ruchu drogowego;

14) RSU (Road Side Units) - wymagania dotyczące zespołów instalowanych obok drogi;

15) SRD (Short Range Device) - urządzenie bliskiego zasięgu;

16) VSAT (Very Small Aperture Terminal) - terminal o bardzo małej aperturze anteny.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności następująco:

a) wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb,

b) małymi literami (np. Amatorska) - służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13)/2007 z dnia 30.01.2007 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.