Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.32.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.600-3.800 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.600-3.800 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan zagospodarowania częstotliwości

dla zakresu 3.600-3.800 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.600-3.800 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792):

Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
3683.6004.200STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.600-3.800 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.600-3.800 MHz w służbie stałej.

2.1.1. Dla zakresu 3.600-3.800 MHz w służbie stałej, wykorzystywanego przez systemy typu punkt - wiele punktów (PMP), z dupleksem z podziałem czasowym (TDD) lub z dupleksem z podziałem częstotliwościowym (FDD) określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301.753 V1.2.1:2005 (U)

Radiowe systemy stacjonarne. Anteny i urządzenia łączy punkt - wielopunkt. Zharmonizowana norma ogólna dotycząca anten oraz stacjonarnych cyfrowych systemów radiowych łączy punkt - wielopunkt zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE;

2) dokumenty związane

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaCEPT/ERC/REC 13-04 E

Preferred frequency bands for Fixed Wireless Access in the frequency range between 3 and 29.5 GHz CEPT/ERC/REC 12-08 E

Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3.600 MHz to 4.200 MHz

RaportyECC Report 033

The analysis of the coexistence of FWA cells in the 3.4-3.8 GHz band

3) plany aranżacji kanałów:

a)

Nazwa planu3,7A1,75
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów typu punkt - wiele punktów (PMP), z dupleksem z podziałem czasowym (TDD) lub z dupleksem z podziałem częstotliwościowym (FDD)
ŹródłoZalecenie CEPT/ERC/REC 12-08 E
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 3.600,125 + 1,75 x n

FG(n) = 3.700,125 + 1,75 x n

1 ≤ n ≤ 56

Szerokość kanału1,75 MHz
Uwagi-
nNr częstotliwościFD [MHz]Nr częstotliwościFG [MHz]
11 D3.601,8751 G3.701,875
22 D3.603,6252 G3.703,625
...............
5656 D3.698,12556 G3.798,125

b)

Nazwa planu3,7A7,5
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów typu punkt - wiele punktów (PMP), z dupleksem z podziałem czasowym (TDD) lub z dupleksem z podziałem częstotliwościowym (FDD)
ŹródłoZalecenie CEPT/ERC/REC 12-08 E
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 3.599,25 + 3,5 x n

FG(n) = 3.699,25 + 3,5 x n

1 ≤ n ≤ 28

Szerokość kanału3,5 MHz
Uwagi
nNr częstotliwościFD [MHz]Nr częstotliwościFG [MHz]
11 D3.602,751 G3.702,75
22 D3.606,252 G3.706,25
...............
2828 D3.697,2528 G3.797,25

c)

Nazwa planu3,7A7
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów typu punkt - wiele punktów (PMP), z dupleksem z podziałem czasowym (TDD) lub z dupleksem z podziałem częstotliwościowym (FDD)
ŹródłoZalecenie CEPT/ERC/REC 12-08 E
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 3.597,5 + 7 x n

FG(n) = 3.697,5 + 7 x n

1 ≤ n ≤ 14

Szerokość kanału7 MHz
Uwagi-
nNr częstotliwościFD [MHz]Nr częstotliwościFG [MHz]
11 D3.604,51 G3.704,5
22 D3.611,52 G3.711,5
...............
1414 D3.695,514 G3.795,5

d)

Nazwa planu3,7A14
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów typu punkt - wiele punktów (PMP), z dupleksem z podziałem czasowym (TDD) lub z dupleksem z podziałem częstotliwościowym (FDD)
ŹródłoZalecenie CEPT/ERC/REC 12-08 E
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 3.594 + 14 x n

FG(n) = 3.694 + 14 x n

1 ≤ n ≤ 7

Szerokość kanału14 MHz
Uwagi-
nNr częstotliwościFD [MHz]Nr częstotliwościFG [MHz]
11 D3.6081 G3.708
22 D3.6222 G3.722
...............
77 D3.6927 G3.792

2.1.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu 3.600-3.800 MHz w służbie stałej przez systemy inne niż wymienione w pkt 2.1.1.

2.2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3.600-3.800 MHz w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia).

2.2.1. Wykorzystywanie zakresu 3.600-3.800 MHz w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) ogranicza się do pojedynczych stacji VSAT. Wykorzystywanie takie jest zgodne z normą zharmonizowaną PN-ETSI EN 301 443 V1.3.1:2006 (U).

2.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.1.2. plany zagospodarowania będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CEPT (Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications) - Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Tekomunikacyjnych;

2) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

3) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

4) ETSI (European Telecommunications Standard Institute) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

5) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

6) FDD (Frequency Division Duplex) - dupleks z podziałem częstotliwościowym;

7) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

8) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

9) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

10) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

11) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

12) n - numer kanału w planie aranżacji kanałów;

13) REC (Recommendation) - zalecenie;

14) TDD (Time Division Duplex) - dupleks z podziałem czasowym;

15) VSAT (Very Small Aperture Terminal) - terminal o bardzo małej aperturze anteny.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności - wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13)/2007 z dnia 30.01.2007 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.