Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.32.184

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2.500-2.690 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2.500-2.690 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. 1 (uchylony).
§  3. Traci moc zarządzenie nr 364 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2.500-2.690 MHz (Dz. Urz. URTiP Nr 14, poz. 48).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2.500-2.690 MHz 1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2.500-2.690 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 629):
Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHZ)PrzeznaczenieUżytkowanie
3572.5002.520STAŁA 5.409 5.410 5.411cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384Acywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A 5.403 5.414 POL.21cywilne
3582.5202.655STAŁA 5.409 5.410 5.411cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384Acywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 5.416 5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C POL.21 POL.25cywilne
3592.6552.670STAŁA 5.409 5.410 5.411cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384Acywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 5.416cywilne
Radioastronomiacywilne
Satelitarne badania Ziemi (pasywne) cywilne
Badania kosmosu (pasywne)

5.149 5.347A 5.420 POL.21 POL.25

cywilne
3602.6702.690STAŁA 5.409 5.410 5.411cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384Acywilne
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351Acywilne
Radioastronomia

5.149 5.347A 5.419 5.420 POL.21 POL.25

cywilne
5.149Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji innych służb, dla których są przeznaczone zakresy:
13.360-13.410 kHz,31,2-31,3 GHz,
25.550-25.670 kHz w Regionach 1 i 3,31,5-31,8 GHz
37,5-38,25 MHz,36,43-36,5 GHz,
73-74,6 MHz w Regionach 1 i 3,42,5-43,5 GHz,
150,05-153 MHz w Regionie 1,42,77-42,87 GHz,
322-328,6 MHz,43,07-43,17 GHz,
406,1-410 MHz,43,37-43,47 GHz,
608-614 MHz w Regionach 1 i 3,48,94-49,04 GHz,
1.330-1.400 MHz,76-86 GHz,
1.610,6-1.613,8 MHz,92-94 GHz,
1.660-1.670 MHz,94,1-100 GHz,
1.718,8-1.722,2 MHz,102-109,5 GHz,
2.655-2.690 MHz,111,8-114,25 GHz,
3.260-3.267 MHz,128,33-128,59 GHz,
3.332-3.339 MHz,129,23-129,49 GHz,
3.345,8-3.352,5 MHz,130-134 GHz,
4.825-4.835 MHz,136-148,5 GHz,
4.950-4.990 MHz,151,5-158,5 GHz,
4.990-5.000 MHz,168,59-168,93 GHz
6.650-6.675,2 MHz,171,11-171,45 GHz,
10,6-10,68 GHz,172,31-172,65 GHz,
14,47-14,5 GHz,173,52-173,85 GHz,
22,01-22,21 GHz,195,75-196,15 GHz,
22,21-22,5 GHz,209-226 GHz,
22,81-22,86 GHz,241-250 GHz,
23,07-23,12 GHz,252-275 GHz
zobowiązane są do podjęcia wszelkich praktycznych środków dla ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami. Zwłaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujących się na pokładach samolotów mogą być poważnym źródłem zakłóceń dla służby radioastronomicznej (ust. 4.5 i 4.6 oraz Artykuł 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).
5.339Zakresy: 1.370-1.400 MHz, 2.640-2.655 MHz, 4.950-4.990 MHz i 15,20-15,35 GHz są również przeznaczone dla służb: badań kosmosu (pasywnej) i satelitarnego badania Ziemi (pasywnej), na zasadzie drugiej ważności.
5.347AW zakresach:
1.452-1.492 MHz,
1.525-1.559 MHz,
1.613,8-1.626,5 MHz,
2.655-2.690 MHz,
2.670-2.690 MHz,
21,4-22,0 GHz
znajduje zastosowanie Uchwała 739.
5.351AUżytkowanie zakresów 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.610-1.626,5 MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz, 1.646,5-1.660,5 MHz, 1.980-2.010 MHz, 2.170-2.200 MHz, 2.483,5-2.500 MHz, 2.500-2.520 MHz i 2.670-2.690 MHz przez służbę ruchomą satelitarną musi być zgodne z Uchwałami 212 i 225.
5.384AZakresy lub części zakresów 1.710-1.885 MHz i 2.500 - 2.690 MHz są ustalone dla wykorzystania przez administracje, pragnące wprowadzić Międzynarodowy System Łączności Ruchomej-2000 (IMT2000), zgodnie z Uchwałą 223. Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania innych służb, dla których te zakresy są przewidziane, jak też nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.
5.403Po przeprowadzeniu uzgodnień wg procedury określonej w ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zakres 2.520-2.535 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2.500-2.535 MHz) może być również wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos-Ziemia), z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej satelitarnej, pracującej w obrębie granic państwowych. Stosuje się postanowienia ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
5.409Administracje powinny podjąć wszelkie praktyczne działania w celu uniknięcia rozwoju nowych troposferycznych systemów skateringowych w zakresie 2.500-2.690 MHz.
5.410Zakres 2.500 - 2.690 MHz może być użytkowany w systemach skateringowych w Regionie 1, zależnie od osiągniętego porozumienia stosownie do ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
5.411Przy planowaniu nowych skateringowych łączy linii radiowych w zakresie 2.500-2.690 MHz, wszystkie możliwe środki powinny być podjęte w celu uniknięcia kierowania anten tych łączy w kierunku orbity geostacjonarnej.
5.413Przy projektowaniu systemów służby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach pomiędzy 2.500 MHz i 2.690 MHz, administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań dla ochrony służby radioastronomicznej w zakresie 2.690-2.700 MHz.
5.414Przeznaczenie częstotliwości w zakresie 2.500-2.520 MHz dla służby ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia) powinno wejść w życie od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
5.416Użytkowanie zakresu 2.520-2.670 MHz przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną jest ograniczone do narodowych i regionalnych systemów odbioru zbiorowego, stosownie do porozumień zawartych w oparciu o ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
5.417CUżytkowanie zakresu 2.605-2.630 MHz przez niegeostacjonarne systemy satelitarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.417A, dla których pełną dokumentację koordynacyjną lub informację notyfikacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
5.417DUżytkowanie zakresu 2.605-2.630 MHz przez geostacjonarne systemy satelitarne dla których pełną dokumentację koordynacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informację notyfikacyjną otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego z uwzględnieniem niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk) stosownie do Uwagi 5.417A. Nie znajduje zastosowania ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
5.418BUżytkowanie zakresu 2.630-2.655 MHz przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.418, dla których pełna dokumentacja koordynacyjna zgodna z Załącznikiem 4, lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po 2 czerwca 2000 r. jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego
5.418CUżytkowanie zakresu 2.630-2.655 MHz przez sieci satelitarne geostacjonarne, dla których pełna dokumentacja koordynacyjna zgodna z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca 2000 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ze względu na niegeostacjonarne systemy satelitarne w służbie radiodyfuzji satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.418 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania.
5.419Przeznaczenie zakresu 2.670-2.690 MHz dla służby ruchomej satelitarnej wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2005 r. Przy wprowadzaniu systemów służby ruchomej satelitarnej w tym zakresie, administracje powinny podjąć wszelkie konieczne działania w celu ochrony systemów satelitarnych działających w tym zakresie przed dniem 3 marca 1992 r. Koordynacja ruchomych systemów satelitarnych w tym zakresie powinna być dokonywana zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
5.420Zakres 2.655-2.670 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2.655-2.690 MHz) może być także użytkowany przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos), z wyjątkiem służby lotniczej ruchomej satelitarnej, działającą w obrębie granic państwowych, zależnie od osiągniętego porozumienia, zgodnie z Artykułem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stosuje się koordynację zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
POL.21Zakres częstotliwości 2.500-2.690 MHz od dnia 1 stycznia 2006 r. przeznaczony jest dla potrzeb służby ruchomej wykonywanej przez użytkowników cywilnych (UMTS). Do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego w sprawie rozdysponowania przedmiotowego zakresu na potrzeby UMTS zakres ten może być wykorzystywany przez użytkowników podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.
POL.25W zakresach częstotliwości 153-174 MHz, 1.427-1.452 MHz, 2.025-2.110 MHz, 2.170-2.400 MHz, 2.520-2.690 MHz, 5.925-7.450 MHz, 7.850-8.400 MHz, 12,00-13,75 GHz, 14,0-14,4 GHz i 14,50-15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości dla potrzeb służby radiolokalizacji, której urządzenia były w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2.500-2.690 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2.500-2.690 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1.1. Dla zakresu częstotliwości 2.500-2.690 MHz, wykorzystywanego przez systemy zapewniające usługi łączności elektronicznej, określa się:

1) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 629)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)
Zalecenia-
KEDecyzjeDecyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2.500-2.690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (2008/477/WE) (Dz.U. UE L 163 z 24.6.2008, str. 37)
ECCDecyzjeECC/DEC/(02)06 ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2.500-2.690 MHz for UMTS/IMT-2000

ECC/DEC/(05)05 ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2.500-2.690 MHz

Zalecenia-
RaportyECC Report 045 Sharing and adjacent band compatibility between UMTS/IMT-2000 in the band 2.500-2.690 MHz and other services
ECC Report 119 Coexistence between mobile system in the 2.6 GHz frequency band at the FDD/TDD boundary
CEPT Report 019 Report from CEPT to the European Commission in response to EC Mandate to develop least restrictive technical conditions for frequency bands addressed in the context of WAPECS
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

2) sposób aranżacji częstotliwości:

a) bloki częstotliwości przeznaczone dla łącza "w górę" dla trybu FDD określa tabela:

grafika

b) bloki częstotliwości przeznaczone dla trybu TDD określa tabela:

grafika

c) bloki częstotliwości przeznaczone dla łącza "w dół" dla trybu FDD określa tabela:

grafika

d) przydziela się bloki częstotliwości będące wielokrotnością 5,0 MHz,

e) w zakresie 2.500-2.690 MHz odstęp dupleksowy dla trybu FDD wynosi 120 MHz, przy czym kanał nadawczy stacji końcowej (łącze "w górę") znajduje się w dolnej części tego zakresu, począwszy od 2.500 MHz (do wartości granicznej 2.570 MHz), a kanał nadawczy stacji bazowej (łącze "w dół") - w górnej części tego zakresu, począwszy od 2.620 MHz,

f) zakres 2.570-2.620 MHz może być wykorzystywany na potrzeby trybu TDD lub innych trybów pracy;

3) parametry techniczne systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej powinny być zgodne z parametrami BEM określonymi w załączniku do decyzji 2008/477/WE.

2.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2.500-2.690 MHz w służbie stałej.

2.3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2.500-2.520 MHz w służbie ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia).

2.4. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2.670-2.690 MHz w służbie ruchomej satelitarnej (Ziemia-kosmos).

2.5. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2.520-2.670 MHz w służbie radiodyfuzji satelitarnej.

2.6. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2.655-2.690 MHz w służbie radioastronomii.

2.7. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2.655-2.670 MHz w służbie satelitarnego badania Ziemi (pasywne).

2.8. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2.655-2.670 MHz w służbie badania kosmosu (pasywne).

2.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz plany aranżacji kanałów będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) BEM (Block Edge Mask) - parametry techniczne określone w załączniku do decyzji 2008/477/WE;

2) CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) - Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych;

3) DEC (Decision) - decyzja;

4) DL (downlink) - łącze "w dół";

5) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

6) FDD (Frequency Division Duplex) - dupleks z podziałem częstotliwościowym;

7) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

8) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) - Międzynarodowy System Łączności Ruchomej-2000;

10) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

11) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

12) TDD (Time Division Duplex) - dupleks z podziałem czasowym;

13) UL - (uplink) - łącze "w górę";

14) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - Uniwersalny System Telefonii Ruchomej.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności następująco:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb,

2) małymi literami (np. Amatorska) - służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13)/2007 z dnia 30.01.2007 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

1 § 2 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 30 marca 2009 r. (Dz.Urz.UKE.09.9.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2009 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 30 marca 2009 r. (Dz.Urz.UKE.09.9.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2009 r.