Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-880 MHz oraz 921-925 MHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2009.51.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-880 MHz oraz 921 -925 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-880 MHz oraz 921-925 MHz, zwany dalej "planem".
2.
Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-880 MHz oraz 921 -925 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-880 MHz oraz 921-925 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086):
Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
288876880RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.35rządowe
293921925RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.35

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323

Radiolokalizacja POL.12

rządowe

rządowe

rządowe

5.323Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862-960 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej. Takie użytkowanie zależne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych działających w dniu 27 października 1997 r. aż do końca pracy tych urządzeń.
POL.12W zakresie częstotliwości 890-942 MHz służba radiolokalizacyjna jest wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód terytorialnych musi być skoordynowane.
POL.35Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów 876,0-877,5 MHz i 921,0-922,5 MHz przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności kolejowej GSM-R. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-880 MHz oraz 921-925 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 876-880 MHz oraz 921 -925 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1.1. Ustala się, że zakresy częstotliwości 876-880 MHz oraz 921-925 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, są użytkowane jako rządowe.

2.1.2. Ustala się, że zakres częstotliwości 876,0-876,1 MHz może być użytkowany jako cywilny w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na potrzeby stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R do łączności w trybie DMO.

2.1.2.1. Dla zakresu 876,0-876,1 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanego na potrzeby stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R do łączności w trybie DMO, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 086-2 V1.2.1:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeECC/DEC/(02)05 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands
Zalecenia-
RaportyECC Report 14 Adjacent band compatibility of UIC Direct Mode with TETRA Advanced Packet Data Service (TAPS)

ECC Report 038 The Technical Impact of introducing CDMA-PAMR in the 870-876/915-921 MHz band on 12.5 kHz UIC DMO & 200 kHz GSM-R radio systems

ERC Report 062 Compatibility analysis regarding possible sharing between the UIC system and radio microphones in the frequency ranges 876-880 MHz and 921-925 MHz

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix 'SMC scenario for GSM-R'

ERC Report 086 Adjacent band compatibility of UIC direct mode with UIC GSM and 900 MHz TETRA. - An analysis completed using a Monte Carlo based simulation tool

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planuGSM-R-DMO-A12,5
OpisJest to plan simpleksowy, przeznaczony dla stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R do łączności w trybie DMO
ŹródłoDecyzja ECC/DEC/(02)05
Algorytm tworzenia kanałówF(n) = 876,0000 + 0,0125 * n

1 ≤ n ≤ 5

Szerokość kanału12,5 kHz
Uwagi-
nF [MHz]
1876,0125
2876,0250
......
5876,0625

2.1.3. Ustala się, że za kresy częstotliwości 876,1-877,5 MHz oraz 921,1-922,5 MHz mogą być użytkowane jako cywilne w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na potrzeby stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R.

2.1.3.1. Dla zakresów częstotliwości 876,1-877,5 MHz oraz 921,1-922,5 MHz, wykorzystywanych na potrzeby stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 502 V8.1.2:2003

Zharmonizowana EN dotycząca globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) - Urządzenia stacji bazowej i stacji retransmisyjnej spełniające zasadnicze wymagania zgodne z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (GSM 13.21 wersja 8.1.2 Wydanie 1999),

PN-ETSI EN 301 511 V9.0.2:2004

Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC),

PN-ETSI EN 301 515 V1.0.1:2005

Global System for Mobile communication (GSM) - Requirements for GSM operation on railways,

PN-ETSI EN 301 419-7 V5.1.1:2002

Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) - Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) - Zakres częstotliwości przyznany dla kolei (R-GSM) - Stacje ruchome - Dostęp (GSM 13.67 wersja 5.1.1 emisja 1996);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)
ITU-RRegulamin RadiokomunikacyjnyArtykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeECC/DEC/(02)05 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands
ZaleceniaECC/REC/(05)08 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems
RaportyECC Report 038 The Technical Impact of introducing CDMA-PAMR in the 870-876/915-921 MHz band on 12.5 kHz UIC DMO & 200 kHz GSM-R radio systems

ERC Report 062 Compatibility analysis regarding possible sharing between the UIC system and radio microphones in the frequency ranges 876-880 MHz and 921-925 MHz

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix 'SMC scenario for GSM-R'

ERC Report 086 Adjacent band compatibility of UIC direct mode with UIC GSM and 900 MHz TETRA. - An analysis completed using a Monte Carlo based simulation tool

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planuGSM-R-A200
OpisJest to plan dupleksowy, przeznaczony dla stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R
ŹródłoRozdział 2 normy PN-ETSI EN 300 910 V8.5.1:2005 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) - Radio transmission and reception
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 890,0 + 0,2 * (n - 1.024)

FG(n) = FD(n) + 45

955 ≤ n ≤ 974

Szerokość kanału200 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.

Kanały o numerach od 962 do 974 nie są wykorzystywane

nFD [MHz]FG [MHz]
955876,2921,2
956876,4921,4
.........
974880,0925,0

2.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 921-925 MHz w służbie radionawigacji lotniczej. Przedmiotowy zakres częstotliwości może być użytkowany wyłącznie jako rządowy.

2.3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 921-925 MHz w służbie radiolokalizacyjnej. Przedmiotowy zakres częstotliwości może być użytkowany wyłącznie jako rządowy.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem kodowym;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) DMO (Direct Mode Operation) - tryb pracy bezpośredniej;

4) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

5) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

6) F - częstotliwość środkowa kanału w zakresie simpleksowym;

7) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

8) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

10) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

11) GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railway) - Globalny System Łączności Ruchomej stosowany na potrzeby łączności kolejowej;

12) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

13) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

14) n - numer kanału w planie aranżacji kanałów;

15) PAMR (Public Access Mobile Radio) - publicznie dostępna sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej;

16) REC (Recommendation) - zalecenie;

17) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) - urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne;

18) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - Uniwersalny System Telefonii Ruchomej.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb;

2) małymi literami (np. Amatorska) - służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 6 (33) /2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.