Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.31.175

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 18 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 1 września 2005 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 450-470,0 MHz (Dz. Urz. URTiP Nr 9, poz. 27).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan zagospodarowania częstotliwości

dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792):

Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
269452,5457,0STAŁA

RUCHOMA

cywilno-rządowe cywilne
270457,0460,0STAŁA

RUCHOMA POL.23

5.287

cywilno-rządowe cywilne
272462,5467,0STAŁA

RUCHOMA

5.289

cywilno-rządowe cywilne
273467,0469,7STAŁA

RUCHOMA

5.287 5.289

cywilno-rządowe cywilne
274469,7470,0STAŁA

5.289 POL.23

cywilno-rządowe
5.287Częstotliwości 457,525 MHz; 457,550 MHz; 457,575 MHz; 467,525 MHz; 467,550 MHz i 467,575 MHz mogą być używane w służbie ruchomej morskiej przez stacje łączności pokładowej. W razie potrzeby, urządzenia przeznaczone dla odstępu kanałowego 12,5 kHz wykorzystujące również dodatkowe częstotliwości 457,5375 MHz; 457,5625 MHz; 467,5375 MHz i 467,5625 MHz mogą być wprowadzone do komunikacji pokładowej. Użytkowanie tych częstotliwości na wodach terytorialnych może nastąpić na podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. Charakterystyki używanych do takiej łączności urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174 (Uchwała 341).
5.289Zakresy 460-470,0 MHz i 1.690-1.710 MHz mogą być także użytkowane przez służbę satelitarną badań Ziemi dla zastosowań innych niż przewidziane w ramach służby meteorologicznej satelitarnej, do transmisji kosmos- Ziemia pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych stacji działających zgodnie z Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości.
POL.23Użytkownicy rządowi mogą wykorzystywać określone częstotliwości w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-469,7 MHz w służbie ruchomej.

2.1.1. Dla zakresów 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez systemy NMT-450i, określa się:

1) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 025 Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications

2) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planuNMT_A25
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemu NMT 450i w służbie ruchomej
ŹródłoPlan własny
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 452,500 + n x 0,025

FG(n) = FD(n) + 10

1 ≤ n ≤ 180

Szerokość kanału25 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym
nFD [MHz]FG [MHz]
1452,525462,525
2452,550462,550
.........
180457,000467,000

2.1.2. Dla zakresów 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez szerokopasmowe cyfrowe systemy radiokomunikacyjne (wykorzystujące kanały radiowe o szerokości 200 kHz lub 1,25 MHz), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

ETSI EN 301 449 V1.1.1 (2005-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive,

ETSI EN 301 526 V1.1.1 (2005-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive,

ETSI EN 302 426 V1.1.1 (2005-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum Repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeECC/DEC/(04)06 ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 022 The technical impact of introducing TAPS on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 380-400, 410-430 and 450-470,0 MHz bands

ECC Report 039 The technical impact of introducing CDMA-PAMR on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 410-430 and 450-470,0 MHz bands

3) sposób aranżacji kanałów:

1) dla kanałów o szerokości 200 kHz - częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 409,9 + 0,2 x n

FG(n) = 419,9 + 0,2 x n

n = 1, 2, ...

z tym, że dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o 100 kHz, w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu;

2) dla kanałów o szerokości 1,25 MHz - częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 409.375 + 1,25 x n

FG(n) = 419.375 + 1,25 x n

n = 1, 2, ...

z tym, że dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o wielokrotność 12,5 kHz, w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu.

2.1.3. Dla zakresów 457,0-459,7 MHz oraz 467,0-469,7 MHz w służbie ruchomej, wykorzystywanych przez wąskopasmowe dyspozytorskie systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej (wykorzystujące kanały o szerokości 12,5 kHz), w tym typu trankingowego, oraz systemy transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujące z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 086-2 V1.1.1:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone do analogowej transmisji mowy. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przewidywane do transmisji danych (i/lub mowy) wykorzystujące modulacje z lub bez stałej obwiedni i wyposażone w złącze antenowe. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 219-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe emitujące sygnały uruchamiające specyficzne działanie odbiorników. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 296-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ET81 EN 300 341-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma (RP 02). Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, emitujące sygnały wywołujące specyficzne działanie odbiorników. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z anteną zintegrowaną. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300.113. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 025 Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu460-1A12,5
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla wąskopasmowych dyspozytorskich systemów radiokomunikacji ruchomej lądowej (wykorzystujące kanały o szerokości 12,5 kHz), w tym typu trankingowego, oraz systemów transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujące z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP)
ŹródłoZalecenie T/R 25-08
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 450,0000 + n x 0,0125

FG(n) = FD(n) + 10

562 ≤ n ≤ 775

Szerokość kanału12,5 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksu
nFD [MHz]FG [MHz]
562457,0250467,0250
563457,0375467,0375
.........
775459,6875469,6875

2.1.4. Dla zakresu 459,7-460,0 MHz w służbie ruchomej, wykorzystywanego przez wąskopasmowe systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej (wykorzystujące kanały o szerokości 12,5 kHz), w tym systemy transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujące z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przewidywane do transmisji danych (i/lub mowy) wykorzystujące modulacje z lub bez stałej obwiedni i wyposażone w złącze antenowe. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z anteną zintegrowaną. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300 113. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
Raporty-

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu460-2A12,5
OpisJest to plan simpleksowy przeznaczony dla wąskopasmowych systemów radiokomunikacji ruchomej lądowej (wykorzystujących kanały o szerokości 12,5 kHz), w tym systemów transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania, pracujących z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP)
ŹródłoZalecenie T/R 25-08
Algorytm tworzenia kanałówF(n) = 450,0000 + n x 0,0125

777 ≤ n ≤ 799

Szerokość kanału12,5 kHz
Uwagi-
nF [MHz]
777459,7125
778459,2500
......
799459,9875

2.1.5 Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-469,7 MHz w służbie ruchomej przez systemy inne niż określone w punktach 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 lub 2.1.4.

2.2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 452,5-460,0 MHz oraz 462,5-470,0 MHz w służbie stałej.

2.2.1. Dla zakresów 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz w służbie stałej, wykorzystywanych przez systemy NMT-450i, określa się:

1) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin

Radiokomunikacyjny2)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
Raporty-

2) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planuNMT_A25
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemu NMT-450i w służbie stałej
ŹródłoPlan własny
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 452,500 + n x 0,025

FG(n) = FD(n) + 10

1 ≤ n ≤ 180

Szerokość kanału25 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym
nFD [MHz]FG [MHz]
1452,525462,525
2452,550462,550
.........
180457,000467,000

2.2.2. Dla zakresów 452,5-457,0 MHz oraz 462,5-467,0 MHz w służbie stałej, wykorzystywanych przez szerokopasmowe cyfrowe systemy radiokomunikacyjne (wykorzystujące kanały radiowe o szerokości 200 kHz lub 1,25 MHz), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

ETSI EN 301 449 V1.1.1 (2005-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive,

ETSI EN 301 526 V1.1.1 (2005-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive,

ETSI EN 302 426 V1.1.1 (2005-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum Repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the 1999/5/WE Directive;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeECC/DEC/(04)06 ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
RaportyECC Report 022 The technical impact of introducing TAPS on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 380-400, 410-430 and 450-470,0 MHz bands

ECC Report 039 The technical impact of introducing CDMA-PAMR on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in the 410-430 and 450-470,0 MHz bands

3) sposób aranżacji kanałów:

1) dla kanałów o szerokości 200 kHz - FD i FG wyznacza się z zależności: FD(n) = 409,9 + 0,2 x n

FG(n) = 419,9 + 0,2 x n

n = 1, 2, ...

z tym, że dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o 100 kHz, w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu;

2) dla kanałów o szerokości 1,25 MHz - częstotliwości FD i FG wyznacza się z zależności:

FD(n) = 409.375 + 1,25 x n

FG(n) = 419.375 + 1,25 x n

n = 1, 2, ...

z tym, że dopuszcza się przesunięcie częstotliwości środkowych kanałów o wielokrotność 12,5 kHz, w celu umieszczenia kanałów wewnątrz pasma w optymalnym położeniu.

2.2.3. Dla zakresów 459,7-460,0 MHz oraz 469,7-470,0 MHz w służbie stałej, wykorzystywanych przez systemy transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania (wykorzystujące kanały o szerokości 12,5 kHz), pracujące z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przewidywane do transmisji danych (i/lub mowy) wykorzystujące modulacje z lub bez stałej obwiedni i wyposażone w złącze antenowe. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z anteną zintegrowaną. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE,

PN-ETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2003 (U)

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Lądowa służba ruchoma. Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300 113. Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
ZaleceniaT/R 25-08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29,7-960 MHz
Raporty-

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu460-1A12,5
OpisJest to plan dupleksowy przeznaczony dla systemów transmisji danych o krajowym i regionalnym obszarze działania (wykorzystujących kanały o szerokości 12,5 kHz), pracujących z maksymalną mocą promieniowania nieprzekraczającą 25 W (14 dBW ERP)
ŹródłoZalecenie T/R 25-08
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 450,0000 + n x 0,0125

FG(n) = FD(n) + 10

777 ≤ n ≤ 799

Szerokość kanału12,5 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksu
nFD [MHz]FG [MHz]
777459,7125469,7125
778459,2500469,2500
.........
799459,9875469,9875

2.2.4. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 457,0-459,7 MHz oraz 467,0-469,7 MHz w służbie stałej przez dowolne systemy radiokomunikacyjne.

2.2.5. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 452,5-457,0 MHz i 459,7-460 MHz oraz 462,5-467,0 MHz i 469,7-470,0 MHz w służbie stałej przez systemy inne niż określone w punktach 2.2.1., 2.2.2. lub 2.2.3.

2.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.1.5.,2.2.4. i 2.2.5. plany aranżacji kanałów będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem kodowym;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4) ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters) - kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego;

5) ERP (Equivalent Radiated Power) - zastępcza moc promieniowania;

6) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

7) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

8) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

9) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

10) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

11) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

12) n - numer kanału w planie aranżacji kanałów;

13) NMT (Nordic Mobile Telephony) - skandynawski system telefonii ruchomej;

14) PAMR (Public Access Mobile Radio) - publicznie dostępne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej;

15) PMR (Private Mobile Radio) - prywatne sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej;

16) TAPS (TETRA Advanced Packet Service) - zaawansowane usługi transmisji pakietowej w standardzie TETRA;

17) TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) - ziemska cyfrowa radiowa łączność trankingowa.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności następująco: wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13)/2007 z dnia 30.01.2007 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.