Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz. - OpenLEX

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.URTiP.2005.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2004
PREZESA URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY
z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1.710-1.785 MHz oraz 1.805-1.880 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1.710-1.785 MHz oraz 1.805-1.880 MHz, zwany dalej "planem".
2.
Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN ZAGOSPODAROWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ZAKRESÓW 1.710-1.785 MHz ORAZ 1.805-1.880 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1.805-1.880 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 22, poz. 187):
Lp.fdolna (MHz)fgórna (MHZ)PrzeznaczenieUżytkowanie
3221.7101.730STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.384A

5.149 5.341 5.385 POL.24

cywilno-rządowe
3231.7301.755STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMAcywilno-rządowe
3241.7551.785RUCHOMAcywilne
3271.8051.825STAŁArządowe
RUCHOMA 5.384A

POL.24

cywilno-rządowe
3281.8251.850STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA 5.384Acywilno-rządowe
3291.8501.880RUCHOMA 5.384Acywilne
5.149Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji innych służb, dla których są przeznaczone zakresy:
13.360-13.410 kHz,31,2-31,3 GHz,
25.550-25.670 kHz,31,5-31,8 GHz w Regionach 1 i 3,
37,5-38,25 MHz,36,43-36,5 GHz,
73-74,6 MHz w Regionach 1 i 3,42,5-43,5 GHz,
150,05-153 MHz w Regionie 1,42,77-42,87 GHz,
322-328,6 MHz,43,07-43,17 GHz,
406,1-410 MHz,43,37-43,47 GHz,
608-614 MHz w Regionach 1 i 3,48,94-49,04 GHz,
1.330-1.400 MHz,76-86 GHz,
1.610,6-1.613,8 MHz,92-94 GHz,
1.660-1.670 MHz,94,1-100 GHz,
1.718,8-1.722,2 MHz,102-109,5 GHz,
2.655-2.690 MHz,111,8-114,25 GHz,
3.260-3.267 MHz,128,33-128,59 GHz,
3.332-3.339 MHz,129,23-129,49 GHz
3.345,8-3.352,5 MHz,130-134 GHz,
4.825-4.835 MHz,136-148,5 GHz,
4.950-4.990 MHz,151,5-158,5 GHz,
4.990-5.000 MHz,168,59-168,93 GHz
6.650-6.675,2 MHz,171,11-171,45 GHz,
10,6-10,68 GHz,172,31-172,65 GHz,
14,47-14,5 GHz,173,52-173,85 GHz,
22,01-22,21 GHz,195,75-196,15 GHz,
22,21-22,5 GHz,209-226 GHz,
22,81-22,86 GHz,241-250 GHz,
23,07-23,12 GHz,252-275 GHz,
zobowiązane są do podjęcia wszelkich praktycznych środków dla ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami. Zwłaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujących się na pokładach samolotów mogą być poważnym źródłem zakłóceń dla służby radioastronomicznej (Artykuły 4.5 i 4.6 oraz 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).
5.341Niektóre kraje prowadzą w zakresach 1.400-1.727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 GHz pasywne badania w ramach programu poszukiwania docelowych źródeł emisji pozaziemskich.
5.384AZakresy lub części zakresów 1.710-1.885 MHz i 2.500-2.690 MHz są ustalone dla wykorzystania przez administracje, pragnące wprowadzić Międzynarodowy System Łączności Ruchomej-2000 (IMT-2000), zgodnie z Uchwałą 223. Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania innych służb, dla których te zakresy są przewidziane, jak też nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.
5.385Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1.718,8-1.722,2 MHz jest również przeznaczony dla służby radioastronomicznej, jako drugiej ważności, do obserwacji linii spektralnych.
POL.24Zakresy 157,950-158,575 MHz, 158,950-159,200 MHz, 412-414 MHz, 422-424 MHz, 448-449,5 MHz, 876-880 MHz, 921-925 MHz, 1.710-1.730 MHz i 1.805-1.825 MHz do dnia 31 grudnia 2003 r. pozostają w wyłącznym użytkowaniu rządowym w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. Od dnia 1 stycznia 2004 r. zakresy te pozostają w użytkowaniu cywilnym. W strefach uzgodnionych z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty dopuszcza się użytkowanie rządowe zakresów 876-880 MHz i 921-925 MHz.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1.710-1.785 MHz oraz 1.805-1.880 MHz.

2.1 Ustala się, że zakresy częstotliwości 1.730-1.755 MHz oraz 1.825-1.850 MHz są użytkowane jako rządowe.

2.2 Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 1.710-1.730 MHz i 1.755-1.785 MHz oraz 1.805-1.825 MHz i 1.850-1.880 MHz w służbie ruchomej.

2.2.1 Ustala się, że wykorzystywanie zakresów 1.710-1.730 MHz i 1.755-1.785 MHz oraz 1.805-1.825 MHz i 1.850-1.880 MHz w służbie ruchomej jest możliwe tylko przez systemy radiokomunikacyjne zgodne ze standardem GSM.

2.2.2 Określa się:

Zalecane normy zharmonizowaneEN 301 502 HARMONIZED EN FOR GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS (GSM); BASE STATION AND REPEATER EQUIPMENT COVERING ESSENTIAL REQIREMENTS UNDER ARTICLE 3.2 OF THE R&TTE DIRECTIVE

(EN 301 502 ZHARMONIZOWANA EN DOTYCZĄCA GLOBALNEGO SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RUCHOMEJ (GSM); URZĄDZENIA STACJI BAZOWEJ STACJI RETRANSMISYJNEJ SPEŁNIAJĄCE ZASADNICZE WYMAGANIA ZGODNE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE)

EN 301 511 GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS (GSM); HARMONIZED EN FOR MOBILE STATIONS IN THE GSM 900 AND DCS 1800 BANDS COVERING ESSENTIAL REQUIREMENTS UNDER ARTICLE 3.2 OF THE R&TTE DIRECTIVE (1999/5/EC)

(EN 301 511 GLOBALNY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RUCHOMEJ (GSM); ZHARMONIZOWANA NORMA DOTYCZĄCA STACJI RUCHOMYCH PRACUJĄCYCH W PASMACH GSM 900 I DCS 1800 ZAPEWNIAJĄCA SPEŁNIANIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 3.2 DYREKTYWY R&TTE (1999/5/EC))

Plan aranżacji kanałów1800A200
Dokumenty związane
Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 22, poz. 187)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzjeERC/DEC/(95)03 ERC DECISION OF 1 DECEMBER 1995 ON THE FREQUENCY BANDS TO BE DESIGNATED FOR THE INTRODUCTION OF DCS 1800
ZaleceniaREC T/R 22-07 FREQUENCY BANDS, PLANNING AND CO-ORDINATION FOR SYSTEMS USING THE DCS 1800 STANDARDS
RaportyERC Report 031 COMPATIBILITY BETWEEN DECT AND DCS 1800

ERC Report 100 COMPATIBILITY BETWEEN CERTAIN RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEMS OPERATING IN ADJACENT BANDS. EVALUATION OF DECT/GSM 1800 COMPATIBILITY

Współużytkowanie z innymi służbamiNie przewiduje się.

2.2.3. Określa się plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu1800A200
OpisPlan dupleksowy dla systemu GSM w paśmie 1.800 MHz
ŹródłoRozdział 2 normy EN 300 910 V8.5.1 (2000-11)
Algorytm tworzenia kanałówFD(n) = 1710.2 + 0.2(n-512)

FG(n) = FD(n) + 95

512 Ł n Ł 885

Szerokość kanału200 kHz
UwagiStacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.

Kanały o numerach 611-735 nie są wykorzystywane.

Nr kanałuFD [MHz]FG [MHz]
5121.710,21.805,2
5131.710,41.805,4
.........
8851.784,81.879,8

2.3. Nie przewiduje się wykorzystywania zakresów częstotliwości 1.710-1.730 MHz oraz 1.805-1.825 MHz do wykonywania służby stałej.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) DCS (Digital Communication System lub Digital Cellular System) - System Łączności Cyfrowej lub Cyfrowy System Komórkowy;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

4) ERC (European Radiocommunications Committee) - Europejski Komitet Radiokomunikacji;

5) FD - częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

6) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

7) FG - częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

8) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) GSM (Global System for Mobile Communications) - Globalny System Łączności Ruchomej;

10) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

11) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

12) n - numer kanału w planie kanałowym;

13) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) - urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne;

14) REC (Recommendation) - zalecenie.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono wg kategorii ważności następująco:

wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb.

_________

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 4(13)/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. Opinię w sprawie planu zagospodarowania dla zakresów częstotliwości 1.710-1.785 MHz oraz 1.805-1.880 MHz Rada Telekomunikacji podjęła w drodze Uchwały Nr 2/04 z dnia 29 września 2004 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP Nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.