Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2003.10.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok

Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143 i Nr 128, poz. 1176) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK 1

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
1.Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:31.176.563
1.1od ZUS28.398.180
1.2od KRUS2.778.383
2.Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:309.298
2.1w stosunku do ZUS309.298
2.2w stosunku do KRUS0
3.Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2)66.635
3.1Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)59.689
3.2Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)6.946
A.Przychody netto z działalności (1 - 2 - 3 + A1)30.865.630
A1Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej65.000
B.Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3)30.580.065
B1Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną590
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1+...+B2.15), w tym:30.514.475
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:3.537.026
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska290.925
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania85.545
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna2.164.470
B2.3lecznictwo szpitalne13.083.472
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1.055.710
B2.5rehabilitacja lecznicza832.472
B2.6opieka długoterminowa494.061
B2.7leczenie stomatologiczne, w tym:944.935
B2.7.1program ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego5.000
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe339.492
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny884.307
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie827.764
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne397.660
B2.13refundacja cen leków5.938.106
B2.14rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków10.000
B2.15koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej5.000
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia65.000
C.WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B )285.565
D.Koszty administracyjne (D1+...+D9 )334.873
D1zużycie materiałów i energii14.979
D2usługi obce69.870
D3podatki i opłaty3.251
D4wynagrodzenia169.606
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń35.707
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu600
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ26.874
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie10.392
D9pozostałe koszty administracyjne3.594
E.Pozostałe przychody (E1+E2)136.055
E1darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania10.764
E2inne przychody125.291
F.Pozostałe koszty (F1+...+F4)102.000
F1utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa0
F2wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)1.000
F3rezerwa na zobowiązania wynikające z prawomocnych wyroków sądowych100.000
F4inne koszty1.000
G.Przychody finansowe (G1)18.982
G1odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych18.982
H.Koszty finansowe (H1+H2)3.729
H1odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa1.159
H2inne koszty finansowe2.570
I.WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI

(C - D + E - F + G - H)

0
J.Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)0
J1zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia0
J2straty nadzwyczajne - wielkość ujemna0
K.WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J )0
L.Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego0
M.WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K -L )0
OKwota przeznaczona na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych (wynikająca z programu przywrócenia równowagi finansowej - kwota dotycząca roku planowania)0
PPRZYCHODY - ogółem31.396.600
RKOSZTY - ogółem31.396.600
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:40.494
B2.7leczenie stomatologiczne, w tym:5.000
B2.7.1program ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego5.000
B2.13refundacja cen leków20.494
B2.14rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków10.000
B2.15koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w Unii Europejskiej5.000
D.Koszty administracyjne, w tym:63.192
D1zużycie materiałów i energii1.550
D2usługi obce35.184
D3podatki i opłaty2.028
D4wynagrodzenia13.932
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń2.716
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu600
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ4.632
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie2.000
D9pozostałe koszty administracyjne550

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Dolnośląski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:2.280.854
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:264.900
B2.1.1nocna /świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska22.707
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania7.087
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna144.871
B2.3lecznictwo szpitalne954.565
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień74.152
B2.5rehabilitacja lecznicza65.527
B2.6opieka długoterminowa34.957
B2.7leczenie stomatologiczne60.796
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe52.936
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny65.500
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie69.284
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne30.603
B2.13refundacja cen leków462.763
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia4.914
D.Koszty administracyjne, w tym:18.177
D1zużycie materiałów i energii904
D2usługi obce2.356
D3podatki i opłaty139
D4wynagrodzenia10.825
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń2.282
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ699
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie700
D9pozostałe koszty administracyjne272

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Kujawsko-Pomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:1.633.464
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:193.650
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna /świąteczna wyjazdowa opieka lekarska16.519
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania5.153
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna131.576
B2.3lecznictwo szpitalne649.313
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień47.727
B2.5rehabilitacja lecznicza40.845
B2.6opieka długoterminowa26.485
B2.7leczenie stomatologiczne55.036
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe55.174
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny44.301
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie42.033
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne17.673
B2.13refundacja cen leków329.651
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia3.575
D.Koszty administracyjne, w tym:14.756
D1zużycie materiałów i energii706
D2usługi obce1.979
D3podatki i opłaty33
D4wynagrodzenia7.918
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń1.674
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ1.841
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie313
D9pozostałe koszty administracyjne292

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Lubelski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:1.656.364
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:213.714
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska17.691
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania5.523
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna90.212
B2.3lecznictwo szpitalne721.521
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień60.485
B2.5rehabilitacja lecznicza25.105
B2.6opieka długoterminowa18.850
B2.7leczenie stomatologiczne51.500
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe15.527
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny59.740
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie48.881
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne22.750
B2.13refundacja cen leków328.079
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia3.829
D.Koszty administracyjne, w tym:14.614
D1zużycie materiałów i energii699
D2usługi obce1.538
D3podatki i opłaty33
D4wynagrodzenia9.018
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń1.912
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ718
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie563
D9pozostałe koszty administracyjne133

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Lubuski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:751.917
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:93.100
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska8.079
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania2.517
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna48.100
B2.3lecznictwo szpitalne304.969
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień47.825
B2.5rehabilitacja lecznicza23.600
B2.6opieka długoterminowa10.000
B2.7leczenie stomatologiczne21.000
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe0
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny29.532
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie21.450
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne10.601
B2.13refundacja cen leków141.740
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia1.749
D.Koszty administracyjne, w tym:10.335
D1zużycie materiałów i energii514
D2usługi obce1.157
D3podatki i opłaty46
D4wynagrodzenia5.803
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń1.244
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ628
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie694
D9pozostałe koszty administracyjne249

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Łódzki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:1.978.100
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:231.313
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska20.424
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania0
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna102.269
B2.3lecznictwo szpitalne853.060
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień73.239
B2.5rehabilitacja lecznicza48.516
B2.6opieka długoterminowa30.011
B2.7leczenie stomatologiczne60.984
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe0
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny56.179
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie51.427
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne25.200
B2.13refundacja cen leków445.902
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia4.420
D.Koszty administracyjne, w tym:19.111
D1zużycie materiałów i energii618
D2usługi obce2.397
D3podatki i opłaty46
D4wynagrodzenia12.345
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń2.617
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ634
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie288
D9pozostałe koszty administracyjne166

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Małopolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:2.584.201
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:296.476
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska22.424
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania7.831
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna185.350
B2.3lecznictwo szpitalne1.055.532
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień73.131
B2.5rehabilitacja lecznicza69.951
B2.6opieka długoterminowa52.246
B2.7leczenie stomatologiczne78.740
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe58.138
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny65.313
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie80.610
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne40.777
B2.13refundacja cen leków527.937
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia5.434
D.Koszty administracyjne, w tym:20.837
D1zużycie materiałów i energii1.305
D2usługi obce2.741
D3podatki i opłaty25
D4wynagrodzenia12.037
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń2.596
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ1.507
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie400
D9pozostałe koszty administracyjne226

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Mazowiecki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:4.747.732
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:476.765
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska39.558
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania11.034
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna342.936
B2.3lecznictwo szpitalne2.128.972
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień178.999
B2.5rehabilitacja lecznicza170.792
B2.6opieka długoterminowa86.413
B2.7leczenie stomatologiczne121.200
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe1.981
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny127.200
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie135.163
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne57.150
B2.13refundacja cen leków920.161
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia8.683
D.Koszty administracyjne, w tym:34.355
D1zużycie materiałów i energii1.914
D2usługi obce4.779
D3podatki i opłaty189
D4wynagrodzenia19.747
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń4.147
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ2.836
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie564
D9pozostałe koszty administracyjne179

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Opolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:732.709
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:88.797
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska5.869
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania2.123
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna46.000
B2.3lecznictwo szpitalne309.928
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień28.500
B2.5rehabilitacja lecznicza30.000
B2.6opieka długoterminowa11.550
B2.7leczenie stomatologiczne20.500
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe0
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny25.232
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie20.095
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne10.800
B2.13refundacja cen leków141.307
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia1.677
D.Koszty administracyjne, w tym:7.467
D1zużycie materiałów i energii451
D2usługi obce831
D3podatki i opłaty11
D4wynagrodzenia4.448
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń988
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ345
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie253
D9pozostałe koszty administracyjne140

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Podkarpacki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:1.544.536
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:196.934
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska16.669
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania5.201
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna100.786
B2.3lecznictwo szpitalne640.545
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień46.554
B2.5rehabilitacja lecznicza39.455
B2.6opieka długoterminowa28.368
B2.7leczenie stomatologiczne56.272
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe30.195
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny53.029
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie36.260
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne23.047
B2.13refundacja cen leków293.091
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia3.608
D.Koszty administracyjne, w tym:11.889
D1zużycie materiałów i energii599
D2usługi obce1.178
D3podatki i opłaty93
D4wynagrodzenia6.215
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń1.306
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ1.786
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie562
D9pozostałe koszty administracyjne150

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Podlaski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:925.493
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:109.000
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska7.230
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania2.970
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna66.000
B2.3lecznictwo szpitalne417.831
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień38.600
B2.5rehabilitacja lecznicza17.000
B2.6opieka długoterminowa11.600
B2.7leczenie stomatologiczne27.450
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe570
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny32.850
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie23.400
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne12.500
B2.13refundacja cen leków168.692
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia2.061
D.Koszty administracyjne, w tym:8.570
D1zużycie materiałów i energii350
D2usługi obce700
D3podatki i opłaty111
D4wynagrodzenia5.196
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń1.098
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ530
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie440
D9pozostałe koszty administracyjne145

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Pomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:1.654.167
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:202.520
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska17.240
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania5.378
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna129.630
B2.3lecznictwo szpitalne667.866
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień54.362
B2.5rehabilitacja lecznicza39.351
B2.6opieka długoterminowa17.688
B2.7leczenie stomatologiczne61.849
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe11.594
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny43.513
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie52.010
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne23.005
B2.13refundacja cen leków350.779
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia3.731
D.Koszty administracyjne, w tym:18.870
D1zużycie materiałów i energii1.006
D2usługi obce2.334
D3podatki i opłaty139
D4wynagrodzenia10.073
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń2.126
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ1.555
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie1.475
D9pozostałe koszty administracyjne162

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Śląski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:3.971.061
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:427.763
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska36.733
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania11.458
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna313.983
B2.3lecznictwo szpitalne1.764.489
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień130.259
B2.5rehabilitacja lecznicza106.918
B2.6opieka długoterminowa84.880
B2.7leczenie stomatologiczne143.661
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe30.685
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny95.654
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie96.509
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne45.000
B2.13refundacja cen leków731.260
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia7.949
D.Koszty administracyjne, w tym:41.222
D1zużycie materiałów i energii1.894
D2usługi obce5.878
D3podatki i opłaty186
D4wynagrodzenia23.857
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń5.003
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ3.577
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie508
D9pozostałe koszty administracyjne319

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Świętokrzyski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:992.564
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:123.279
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska10.332
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania3.221
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna58.653
B2.3lecznictwo szpitalne434.529
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień36.872
B2.5rehabilitacja lecznicza29.189
B2.6opieka długoterminowa9.180
B2.7leczenie stomatologiczne25.022
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe26.002
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny27.008
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie23.549
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne10.189
B2.13refundacja cen leków189.092
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia2.236
D.Koszty administracyjne, w tym:8.274
D1zużycie materiałów i energii397
D2usługi obce836
D3podatki i opłaty6
D4wynagrodzenia5.345
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń1.127
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ241
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie225
D9pozostałe koszty administracyjne97

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Warmińsko-Mazurski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:1.109.462
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:133.689
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska9.443
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania3.567
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna89.536
B2.3lecznictwo szpitalne465.036
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień42.916
B2.5rehabilitacja lecznicza31.516
B2.6opieka długoterminowa19.517
B2.7leczenie stomatologiczne46.000
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe1.751
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny37.271
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie28.580
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne14.200
B2.13refundacja cen leków199.450
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia2.477
D.Koszty administracyjne, w tym:9.769
D1zużycie materiałów i energii600
D2usługi obce1.872
D3podatki i opłaty30
D4wynagrodzenia4.992
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń1.054
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ1.001
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie150
D9pozostałe koszty administracyjne70

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Wielkopolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwota
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:2.600.586
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:322.658
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska26.491
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania8.269
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna220.342
B2.3lecznictwo szpitalne1.152.073
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień86.647
B2.5rehabilitacja lecznicza62.291
B2.6opieka długoterminowa41.979
B2.7leczenie stomatologiczne71.584
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe0
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny71.690
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie72.465
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne38.334
B2.13refundacja cen leków460.523
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia5.732
D.Koszty administracyjne, w tym:21.799
D1zużycie materiałów i energii980
D2usługi obce2.740
D3podatki i opłaty43
D4wynagrodzenia11.037
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń2.376
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ3.455
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie935
D9pozostałe koszty administracyjne233

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Zachodniopomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

WyszczególnienieKwoty
(w tys. zł)
B2Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:1.310.771
B2.1podstawowa opieka zdrowotna, w tym:162.468
B2.1.1nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska, transport sanitarny oraz nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska13.516
B2.1.2dodatkowe środki na świadczenia realizowane przez: pielęgniarkę środowiskową rodzinną, położną środowiskową oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania4.213
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna94.226
B2.3lecznictwo szpitalne563.243
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień35.442
B2.5rehabilitacja lecznicza32.416
B2.6opieka długoterminowa10.337
B2.7leczenie stomatologiczne38.341
B2.8lecznictwo uzdrowiskowe54.939
B2.9pomoc doraźna i transport sanitarny50.295
B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ0
B2.11świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie26.048
B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne15.831
B2.13refundacja cen leków227.185
B.3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia2.925
D.Koszty administracyjne, w tym:11.636
D1zużycie materiałów i energii492
D2usługi obce1.370
D3podatki i opłaty93
D4wynagrodzenia6.818
D5świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń1.441
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ889
D8amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie322
D9pozostałe koszty administracyjne211
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 października 2003 r. (Dz.Urz.MZ.03.11.101) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2003 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.6.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 czerwca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 września 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.9.85) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 września 2004 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.10.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 2004 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.16.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.17.136) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 grudnia 2004 r.