Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.6.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2013 rok

EP-0337-12-4/13

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) i w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Wprowadzam do stosowania Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2013 rok, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2.
1. Odpis podstawowy na fundusz leśny w wysokości 14,5% wartości sprzedaży drewna - ustalony na zasadach określonych w § 21 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej.
2. Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji LP w kwocie 221 000 tys. zł - ustalona na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
§  3. Integralną część składową Planu Finansowo-Gospodarczego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok opracowań zbiorczych zał. nr 1), stanowią:
- plany regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej (zał. nr 2);
- plan Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3);
- plany zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).
§  4.
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja) w jednostkach organizacyjnych działających w Lasach Państwowych mogą być prowadzone przy zachowaniu płynności finansowej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centralizować odpisy amortyzacyjne i określać ich przeznaczenie.
§  5.
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych niezwłocznie wprowadzą do stosowania plany jednostek podległych.
2. Kopie zarządzeń w sprawie wprowadzenia planów jednostek podległych należy przesłać do DGLP w terminie do dnia 17 maja br.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl