Dz.Urz.PAA.2018.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 22 listopada 2018 r.
sprawie pionu ochrony informacji niejawnych w Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Państwowej Agencji Atomistyki pion ochrony informacji niejawnych tworzą:
1) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych;
2) kierownik wydzielonej organizacyjnie kancelarii tajnej;
3) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.