Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2003.15.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2003 r.

DECYZJA Nr 178
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego - MS Word zaawansowany

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) postanawiam, co następuje:
§  1. Wprowadzam pilotażowy program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego "MS Word zawansowany", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.