Pilotażowy program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego bojowych minerów - pirotechników z pododdziałów antyterrorystycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.2.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

DECYZJA Nr 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego bojowych minerów - pirotechników z pododdziałów antyterrorystycznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 i z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 oraz Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 oraz Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje:
§  1.
Wprowadzam "Pilotażowy program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego bojowych minerów - pirotechników z pododdziałów antyterrorystycznych", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.