Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.6.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2004 r.

DECYZJA Nr 58
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 marca 2004 r.
w sprawie pilotażowego programu szkolenia specjalistycznego policjantów realizowanego zaocznie - specjalność: dowódca plutonu oddziału prewencji Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadzam "Pilotażowy program szkolenia specjalistycznego policjantów realizowanego zaocznie - specjalność: dowódca plutonu oddziału prewencji Policji", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Szkole Policji w Katowicach i Szkole Policji w Słupsku.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.