Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie pieczęci oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadza się "Instrukcję o pieczęciach oraz tablicach urzędowych i informacyjnych używanych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego", stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1.  Funkcjonariusze i pracownicy jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", używający pieczęci są obowiązani, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, do:
1) zarejestrowania, we właściwej kancelarii tajnej, zgodnie z Instrukcją wymienioną w § 1, w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów, zwanym dalej "ESOD2" pieczęci urzędowych oraz pieczęci służbowych i pomocniczych zaewidencjonowanych w "Książkach ewidencji pieczęci i stempli" dotychczas prowadzonych przez kancelarie tajne, o których mowa w przepisach Szefa ABW w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych i jawnych w ABW, z wyłączeniem pieczęci służbowych i pomocniczych wycofanych z użytku;
2) przekazania do właściwej kancelarii tajnej pieczęci służbowych i pomocniczych wycofanych z użytku, celem wybrakowania zgodnie z przepisami zarządzenia wymienionego w § 5.
2.  W celu realizacji czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, funkcjonariusz pracownik jednostki organizacyjnej ABW jest obowiązany udostępnić posiadaną pieczęć właściwej kancelarii tajnej.
3.  Właściwe kancelarie tajne, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, są obowiązane zakończyć prowadzone ewidencje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
4.  Biuro Logistyki ABW, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jest obowiązane zakończyć "Książki ewidencji pieczęci i stempli" prowadzone w tym Biurze.
§  3.  Pieczęcie lub stemple, tablice urzędowe i informacyjne wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, wydane na podstawie zarządzenia wymienionego w § 5, zachowują ważność do czasu ich zużycia albo wymiany, za wyjątkiem metalowych pieczęci zawierających skrót "UOP", które należy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia przekazać właściwym kancelariom tajnym.
§  4.  Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia dotychczas używane stemple służbowe i pomocnicze stają się pieczęciami służbowymi i pomocniczymi w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
§  5.  Traci moc zarządzenie nr 36 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 września 2005 r. w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 43 oraz z 2007 r. poz. 51).
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.