Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2013.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Na stanowisko Pełnomocnika może być powołana osoba, która jest zatrudniona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych:
1) będąca członkiem korpusu służby cywilnej;
2) posiadająca wykształcenie wyższe.
3. Pełnomocnika powołuje i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Wewnętrznych.
§  2. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) współpraca z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefem Biura Ochrony Rządu lub ich pełnomocnikami w zakresie wypracowania standardów lub procedur postępowania w sprawach, gdzie mogło dojść do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, w szczególności ze względu na płeć;
2) wzmacnianie działań prowadzonych przez podmioty, o których mowa w pkt 1, w zakresie realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, w szczególności poprzez monitoring i wprowadzanie koniecznych rozwiązań w zakresie równego dostępu do ścieżek rozwoju zawodowego i awansu;
3) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących informacji o przypadkach nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  3. Realizując zadania, o których mowa w § 2, Pełnomocnik może występować do podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1, z żądaniem udzielania informacji w sprawach dotyczących zakresu jego działania.
§  4. Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych:
1) informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2;
2) roczne sprawozdania ze swojej działalności.
§  5. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.
§  6. Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).