Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw HNS oraz Zastępcy Pełnomocnika do spraw HNS.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.99

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS oraz Zastępcy Pełnomocnika do spraw HNS

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support), zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Na Pełnomocnika wyznacza się Pana Piotra Butryma, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów.
§  2. 
1. 
Ustanawia się Zastępcę Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support), zwanego dalej "Zastępcą Pełnomocnika".
2. 
Na Zastępcę Pełnomocnika wyznacza się Panią Kamilę Koblę-Komudę, głównego specjalistę w Departamencie Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów.
§  3. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
przedstawianie Ministrowi Finansów, zwanego dalej "Ministrem", propozycji dotyczących sposobów realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza HNS;
2)
reprezentowanie Ministra w kontaktach krajowych i międzynarodowych dotyczących problematyki HNS;
3)
planowanie funkcjonowania systemu HNS w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi";
4)
akceptacja projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów z obszaru HNS opracowanych przez Zastępcę Pełnomocnika;
5)
utrzymywanie kontaktów z pełnomocnikami do spraw HNS oraz punktami kontaktowymi HNS w jednostkach administracji publicznej;
6)
organizowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu HNS w jednostkach organizacyjnych;
7)
koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania Ministerstwa Finansów oraz jednostek organizacyjnych do realizacji zadań państwa-gospodarza HNS, w szczególności gromadzenie, utrzymywanie i przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji zadań HNS;
8)
koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów oraz jednostkami organizacyjnymi a jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi w zakresie przygotowania i realizacji zadań wsparcia będących w kompetencjach izb administracji skarbowej, w tym w szczególności z Zarządem Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz szefostwem Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;
9)
koordynowanie realizacji zadań Punktu Kontaktowego HNS Ministra oraz Punktów Kontaktowych HNS w jednostkach organizacyjnych;
10)
opracowywanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów z obszaru HNS;
11)
uczestniczenie w pracach zespołów międzyresortowych zajmujących się tworzeniem rozwiązań dla prawidłowego funkcjonowania systemu HNS w kraju.
§  4. 
Zastępca Pełnomocnika realizuje zadania, o których mowa w § 3, w zakresie ustalonym przez Pełnomocnika.
§  5. 
Zastępca Pełnomocnika wykonuje zadania Pełnomocnika podczas jego nieobecności.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).