Pełnomocnictwo nr 16/mon ministra obrony narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. - OpenLEX

Pełnomocnictwo nr 16/mon ministra obrony narodowej z dnia 20 listopada 2013 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.308

Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2013 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 16/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), udzielam
Panu płk. Tomaszowi ŻYTO

ZASTĘPCY SZEFA INSPEKTORATU SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

pełnomocnictwa do udzielania zgody na nieodpłatne udostępnianie jednostkom organizacyjnym i organom administracji rządowej a także samorządowej, na czas oznaczony albo nieoznaczony oraz bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, programów komputerowych lub systemów informatycznych, które mogą być wykorzystane przez te podmioty dla realizacji celów własnych lub związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz w ramach współpracy i wymiany informacji z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, do których resortowi obrony narodowej przysługują autorskie prawa majątkowe.

W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie, Zastępca Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.