Państwowe szkoły muzyczne w Głogowie i w Szczecinku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.80

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie państwowych szkół muzycznych w Głogowie i w Szczecinku

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1624) informuje się, że:
1) w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie, stanowiącej zespół publicznych szkół muzycznych w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 14, wchodzą następujące szkoły:

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie,

b) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Głogowie;

2) w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku, stanowiącej zespół publicznych szkół muzycznych w Szczecinku przy ul. 3 Maja 2, wchodzą następujące szkoły:

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinku,

b) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Szczecinku.

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).