B.I.LP.2019.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie oznaki identyfikacji indywidualnej pracowników Straży Leśnej

GS.0210.7.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3 , mając na względzie art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 47 ust. 1 ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§  1.  Niniejsze zarządzenie określa zasady dystrybucji i używania oznaki Straży Leśnej, określonej w pkt 6 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. poz. 2466), będącej oznaką identyfikacji indywidualnej pracownika Straży Leśnej, zwanej dalej "oznaką".
§  2. 
1.  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych organizuje centralny zakup oznak na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na podstawie zapotrzebowania składanego przez kierowników jednostek za pośrednictwem RDLP. Do każdej oznaki przynależy skórzana zawieszka oraz skórzane etui.
2.  Zabrania się noszenia oznak innych niż zakupione w sposób określony w ust. 1.
§  3.  Główny Inspektor Straży Leśnej sprawuje nadzór nad zachowaniem zgodności ze wzorcem oraz jakości oznak użytkowanych w jednostkach organizacyjnych LP.
§  4. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej LP zobowiązany jest zaopatrzyć w oznaki pracowników Straży Leśnej.
2.  Oznaka podlega zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych wraz z ustaniem zatrudnienia w Straży Leśnej.
3.  Informacje o wydanych oznakach (numer identyfikacyjny oznaki, data jej wydania i zwrotu albo utraty) kierownicy jednostek organizacyjnych LP wprowadzają do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w ramach danych dotyczących poszczególnych pracowników.
§  5. 
1.  Pracownicy Straży Leśnej zobowiązani są do noszenia oznaki w czasie pełnienia obowiązków służbowych wraz z legitymacją służbową Służby Leśnej oraz chronienia ich przed utratą lub zniszczeniem.
2.  Oznakę nosi się w widoczny sposób na elementach wierzchnich umundurowania, z wyjątkiem munduru wyjściowego leśnika. Oznakę nosi się:
1) na środku lewej górnej kieszeni, do której mocuje się skórzaną zawieszkę z oznaką, albo
2) na klatce piersiowej, w skórzanym etui zawieszonym na metalowym łańcuszku na szyi, albo
3) na pasku do spodni, za który wsuwa się tylną część skórzanego etui z oznaką.
3.  Zabrania się używania oznaki w czasie wolnym od pracy.
§  6.  W Zarządzeniu nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do oznaki identyfikacji indywidualnej pracowników Straży Leśnej".

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 5 ust. 1, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia podpisania zarządzenia.
_________________

4 Art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych, a art. 47 ust. 1 stanowi, że zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz inne zadania w zakresie ochrony mienia wykonywane są przez strażników leśnych zaliczanych do Służby Leśnej.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny "inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym".