Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej. - OpenLEX

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.23

Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2008 r.

ORZECZENIE
KOMISJI DYSCYPLINARNEJ PRZY RADZIE GŁÓWNEJ
z dnia 9 maja 2007 r.

Komisja Dyscyplinarna w składzie:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Zofia Świda

Członkowie: prof. dr hab. Wincenty Bednarek

prof. dr hab. Stanisław Cebula

dr Włodzimierz Dymarski

prof. dr hab. Edward Saulicz

Protokolant: Żaneta Wolska

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2007 r. sprawy dyscyplinarnej Pana dr hab. Józefa Sowy, prof. Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej orzeka co następuje:

1. umarza postępowanie co do zarzutu plagiatu w pracy "Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym", autorstwa Józefa Sowy i Franciszka Wojciechowskiego na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) i § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 99, poz. 440);

2. utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie co do zarzutu popełnienia plagiatu z książki Janusza Michulowicza i Mariana Pionka "Zarys metodyki wychowania w Związku Harcerstwa Polskiego" wydanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w 1979 r. w książce Józefa Sowy i Zdzisława Niedzielskiego "Metoda pracy harcerskiej w zarysie" wydanej w 2003 r. w Rzeszowie.

Przewodnicząca: prof. dr hab. Zofia Świda

Członkowie: prof. dr hab. Wincenty Bednarek

prof. dr hab. Stanisław Cebula

dr Włodzimierz Dymarski

prof. dr hab. Edward Saulicz