Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.33

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2013 r.

ORZECZENIE
KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
z dnia 12 marca 2013 r.

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na posiedzeniu które odbyło się w dniu 12 marca 2013 r. o godz. 12:00 w Sali posiedzeń Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski

Członkowie: dr hab. n. med. Waldemar Różański

dr hab. n. med. Jan Raczkowski

dr n. farm. Dorota Kusztal

dr n. chem. Andrzej Kotyński

w obecności protokolantki mgr Eweliny Piotrak (specjalista), rozpatrzyła wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr. hab. n. med. Lecha Pomorskiego (profesor zwyczajny) o ukaranie dr. n. med. Roberta Grudy, urodzonego w Łodzi dnia 08.08.1968 r. zatrudnionego na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej III Katedry Chirurgii, karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres dwóch lat.

Komisja w oparciu o zebrane dowody oraz przyznanie się obwinionego do zachowania uchybiającego obowiązkom i godności nauczyciela akademickiego wymierzyła karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na okres dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).