Organizator wojskowego systemu telekomunikacyjnego. - OpenLEX

Organizator wojskowego systemu telekomunikacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.146

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 118/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1669), ustala się, co następuje:
§  1. 
Do wykonywania zadań organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej, wyznaczam Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
§  2. 
Organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego reprezentuje Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, który wydaje niezbędne dokumenty, w tym wytyczne, instrukcje i procedury.
§  3. 
Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci, inspektorzy) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej współpracują w ramach swoich kompetencji z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni przy realizacji zadań spoczywających na organizatorze wojskowego systemu telekomunikacyjnego.
§  4. 
Traci moc decyzja Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 33).
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.