Organizacyjne usytuowanie Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpraca organów wojskowych z Ordynariatem... - OpenLEX

Organizacyjne usytuowanie Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpraca organów wojskowych z Ordynariatem Polowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.16.202

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2009 r.

DECYZJA Nr 326/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
w sprawie organizacyjnego usytuowania Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpracy organów wojskowych z Ordynariatem Polowym

Ordynariat Polowy

Na podstawie § 2 pkt 11 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 26 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.1) oraz art. 16 Konkordatu między Stolica Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) - ustala się, co następuje:

1.
Ordynariat Polowy, będący personalną jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego, wchodzi w skład resortu obrony narodowej, jako jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej.
2.
Ordynariat Polowy realizuje w resorcie obrony narodowej zadania duszpasterskie, zgodnie z prawem kanonicznym i statutem zatwierdzonym w dniu 21 stycznia 1991 r. przez Stolicę Apostolską, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Ordynariatu Wojskowego czyli Polowego w Polsce (Dz. Rozk. MON poz. 13) oraz w oparciu o uzgodnione z właściwymi dowódcami poszczególnych szczebli organizacyjnych resortu obrony narodowej zamierzenia duszpasterskie, ujmowane w "Planie zasadniczych przedsięwzięć Ministerstwa Obrony Narodowej".
2a. 1
(uchylony).
3.
W zakresie doboru osób na stanowiska kapelanów wojskowych oraz powierzania funkcji kapelanów wojskowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych resortu obrony narodowej, jak również w doborze metod pracy i programów duszpasterskich, Ordynariat Polowy jest samodzielny.
4.
Powoływanie kapelanów wojskowych i zwalnianie ich z zawodowej służby wojskowej oraz wyznaczanie i zwalnianie ze stanowisk służbowych, odbywa się na wniosek Biskupa Polowego Wojska Polskiego, według zasad określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
5.
Biskup Polowy Wojska Polskiego kieruje kapelana wojskowego do realizacji zadań duszpasterskich na podstawie dekretu, którego wzór stanowi załącznik do decyzji. O podjętej decyzji (skierowaniu) Biskup Polowy informuje dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr oraz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
6.
Przełożonym dyscyplinarnym w stosunku do kapelanów wojskowych Ordynariatu Polowego, w zakresie przestrzegania przepisów służby wojskowej, jest Biskup Polowy Wojska Polskiego.
7.
Użytkowanie obiektów o charakterze sakralnym przez poszczególne parafie wojskowe i ośrodki duszpasterskie, a także zabezpieczenie logistyczne ich funkcjonowania odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
8.
Kapelanom wojskowym przysługuje na czas pełnienia służby, prawo do zakwaterowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 98 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711).
9.
Współdziałanie organów wojskowych z Ordynariatem Polowym odbywa się na zasadzie współpracy i wzajemnego wspierania się w realizacji zadań na szczeblu:
1) 2
Ministerstwa Obrony Narodowej - z Biskupem Polowym Wojska Polskiego, Wikariuszem Generalnym i Wikariuszami Biskupimi;
2)
rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, okręgów wojskowych (korpusów) - z Dziekanem;
3)
pozostałych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej - z kapelanami wojskowymi.
10.
Dowódcy (szefowie, komendanci, dyrektorzy) poszczególnych szczebli organizacyjnych resortu obrony narodowej:
1)
podejmują niezbędne czynności, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez kapelanów wojskowych praktyk i posług religijnych oraz korzystania z tych posług przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej w kierowanych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
2)
umożliwiają wszystkim osobom pełniącym służbę wojskową, pracownikom resortu obrony narodowej, ich rodzinom, emerytom wojskowym, kombatantom i weteranom, swobodę spełniania, zależnie od ich woli, praktyk religijnych, w tym w szczególności:
a)
swobodę kontaktowania się z kapelanem wojskowym,
b)
uczestniczenie w Mszy Świętej w niedziele i święta oraz w innych zwyczajowych praktykach religijnych organizowanych w kościołach garnizonowych lub niegarnizonowych,
c)
udział w nabożeństwach i uroczystościach patriotyczno-religijnych;
3)
stwarzają kapelanom wojskowym optymalne warunki do wykonywania zadań duszpasterskich w rejonie działania jednostek wojskowych oraz zasięgają opinii kapelana wojskowego w sprawach organizacji posług religijnych;
4)
zapewniają kapelanom wojskowym uczestnictwo w naradach i odprawach poświęconych stanowi dyscypliny i stosunków międzyludzkich w jednostce wojskowej oraz informują kapelanów wojskowych o niekorzystnych zjawiskach występujących w tym zakresie;
5)
umożliwiają kapelanom wojskowym kształtowanie w środowisku wojskowym pożądanych postaw moralnych, patriotycznych oraz - w zależności od potrzeb żołnierzy - religijnych;
6)
uwzględniają w planach szkolenia zajęcia z etyki normatywnej.
11.
W jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 9 ppkt 2 i 3, zapewnia się, odpowiadające zadaniom duszpasterstwa wojskowego, warunki dla właściwego funkcjonowania kaplicy lub innego odpowiednio przystosowanego do tego celu pomieszczenia oraz przydziela się stosowne pomieszczenia z przeznaczeniem na kancelarię kapelana wojskowego.
12.
W sytuacjach szczególnych - w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych - posługi religijne są organizowane przez kapelanów wojskowych w wyznaczonym przez dowódcę miejscu w rejonie rozmieszczenia jednostki wojskowej.
13.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania2.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

2) Niniejsza decyzja była poprzedzona zarządzeniem Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie organizacyjnego usytuowania Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpracy organów wojskowych z Ordynariatem Polowym (Dz. Rozk. MON, poz. 28).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

DEKRET

BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

z dnia ......... r.

Ldz.

Wielebny

Ksiądz ...................

WARSZAWA

Niniejszym dekretem na mocy artykułu 8 i 12 Statutu

Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego mianuję Księdza

kapelanem (Jednostki Wojskowej, Garnizonu, Ośrodka

Duszpasterskiego) w ..........................................

Powierzone Księdzu obowiązki duszpasterskie proszę podjąć z

dniem ........................................................

Licząc na ofiarną pracę duszpasterską z serca Księdzu

błogosławię

Tadeusz PŁOSKI

Ks. .............

Notariusz

Do wiadomości:

1. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON

2. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup (Ordynariusz miejsca lub Przełożony Instytutu Życia Konsekrowanego)

3. Pan (stopień wojsk., nauk., imię, nazwisko), Dowódca Garnizonu w ........

4. Ksiądz (stopień wojsk., nauk., imię i nazwisko), Dziekan MW

5. Ksiądz (stopień wojsk., nauk., imię i nazwisko), Dziekan 2 KZ

6. Ksiądz (stopień wojsk., nauk., imię i nazwisko), Proboszcz Parafii Wojskowej w ......

1 Pkt 2a uchylony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 417/MON z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.22.291) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 grudnia 2009 r.
2 Pkt 9 ppkt 1:

- zmieniony przez pkt 2 decyzji nr 120/MON z dnia 13 marca 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.6.60) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2008 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 417/MON z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.22.291) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 grudnia 2009 r.