Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego oraz wprowadzania stopni alarmowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych 2

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730), zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie określa organizację i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego oraz zasady wprowadzania stopni alarmowych w jednostkach podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) CRP - należy przez to rozumieć Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi lub przez niego nadzorowaną, wymienioną w obwieszczeniu Ministra w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
3) Kierowniku ZK - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej do spraw zarządzania kryzysowego;
4) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
5) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
6) Planie szkolenia - należy przez to rozumieć Plan szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działań antyterrorystycznych;
7) Planie ćwiczeń - należy przez to rozumieć Plan ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działań antyterrorystycznych;
8) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Reagowania Kryzysowego;
9) ZMZ - należy przez to rozumieć Zespół Monitorowania Zagrożeń w Ministerstwie.

Rozdział  2

Zadania kierownika jednostki

§  3. 
1.  Za przygotowanie i realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i działań antyterrorystycznych w jednostce odpowiada kierownik jednostki w zakresie swojej właściwości.
2.  Zakres zadań, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
1) analizę i ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń i sporządzenie na jej podstawie ramowego planu ćwiczeń oraz ramowego planu szkoleń na okres 5 lat, które stanowią podstawę do opracowania Planu szkolenia oraz Planu ćwiczeń, o których mowa w § 5 ust. 2-4 i 7;
2) organizację realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej będącej we właściwości jednostki;
3) szczegółowe sposoby i środki reagowania na zagrożenia oraz ograniczania i likwidacji ich skutków;
4) organizację monitorowania zagrożeń.
§  4.  Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za działania zapobiegające zdarzeniom o charakterze terrorystycznym w zakresie swojej właściwości.

Rozdział  3

Szkolenia i ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działań antyterrorystycznych

§  5. 
1.  Szkolenia i ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działań antyterrorystycznych prowadzi się:
1) co najmniej raz w roku - dla wszystkich pracowników jednostki zatrudniającej do 100 pracowników;
2) co najmniej raz na dwa lata - dla wszystkich pracowników jednostki zatrudniającej do 300 pracowników;
3) co najmniej raz na trzy lata - dla wszystkich pracowników jednostki zatrudniającej powyżej 300 pracowników;
4) co najmniej raz na pięć lat - dla wszystkich pracowników jednostki zatrudniającej powyżej 500 pracowników.
2.  Szkolenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie Planu szkolenia uzgadnianego przez kierownika ZK i zawierającego:
1) tematykę szkolenia;
2) formę szkolenia;
3) wykaz uczestników szkolenia.
3.  Ćwiczenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie Planu ćwiczeń, opracowanego w oparciu o przeprowadzoną analizę zagrożeń występujących w jednostce uzgadnianego z kierownikiem ZK i zawierającego:
1) tematykę ćwiczeń;
2) termin ćwiczeń;
3) przyjętą formę ćwiczeń;
4) planowaną liczbę uczestników ćwiczeń;
5) planowany udział podmiotów zewnętrznych w ćwiczeniach.
4.  Kierownik jednostki opracowuje Plan szkolenia i Plan ćwiczeń w terminie do dnia 31 marca roku, w którym mają się odbyć szkolenia lub ćwiczenia.
5.  Ze szkoleń i ćwiczeń, o których mowa w ust. 1, sporządza się sprawozdania zawierające wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem zarządzania kryzysowego, które zatwierdza kierownik jednostki.
6.  Sprawozdanie z odbytych szkoleń i z przeprowadzonych ćwiczeń przesyła się do kierownika ZK w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym przeprowadzono szkolenia lub ćwiczenia.
7.  Jednolite wzory planów szkolenia i planów ćwiczeń są określane corocznie Wytycznymi do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra.

Rozdział  4

Organizacja zespołów zarządzania kryzysowego i punktów kontaktowych w jednostkach

§  6. 
1.  Każda jednostka może powołać Zespół.
2.  Skład Zespołu określa kierownik jednostki.
3.  Zadaniem Zespołu jest wsparcie kierownika jednostki w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz w przypadku zagrożenia terrorystycznego.
§  7. 
1.  Każda jednostka, na potrzeby przekazywania informacji w ramach zarządzania kryzysowego, ma obowiązek posiadać Punkt kontaktowy.
2.  Punkt kontaktowy, w sytuacji kryzysowej lub przy wprowadzonym stopniu alarmowym zapewnia całodobowy kontakt z ZMZ.
3.  Zadania Punktu kontaktowego może pełnić całodobowa służba dyżurna funkcjonująca w jednostce.
4.  Obsadę Punktu kontaktowego mogą stanowić osoby realizujące w jednostce zadania stałego dyżuru.
5.  Zakres i sposób realizacji zadań stałego dyżuru określa zarządzenie Ministra w sprawie utworzenia Zespołu Monitorowania Zagrożeń oraz funkcjonowania systemu stałych dyżurów.
6.  Dokumentację Punktu kontaktowego stanowią:
1) instrukcja uruchamiania oraz działania Punktu kontaktowego;
2) wykaz danych teleadresowych do podmiotów, z którymi jednostka współpracuje w zakresie zarządzania kryzysowego;
3) Dziennik działania;
4) brudnopis;
5) kopie kart realizacji zadań, opracowanych do zagrożeń określonych na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b.
7.  Informacje o zdarzeniach kryzysowych, niebezpiecznych lub mających wpływ na funkcjonowanie jednostki Punkt kontaktowy przekazuje do ZMZ na bieżąco i bez zbędnej zwłoki, za pomocą dostępnych środków łączności.

Rozdział  5

Dokumentacja zarządzania kryzysowego jednostki

§  8. 
1.  Dokumentację zarządzania kryzysowego jednostki stanowi:
1) Plan Reagowania Kryzysowego uzgadniany przez Ministra, zawierający:
a) ogólną charakterystykę jednostki,
b) najważniejsze zagrożenia dla funkcjonowania jednostki,
c) organizację monitorowania zagrożeń,
d) priorytety w reagowaniu na określone zagrożenia,
e) sposoby i środki reagowania na zagrożenia oraz możliwości ograniczenia i likwidacji ich skutków,
f) siły i środki niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, w ramach hierarchicznej listy przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia celów,
g) programowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przez uwzględnianie regionalnych i lokalnych inicjatyw,
h) wykaz osób odpowiedzialnych za działania kryzysowe w jednostce,
i) procedurę postępowania w przypadku działań terrorystycznych,
j) procedurę uruchamiania Punktu kontaktowego;
2) Plan współdziałania z podmiotami zewnętrznymi na wypadek zagrożeń kryzysowych;
3) procedury postępowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych na potrzeby zarządzania kryzysowego;
4) procedury postępowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych CRP.
2.  Ramowy układ modułu zadaniowego zawierającego przedsięwzięcia oraz procedury ich realizacji po wprowadzeniu stopnia alarmowego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.  Ramowy układ modułu zadaniowego zawierającego przedsięwzięcia oraz procedury ich realizacji po wprowadzeniu stopnia alarmowego CRP określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
4.  Do zagrożeń, określonych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b, opracowuje się karty realizacji zadań.
5.  Wzór karty, o której mowa w ust. 4, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  9.  Dokumentacja, o której mowa w § 8, podlega obowiązkowej aktualizacji w cyklu dwuletnim, a okres planowania nie może być dłuższy niż dwa lata.
§  10.  Schemat obiegu informacji pomiędzy Ministerstwem a jednostkami określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział  6

Wymogi dotyczące osób wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w jednostce

§  11.  Osoby wykonujące w jednostkach zadania z zakresu zarządzania kryzysowego mają obowiązek posiadać aktualne poświadczenie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli

co najmniej "zastrzeżone" oraz ważne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu dostępu do informacji niejawnych.

Rozdział  7

Sposób kontroli zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w jednostkach

§  12. 
1.  Sposób realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w jednostkach podlega kontroli sprawowanej przez Ministra.
2.  Minister zarządza kontrole w trybie:
1) planowanym;
2) doraźnym, stosownie do potrzeb.
3.  O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Minister powiadamia kierownika jednostki co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

Rozdział  8

Przepisy dostosowujące i końcowe

§  13.  Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 6 oraz § 8 ust. 1, kierownik jednostki opracuje w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  14.  Kierownik jednostki powoła Punkt kontaktowy, o którym mowa w § 7, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, informując o tym niezwłocznie Kierownika ZK, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powołania Punktu kontaktowego.
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY UKŁAD MODUŁU ZADANIOWEGO ZAWIERAJĄCEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ PROCEDURY ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAMOWY UKŁAD MODUŁU ZADANIOWEGO ZAWIERAJĄCEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ PROCEDURY ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO CRP

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MODUŁ ZADANIOWY NR ........

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SCHEMAT OBIEGU INFORMACJI

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej określa obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. poz. 990).