Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 17 lipca 2020 r.
zarządzenie w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz art. 4 w związku z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) BA - Biuro Administracyjne w Ministerstwie Aktywów Państwowych;
2) BDG - Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Aktywów Państwowych;
3) Civil-Military Cooperation (CIMIC) - współpracę cywilno-wojskową;
4) DBF - Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Aktywów Państwowych;
5) DZK - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych;
6) Host Nation Support (HNS) - wsparcie przez państwo-gospodarza;
7) jednostki - jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych;
8) komórki organizacyjne - komórki organizacyjne Ministerstwa Aktywów Państwowych;
9) Ministerstwo - Ministerstwo Aktywów Państwowych;
10) Minister - Ministra Aktywów Państwowych;
11) NATO - Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego;
12) organy - organy podległe Ministrowi Aktywów Państwowych;
13) osoby upoważnione - dyrektorów komórek organizacyjnych, prezesów organów oraz dyrektorów jednostek, a także kierowników przedsiębiorców;
14) POF DAR - Plan Operacyjny Funkcjonowania Działu Administracji Rządowej Aktywa Państwowe oraz Działu Administracji Rządowej Gospodarka złożami kopalin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
15) przedsiębiorcy - przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wymienionych w części IX i X załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325, z 2017 r. poz. 1075 i 2143, z 2019 r. poz. 1985 oraz z 2020 r. poz. 738), dla których minister właściwy do spraw aktywów państwowych lub gospodarki złożami kopalin jest organem właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa przez tych przedsiębiorców;
16) ustawa - ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).
§  3.  Do zadań wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin zalicza się w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) planowanie operacyjne;
3) programowanie obronne;
4) przedsięwzięcia realizowane w ramach przeglądów obronnych;
5) przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
6) organizację systemu stałych dyżurów;
7) przedsięwzięcia z zakresu mobilizacji gospodarki;
8) świadczenia na rzecz obrony;
9) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
10) militaryzację;
11) szczególną ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
12) zapewnienie gotowości do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa- gospodarza (HNS);
13) współpracę cywilno-wojskową (CIMIC);
14) szkolenia obronne;
15) kontrole wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
16) ustalanie granic oraz nadzorowanie prac na terenach zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo i obronność państwa.
§  4. 
1.  Realizację zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w § 3, w Ministerstwie oraz w odniesieniu do organów, jednostek i przedsiębiorców koordynuje DZK.
2.  Komórki organizacyjne, organy, jednostki i przedsiębiorcy obowiązane są do współpracy z DZK w realizacji zadań, o których mowa w § 3.
§  5. 
1.  W komórkach organizacyjnych, organach, jednostkach i u przedsiębiorców zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w § 3, wykonują osoby wyznaczone przez osoby upoważnione.
2.  Osoby upoważnione, w zakresie swoich kompetencji, uwzględniają zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w § 3, w szczególności: w statutach, regulaminach organizacyjnych, opisach stanowisk, zakresach czynności, stanowiskowych kartach pracy osób wyznaczonych do ich realizacji.
§  6.  W ramach tworzenia warunków organizacyjno-prawnych do realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, DZK:
1) przygotowuje projekty aktów prawnych regulujących realizację zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) corocznie opracowuje dla działów administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin wytyczne Ministra do:
a) planowania i realizacji zadań obronnych wykonywanych w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych,
b) szkolenia obronnego;
3) przygotowuje projekty decyzji administracyjnych nakładających zadania na rzecz obronności państwa na przedsiębiorców oraz projekty umów na wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa;
4) przygotowuje projekty umów z jednostkami i przedsiębiorcami, które wiążą się z wydatkowaniem środków publicznych, których dysponentem jest Minister, a następnie przekazuje do DBF celem potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych.
§  7. 
1.  W ramach planowania operacyjnego:
1) DZK przygotowuje POF DAR oraz jego aktualizacje;
2) komórki organizacyjne przekazują wkłady z zakresu swojej właściwości do POF DAR oraz uczestniczą w opracowaniu i aktualizacji elementów składowych POF DAR;
3) organy, jednostki i przedsiębiorcy opracowują i aktualizują swoje plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym karty realizacji zadań operacyjnych, na podstawie wytycznych Ministra do opracowania planów operacyjnych w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin.
2.  W planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się zadania operacyjne przewidziane do wykonania przez komórki organizacyjne, organy, jednostki i przedsiębiorców.
§  8.  W ramach programowania obronnego:
1) DZK, we współpracy z DBF, przygotowuje propozycje rzeczowo-finansowe do Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich aktualizacje;
2) DZK, we współpracy z DBF oraz wybranymi jednostkami i przedsiębiorcami, opracowuje i aktualizuje Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działów administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin. DZK realizuje zadania z niego wynikające;
3) organy opracowują, uzgadniają i aktualizują program pozamilitarnych przygotowań obronnych urzędów ich obsługujących.
§  9. 
1.  W ramach przeglądów obronnych DZK, we współpracy z jednostkami i przedsiębiorcami, przygotowuje ocenę stanu przygotowań obronnych w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.
2.  Organy podległe Ministrowi, będące dysponentami części budżetu państwa, sporządzają na własne potrzeby kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1.
§  10. 
1.  W ramach przygotowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, DZK we współpracy z BA i BDG oraz wybranymi podmiotami zewnętrznymi, przygotowuje główne stanowisko kierowania Ministra:
1) w stałej siedzibie;
2) w zapasowym miejscu pracy.
2.  DZK opracowuje dokumentację związaną z funkcjonowaniem Ministerstwa na stanowisku kierowania w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym w szczególności:
1) dokument określający dodatkowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, uwzgledniający wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - we współpracy z BDG;
2) plan przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy - we współpracy z BA i BDG;
3) regulamin pracy na stanowisku kierowania - we współpracy z BDG.
3.  DZK we współpracy z BA odpowiada za przygotowanie infrastruktury na stanowisku kierowania. W celu zapewnienia optymalnych warunków do funkcjonowania Ministra na głównym stanowisku kierowania w zapasowym miejscu pracy, przyznanym Ministrowi w drodze świadczeń na rzecz obrony, DZK we współpracy z BA i BDG, przygotowuje projekt porozumienia z właścicielem obiektu, dotyczący wykorzystania tego obiektu dla potrzeb związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa.
§  11. 
1.  W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej organizuje się w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin system stałych dyżurów.
2.  Organizację systemu stałych dyżurów określa odrębne zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych.
3.  Organy, jednostki i przedsiębiorcy w organizacji systemu stałych dyżurów uwzględniają postanowienia zarządzenia, o którym mowa w ust. 2 oraz wytycznych, o których mowa w § 6 pkt 2 lit. a.
§  12. 
1.  W ramach świadczeń na rzecz obrony DZK:
1) we współpracy z BA i BDG określa potrzeby w zakresie nieruchomości, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) sporządza wnioski do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych.
2.  Zadania związane z przyjmowaniem obiektów i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz osobistych wykonuje w Ministerstwie BA we współpracy z DZK i BDG.
3.  Organy, jednostki i przedsiębiorcy planują i organizują świadczenia na rzecz obrony w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych w ramach powszechnego obowiązku obrony.
§  13. 
1.  W celu zapewnienia zasobów osobowych do wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wnioskuje się do terenowych organów administracji wojskowej (właściwych wojskowych komend uzupełnień) o zwolnienie wybranych pracowników Ministerstwa z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania.
2.  Reklamowanie z urzędu w Ministerstwie realizuje BDG, informując o tym niezwłocznie DZK.
3.  Reklamowanie na wniosek w Ministerstwie realizuje BDG, we współpracy z DZK oraz komórkami organizacyjnymi, na rzecz których wykonują zadania osoby przewidziane do reklamowania.
4.  Organy, jednostki i przedsiębiorcy prowadzą reklamowanie z urzędu lub na wniosek według własnych potrzeb.
§  14. 
1.  W ramach militaryzacji przygotowuje się wybranych przedsiębiorców i jednostki do objęcia militaryzacją w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2.  DZK sporządza wnioski o objęcie przedsiębiorców i jednostek przygotowaniami do militaryzacji oraz koordynuje przygotowania w tym zakresie.
3.  Wnioski, o których mowa w ust. 2, kierowane są do Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.
4.  Jednostki i przedsiębiorcy, ujęci w wykazie jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji, prowadzą przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne.
5.  Jednostki i przedsiębiorcy, na których Minister nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w przygotowaniach do militaryzacji uwzględniają postanowienia wytycznych Ministra do prowadzenia przygotowań do militaryzacji w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin.
§  15. 
1.  W ramach szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa przygotowuje się obiekty, w stosunku do których Minister wystąpił z wnioskiem o uznanie ich za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, do prowadzenia szczególnej ochrony.
2.  Za organizację, koordynację i nadzór nad przygotowaniami do szczególnej ochrony odpowiada DZK we współpracy z przedsiębiorcami i jednostkami, we właściwości których znajdują się obiekty uznane przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
3.  Jednostki i przedsiębiorcy w przygotowaniach do szczególnej ochrony uwzględniają postanowienia wytycznych Ministra w sprawie przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin.
§  16. 
1.  W ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków wsparcia przez państwo-gospodarza, w celu utrzymania gotowości do udzielenia informacji, tworzy się punkty kontaktowe HNS w Ministerstwie oraz w organach, jednostkach i u wybranych przedsiębiorców.
2.  Zadania punktu kontaktowego HNS w Ministerstwie realizuje DZK.
3.  Zadania punktów kontaktowych w organach, jednostkach i u przedsiębiorców realizują pracownicy wskazani przez osoby upoważnione.
§  17.  W ramach współpracy cywilno-wojskowej DZK współpracuje z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i wojskami sojuszniczymi oraz koordynuje w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin realizację celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie CIMIC.
§  18.  W ramach mobilizacji gospodarki DZK współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z Departamentem Górnictwa w Ministerstwie, w zakresie opracowania danych i informacji niezbędnych do sporządzenia materiału stanowiącego część składową Programu Mobilizacji Gospodarki, w szczególności w obszarze dostaw węgla oraz możliwości produkcyjno-usługowych działów administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin.
§  19. 
1.  DZK odpowiada za planowanie, organizację i koordynację szkolenia obronnego.
2.  Szkoleniu obronnemu podlegają:
1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie, organach, jednostkach i u przedsiębiorców;
2) pracownicy Ministerstwa, organów, jednostek i przedsiębiorców, zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
3.  DZK współpracuje z BDG w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników Ministerstwa.
4.  DZK współpracuje z DBF w zakresie spraw związanych z finansowaniem szkolenia obronnego.
5.  DZK koordynuje sprawy związane z delegowaniem kandydatów do udziału w Wyższych Kursach Obronnych.
6.  Organy, jednostki i przedsiębiorcy planują oraz organizują szkolenie obronne w celu przygotowania swoich pracowników do realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
7.  Organy, jednostki i przedsiębiorcy przy organizacji szkolenia obronnego uwzględniają postanowienia wytycznych, o których mowa w § 6 pkt 2 lit. b.
§  20. 
1.  W zakresie kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony dokonuje się sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań, o których mowa w § 3 oraz określenia stanu przygotowań obronnych organów, jednostek i przedsiębiorców.
2.  DZK przygotowuje corocznie plan kontroli z uwzględnieniem analizy ryzyka.
3.  DZK przekazuje zaakceptowany przez Ministra egzemplarz planu do Ministerstwa Obrony Narodowej, jednocześnie przekazując go do wiadomości Departamentowi Kontroli i Audytu w Ministerstwie.
4.  Kontrola jest prowadzona w trybie kontroli problemowej. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kontroli doraźnej (pozaplanowej).
5.  Kontrole przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele DZK. W kontrolach mogą uczestniczyć inni upoważnieni przedstawiciele komórek organizacyjnych oraz eksperci zewnętrzni. Wszelkie koszty związane z udziałem ekspertów zewnętrznych są pokrywane z budżetów jednostek delegujących.
6.  DZK przygotowuje dokumentację kontroli.
7.  Organy, jednostki i przedsiębiorcy wykonują czynności związane z kontrolą wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w zakresie swojej właściwości.
§  21. 
1.  DZK, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, ustala tereny zamknięte ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa oraz określa ich granice.
2.  DZK przygotowuje projekty decyzji ustalających tereny zamknięte oraz projekty zawiadomień o ustaleniu terenu zamkniętego, kierowane do Głównego Geodety Kraju.
3.  DZK przekazuje dokumentację geodezyjną określającą przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego właściwym miejscowo starostom.
4.  DZK, we współpracy właściwymi komórkami organizacyjnymi, wykonuje nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych.
5.  W ramach wykonywania nadzoru, o którym mowa ust. 4, dopuszcza się możliwość udziału ekspertów (podmiotów) zewnętrznych.
6.  DZK, przy sprawowaniu nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych, niezbędnych dla obronności państwa, współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  22.  Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 10).
§  23.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).