Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Ministrze - rozumie się przez to ministra kierującego działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;
2) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Finansów;
3) komórkach organizacyjnych Ministerstwa - rozumie się przez to departamenty i biura Ministerstwa;
4) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:
a) izby administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi z podległymi oddziałami celnymi,
b) Centrum Informatyki Resortu Finansów,
c) Krajową Szkołę Skarbowości,
d) Krajową Informację Skarbową,
e) Polską Agencję Nadzoru Audytowego;
5) dyrektorze jednostki organizacyjnej -rozumie się przez to dyrektora jednostki organizacyjnej oraz Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
6) komórce do spraw obronnych - rozumie się przez to komórkę organizacyjną właściwą do spraw obronnych w Ministerstwie;
7) pracowniku - rozumie się przez to pracownika oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej;
8) zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Do zadań obronnych wykonywanych w działach administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zalicza się, w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych;
2) planowanie operacyjne;
3) programowanie obronne;
4) dokonywanie przeglądów obronnych;
5) przygotowanie systemu kierowania Ministra;
6) organizację systemu stałych dyżurów;
7) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych;
8) planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych;
9) szczególną ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
10) współpracę cywilno-wojskową (CIMIC);
11) realizację zadań wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS);
12) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych;
13) organizowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  3. 
1.  Wykonywanie zadań obronnych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych koordynuje komórka do spraw obronnych.
2.  Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki organizacyjne współpracują z komórką do spraw obronnych w realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  4. 
1.  Koordynowanie wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa należy do obowiązków koordynatorów zadań obronnych w tych komórkach.
2.  Koordynatora lub koordynatorów zadań obronnych w komórce organizacyjnej Ministerstwa, spośród jej pracowników, wyznacza dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa.
3.  Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa niezwłocznie informuje komórkę do spraw obronnych o zmianie koordynatora zadań obronnych.
§  5. 
1.  Przygotowanie jednostek organizacyjnych do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz kierowanie wykonywaniem zadań obronnych, o których mowa w § 2, należy do obowiązków dyrektorów jednostek organizacyjnych.
2.  W jednostkach organizacyjnych zadania obronne są realizowane przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach obronnych, samodzielne lub wieloosobowe stanowiska pracy lub pracowników do spraw obronnych oraz komórki organizacyjne i pracowników, którym powierzono wykonywanie tych zadań.
3.  Zakres wykonywanych zadań obronnych, organizację oraz szczegółowe zakresy obowiązków pracowników wyznaczonych do zadań obronnych określają dyrektorzy jednostek organizacyjnych i sprawują nad nimi nadzór.
§  6.  Do zadań w zakresie tworzenia warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych należy:
1) opracowywanie projektów aktów prawnych i aktualizowanie aktów prawnych regulujących realizację zadań obronnych;
2) zapewnienie warunków:
a) organizacyjno-technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych,
b) przekazywania informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych,
c) ochrony informacji niejawnych dotyczących realizacji zadań obronnych;
3) koordynowanie procesu planowania i realizacji zadań obronnych;
4) inicjowanie współdziałania z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań obronnych.
§  7. 
1.  Do zadań w zakresie planowania operacyjnego należy:
1) opracowanie:
a) planu operacyjnego funkcjonowania działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
b) planu operacyjnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
c) planu działania jednostki organizacyjnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
d) planu szczególnej ochrony obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
2) uzgadnianie i zatwierdzanie planów, o których mowa w pkt 1 lit. b-d;
3) aktualizowanie planów, o których mowa w pkt 1.
2.  Plan, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, sporządzają dyrektorzy Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz izb administracji skarbowej.
3.  Plan, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, sporządzają dyrektorzy Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości i Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
4.  Plan, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, sporządza jednostka organizacyjna, we właściwości której znajduje się obiekt uznany przez Radę Ministrów za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
§  8.  Do zadań w zakresie programowania obronnego należy:
1) ustalenie oraz określenie zasad wykonywania zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju;
2) sporządzanie, co cztery lata, na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, "Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe";
3) sporządzanie, co cztery lata, na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, w uzgodnieniu z Ministrem, programu pozamilitarnych przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych;
4) planowanie oraz uzgadnianie wydatków w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych;
5) realizowanie przedsięwzięć wynikających z programu pozamilitarnych przygotowań obronnych;
6) tworzenie rezerwy sprzętu i środków materiałowych, zabezpieczających osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa, funkcjonowanie stałego dyżuru oraz funkcjonowanie stanowisk kierowania.
§  9. 
1.  Do zadań w zakresie dokonywania przeglądów obronnych należy:
1) sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe zawierającego analizę danych liczbowych i opisowych oceny stanu przygotowań obronnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych;
2) współpraca z Ministrem Obrony Narodowej w opracowaniu raportu o stanie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Dane liczbowe i opisowe oceny stanu przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych przekazują do komórki do spraw obronnych w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzany jest kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3.  Szczegółowe zasady opracowywania dokumentów wykonywanych w ramach przeglądów obronnych określa "Metodyka Opracowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych".
§  10. 
1.  Do zadań w zakresie przygotowania systemu kierowania Ministra należy:
1) przygotowanie Ministra i kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania Ministra, które jest realizowane poprzez:
a) prowadzenie polityki kadrowej w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania Ministra,
b) udział w szkoleniu obronnym;
2) przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania Ministra.
2.  Organizację, tryb przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemu kierowania Ministra określają odrębne przepisy.
§  11. 
1.  Do zadań w zakresie organizacji systemu stałych dyżurów należy tworzenie systemu stałych dyżurów Ministra na potrzeby zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w "Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej", jak również przedsięwzięć wynikających z "Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra Finansów" oraz wprowadzonych stopni alarmowych, w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
2.  Tworzenie systemu stałych dyżurów, w tym organizację, zakresy zadań, warunki funkcjonowania tego systemu w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych, określają odrębne przepisy.
§  12. 
1.  Do zadań w zakresie zapewnienia zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych należy:
1) wyznaczenie w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz w jednostkach organizacyjnych:
a) pracowników realizujących zadania operacyjne, wynikające z "Planu operacyjnego funkcjonowania działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",
b) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stałych dyżurów;
2) opracowywanie i przekazywanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, zawiadomień o reklamowaniu z urzędu, wniosków w sprawie reklamowania, zawiadomień o ustaniu przyczyn reklamowania pracowników Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
3) prowadzenie ewidencji pracowników reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
2.  Zawiadomienia i wnioski w sprawie reklamowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządzają i właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień przekazują:
1) w Ministerstwie - komórka do spraw obronnych;
2) w jednostkach organizacyjnych - komórki organizacyjne do spraw kadrowych lub osoby wyznaczone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań obronnych.
3.  Ewidencję, o której mowa w ust. 1 pkt 3, prowadzą:
1) w Ministerstwie - komórka do spraw obronnych przy współpracy z komórką organizacyjną do spraw kadrowych;
2) w jednostkach organizacyjnych - komórki organizacyjne do spraw kadrowych we współpracy z komórkami właściwymi do spraw obronnych lub osobami do spraw obronnych wyznaczonymi przez dyrektorów jednostek organizacyjnych.
§  13. 
1.  Do zadań w zakresie planowania i organizowania świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych należy:
1) określanie potrzeb w zakresie nieruchomości, urządzeń, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań obronnych;
2) wnioskowanie do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby obronne Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych;
3) tworzenie warunków organizacyjnych do przyjmowania świadczeń rzeczowych i osobistych.
2.  Występowanie z wnioskami w sprawie świadczeń na potrzeby obronne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, realizują:
1) w Ministerstwie - komórka do spraw obronnych;
2) w jednostkach organizacyjnych - osoby wyznaczone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań obronnych.
3.  Zadania związane z przyjmowaniem obiektów, urządzeń i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych realizuje w Ministerstwie komórka organizacyjna do spraw logistyki.
§  14.  Do zadań w zakresie szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa należy:
1) przygotowanie obiektów, w stosunku do których Minister wystąpił z wnioskiem o uznanie ich za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, do prowadzenia szczególnej ochrony;
2) organizacja, koordynacja i nadzór nad przygotowaniami do szczególnej ochrony, za którą odpowiada komórka do spraw obronnych we współpracy z jednostką organizacyjną, we właściwości której znajduje się obiekt uznany przez Radę Ministrów za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
3) uwzględnianie przez jednostkę organizacyjną, w przygotowaniach do szczególnej ochrony, postanowień wytycznych i procedur ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 1090, z 2017 r. poz. 42 oraz z 2019 r. poz. 250).
§  15. 
1.  Do zadań w zakresie współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) należy:
1) wymiana informacji podmiotów cywilnych z przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) współpraca podczas wsparcia udzielanego przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej dla środowiska cywilnego;
3) wsparcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i zadań wynikających z zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w ramach planowania obronnego NATO.
2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne realizują zgodnie ze swoją właściwością rzeczową i miejscową.
3.  Sposób i tryb realizacji oraz zakres współpracy cywilno-wojskowej, o której mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§  16. 
1.  Do zadań w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) należy:
1) tworzenie warunków organizacyjnych kierowania i funkcjonowania HNS;
2) zapewnienie właściwego działania punktów kontaktowych HNS, w tym zabezpieczenie adekwatnej obsady kadrowej oraz aktualizacja instrukcji ich funkcjonowania;
3) koordynowanie realizacji zadań z zakresu HNS będących we właściwości Ministra i wytypowanych jednostek organizacyjnych.
2.  Realizacja zadań z zakresu HNS, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
1) współpracę z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej w przygotowywaniu i realizacji zadań z zakresu HNS leżących w kompetencjach urzędów celno-skarbowych, w szczególności z Zarządem Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Szefostwem Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;
2) działania urzędów celno-skarbowych właściwych miejscowo dla przejść granicznych, szlaków komunikacyjnych oraz poligonów wykorzystywanych do przeprowadzania operacji militarnych i logistycznych przez i na rzecz wojsk sojuszniczych państw członkowskich NATO i państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju ("Partnership for Peace" - PdP), w tym w ramach inicjatyw Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO do spraw Operacji ("Allied Command Operations" - ACO);
3) działania właściwych miejscowo urzędów skarbowych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego oraz podatku VAT siłom zbrojnym NATO;
4) kontrolę celno-skarbową sprzętu, uzbrojenia i innych towarów do wyłącznego użytku wojsk obcych, wprowadzanych i wyprowadzanych oraz przemieszczanych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizowaną przez urzędy celno-skarbowe;
5) opracowywanie projektów aktów normatywnych zawierających podstawy prawne w zakresie HNS, umożliwiających realizację zwolnień od podatku akcyzowego i zwrotu podatku VAT;
6) koordynowaniu spraw związanych z udzielaniem zgody na korzystanie z cywilnych obiektów infrastruktury logistycznej oraz teleinformatycznej będącej w dyspozycji jednostek organizacyjnych.
3.  Współpracę komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, koordynuje Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw HNS.
4.  Zadania, o których mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne realizują zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową.
5.  Szczegółowy tryb planowania i wykonywania obowiązków w zakresie HNS określają odrębne przepisy.
§  17. 
1.  Do zadań w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń obronnych należy:
1) opracowywanie:
a) wytycznych Ministra do szkolenia obronnego na dany rok szkoleniowy,
b) programu szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe,
c) planu szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe na dany rok szkoleniowy,
d) planu szkolenia obronnego dyrektora jednostki organizacyjnej na dany rok szkoleniowy;
2) organizowanie i udział w szkoleniach obronnych prowadzonych w formie:
a) zajęć teoretycznych,
b) zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń;
3) kwalifikowanie osób podlegających szkoleniom obronnym;
4) zapewnienie właściwych warunków do realizacji szkoleń obronnych.
2.  Szkolenie obronne jest realizowane zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego oraz dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3.  Udział w szkoleniu obronnym jest służbowym obowiązkiem dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników tych komórek oraz jednostek, zgodnie z podziałem na grupy szkoleniowe zawartym w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d.
4.  W przypadku braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu obronnym dyrektora jednostki organizacyjnej uczestniczy w nim jego zastępca.
5.  Zakres i sposób organizowania i prowadzenia szkoleń obronnych określają odrębne przepisy.
§  18. 
1.  Do zadań w zakresie organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych należy:
1) opracowywanie rocznych planów kontroli problemowych;
2) zarządzanie kontroli problemowych oraz kontroli doraźnych;
3) organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych;
4) sporządzanie i przekazywanie kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz jego organowi nadrzędnemu protokołu pokontrolnego.
2.  Organem uprawnionym do zarządzenia kontroli problemowej oraz doraźnej w jednostkach organizacyjnych jest Minister.
3.  Sprawy związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania zadań obronnych koordynuje dyrektor komórki do spraw obronnych.
4.  Zakres i sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych określają odrębne przepisy.
§  19.  Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 20).
§  20.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).