Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej budżet, finanse... - OpenLEX

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.64

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w działach administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Ministrze - rozumie się przez to ministra kierującego działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;
2)
Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Finansów;
3)
komórkach organizacyjnych Ministerstwa - rozumie się przez to departamenty i biura Ministerstwa;
4)
jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:
a)
izby administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi z podległymi oddziałami celnymi,
b)
Centrum Informatyki Resortu Finansów,
c)
Krajową Szkołę Skarbowości,
d)
Krajową Informację Skarbową,
e)
Polską Agencję Nadzoru Audytowego;
5)
dyrektorze jednostki organizacyjnej -rozumie się przez to dyrektora jednostki organizacyjnej oraz Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
6)
komórce do spraw obronnych - rozumie się przez to komórkę organizacyjną właściwą do spraw obronnych w Ministerstwie;
7)
pracowniku - rozumie się przez to pracownika oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej;
8)
zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
Do zadań obronnych wykonywanych w działach administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zalicza się, w szczególności:
1)
tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych;
2)
planowanie operacyjne;
3)
programowanie obronne;
4)
dokonywanie przeglądów obronnych;
5)
przygotowanie systemu kierowania Ministra;
6)
organizację systemu stałych dyżurów;
7)
zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych;
8)
planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych;
9)
szczególną ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
10)
współpracę cywilno-wojskową (CIMIC);
11)
realizację zadań wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS);
12)
organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych;
13)
organizowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  3. 
1. 
Wykonywanie zadań obronnych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych koordynuje komórka do spraw obronnych.
2. 
Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki organizacyjne współpracują z komórką do spraw obronnych w realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  4. 
1. 
Koordynowanie wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa należy do obowiązków koordynatorów zadań obronnych w tych komórkach.
2. 
Koordynatora lub koordynatorów zadań obronnych w komórce organizacyjnej Ministerstwa, spośród jej pracowników, wyznacza dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa.
3. 
Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa niezwłocznie informuje komórkę do spraw obronnych o zmianie koordynatora zadań obronnych.
§  5. 
1. 
Przygotowanie jednostek organizacyjnych do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz kierowanie wykonywaniem zadań obronnych, o których mowa w § 2, należy do obowiązków dyrektorów jednostek organizacyjnych.
2. 
W jednostkach organizacyjnych zadania obronne są realizowane przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach obronnych, samodzielne lub wieloosobowe stanowiska pracy lub pracowników do spraw obronnych oraz komórki organizacyjne i pracowników, którym powierzono wykonywanie tych zadań.
3. 
Zakres wykonywanych zadań obronnych, organizację oraz szczegółowe zakresy obowiązków pracowników wyznaczonych do zadań obronnych określają dyrektorzy jednostek organizacyjnych i sprawują nad nimi nadzór.
§  6. 
Do zadań w zakresie tworzenia warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych należy:
1)
opracowywanie projektów aktów prawnych i aktualizowanie aktów prawnych regulujących realizację zadań obronnych;
2)
zapewnienie warunków:
a)
organizacyjno-technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych,
b)
przekazywania informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych,
c)
ochrony informacji niejawnych dotyczących realizacji zadań obronnych;
3)
koordynowanie procesu planowania i realizacji zadań obronnych;
4)
inicjowanie współdziałania z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań obronnych.
§  7. 
1. 
Do zadań w zakresie planowania operacyjnego należy:
1)
opracowanie:
a)
planu operacyjnego funkcjonowania działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
b)
planu operacyjnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
c)
planu działania jednostki organizacyjnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
d)
planu szczególnej ochrony obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
2)
uzgadnianie i zatwierdzanie planów, o których mowa w pkt 1 lit. b-d;
3)
aktualizowanie planów, o których mowa w pkt 1.
2. 
Plan, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, sporządzają dyrektorzy Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz izb administracji skarbowej.
3. 
Plan, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, sporządzają dyrektorzy Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości i Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
4. 
Plan, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, sporządza jednostka organizacyjna, we właściwości której znajduje się obiekt uznany przez Radę Ministrów za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
§  8. 
Do zadań w zakresie programowania obronnego należy:
1)
ustalenie oraz określenie zasad wykonywania zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju;
2)
sporządzanie, co cztery lata, na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, "Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe";
3)
sporządzanie, co cztery lata, na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, w uzgodnieniu z Ministrem, programu pozamilitarnych przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych;
4)
planowanie oraz uzgadnianie wydatków w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych;
5)
realizowanie przedsięwzięć wynikających z programu pozamilitarnych przygotowań obronnych;
6)
tworzenie rezerwy sprzętu i środków materiałowych, zabezpieczających osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa, funkcjonowanie stałego dyżuru oraz funkcjonowanie stanowisk kierowania.
§  9. 
1. 
Do zadań w zakresie dokonywania przeglądów obronnych należy:
1)
sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe zawierającego analizę danych liczbowych i opisowych oceny stanu przygotowań obronnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych;
2)
współpraca z Ministrem Obrony Narodowej w opracowaniu raportu o stanie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Dane liczbowe i opisowe oceny stanu przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych przekazują do komórki do spraw obronnych w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzany jest kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
Szczegółowe zasady opracowywania dokumentów wykonywanych w ramach przeglądów obronnych określa "Metodyka Opracowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych".
§  10. 
1. 
Do zadań w zakresie przygotowania systemu kierowania Ministra należy:
1)
przygotowanie Ministra i kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania Ministra, które jest realizowane poprzez:
a)
prowadzenie polityki kadrowej w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania Ministra,
b)
udział w szkoleniu obronnym;
2)
przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania Ministra.
2. 
Organizację, tryb przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemu kierowania Ministra określają odrębne przepisy.
§  11. 
1. 
Do zadań w zakresie organizacji systemu stałych dyżurów należy tworzenie systemu stałych dyżurów Ministra na potrzeby zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w "Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej", jak również przedsięwzięć wynikających z "Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra Finansów" oraz wprowadzonych stopni alarmowych, w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
2. 
Tworzenie systemu stałych dyżurów, w tym organizację, zakresy zadań, warunki funkcjonowania tego systemu w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych, określają odrębne przepisy.
§  12. 
1. 
Do zadań w zakresie zapewnienia zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych należy:
1)
wyznaczenie w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz w jednostkach organizacyjnych:
a)
pracowników realizujących zadania operacyjne, wynikające z "Planu operacyjnego funkcjonowania działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",
b)
pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stałych dyżurów;
2)
opracowywanie i przekazywanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, zawiadomień o reklamowaniu z urzędu, wniosków w sprawie reklamowania, zawiadomień o ustaniu przyczyn reklamowania pracowników Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
3)
prowadzenie ewidencji pracowników reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
2. 
Zawiadomienia i wnioski w sprawie reklamowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządzają i właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień przekazują:
1)
w Ministerstwie - komórka do spraw obronnych;
2)
w jednostkach organizacyjnych - komórki organizacyjne do spraw kadrowych lub osoby wyznaczone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań obronnych.
3. 
Ewidencję, o której mowa w ust. 1 pkt 3, prowadzą:
1)
w Ministerstwie - komórka do spraw obronnych przy współpracy z komórką organizacyjną do spraw kadrowych;
2)
w jednostkach organizacyjnych - komórki organizacyjne do spraw kadrowych we współpracy z komórkami właściwymi do spraw obronnych lub osobami do spraw obronnych wyznaczonymi przez dyrektorów jednostek organizacyjnych.
§  13. 
1. 
Do zadań w zakresie planowania i organizowania świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych należy:
1)
określanie potrzeb w zakresie nieruchomości, urządzeń, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań obronnych;
2)
wnioskowanie do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby obronne Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych;
3)
tworzenie warunków organizacyjnych do przyjmowania świadczeń rzeczowych i osobistych.
2. 
Występowanie z wnioskami w sprawie świadczeń na potrzeby obronne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, realizują:
1)
w Ministerstwie - komórka do spraw obronnych;
2)
w jednostkach organizacyjnych - osoby wyznaczone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań obronnych.
3. 
Zadania związane z przyjmowaniem obiektów, urządzeń i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych realizuje w Ministerstwie komórka organizacyjna do spraw logistyki.
§  14. 
Do zadań w zakresie szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa należy:
1)
przygotowanie obiektów, w stosunku do których Minister wystąpił z wnioskiem o uznanie ich za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, do prowadzenia szczególnej ochrony;
2)
organizacja, koordynacja i nadzór nad przygotowaniami do szczególnej ochrony, za którą odpowiada komórka do spraw obronnych we współpracy z jednostką organizacyjną, we właściwości której znajduje się obiekt uznany przez Radę Ministrów za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
3)
uwzględnianie przez jednostkę organizacyjną, w przygotowaniach do szczególnej ochrony, postanowień wytycznych i procedur ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 1090, z 2017 r. poz. 42 oraz z 2019 r. poz. 250).
§  15. 
1. 
Do zadań w zakresie współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) należy:
1)
wymiana informacji podmiotów cywilnych z przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
współpraca podczas wsparcia udzielanego przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej dla środowiska cywilnego;
3)
wsparcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i zadań wynikających z zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w ramach planowania obronnego NATO.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne realizują zgodnie ze swoją właściwością rzeczową i miejscową.
3. 
Sposób i tryb realizacji oraz zakres współpracy cywilno-wojskowej, o której mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§  16. 
1. 
Do zadań w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) należy:
1)
tworzenie warunków organizacyjnych kierowania i funkcjonowania HNS;
2)
zapewnienie właściwego działania punktów kontaktowych HNS, w tym zabezpieczenie adekwatnej obsady kadrowej oraz aktualizacja instrukcji ich funkcjonowania;
3)
koordynowanie realizacji zadań z zakresu HNS będących we właściwości Ministra i wytypowanych jednostek organizacyjnych.
2. 
Realizacja zadań z zakresu HNS, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
współpracę z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej w przygotowywaniu i realizacji zadań z zakresu HNS leżących w kompetencjach urzędów celno-skarbowych, w szczególności z Zarządem Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Szefostwem Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;
2)
działania urzędów celno-skarbowych właściwych miejscowo dla przejść granicznych, szlaków komunikacyjnych oraz poligonów wykorzystywanych do przeprowadzania operacji militarnych i logistycznych przez i na rzecz wojsk sojuszniczych państw członkowskich NATO i państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju ("Partnership for Peace" - PdP), w tym w ramach inicjatyw Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO do spraw Operacji ("Allied Command Operations" - ACO);
3)
działania właściwych miejscowo urzędów skarbowych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego oraz podatku VAT siłom zbrojnym NATO;
4)
kontrolę celno-skarbową sprzętu, uzbrojenia i innych towarów do wyłącznego użytku wojsk obcych, wprowadzanych i wyprowadzanych oraz przemieszczanych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizowaną przez urzędy celno-skarbowe;
5)
opracowywanie projektów aktów normatywnych zawierających podstawy prawne w zakresie HNS, umożliwiających realizację zwolnień od podatku akcyzowego i zwrotu podatku VAT;
6)
koordynowaniu spraw związanych z udzielaniem zgody na korzystanie z cywilnych obiektów infrastruktury logistycznej oraz teleinformatycznej będącej w dyspozycji jednostek organizacyjnych.
3. 
Współpracę komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, koordynuje Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw HNS.
4. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne realizują zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową.
5. 
Szczegółowy tryb planowania i wykonywania obowiązków w zakresie HNS określają odrębne przepisy.
§  17. 
1. 
Do zadań w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń obronnych należy:
1)
opracowywanie:
a)
wytycznych Ministra do szkolenia obronnego na dany rok szkoleniowy,
b)
programu szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe,
c)
planu szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe na dany rok szkoleniowy,
d)
planu szkolenia obronnego dyrektora jednostki organizacyjnej na dany rok szkoleniowy;
2)
organizowanie i udział w szkoleniach obronnych prowadzonych w formie:
a)
zajęć teoretycznych,
b)
zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń;
3)
kwalifikowanie osób podlegających szkoleniom obronnym;
4)
zapewnienie właściwych warunków do realizacji szkoleń obronnych.
2. 
Szkolenie obronne jest realizowane zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego oraz dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
Udział w szkoleniu obronnym jest służbowym obowiązkiem dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników tych komórek oraz jednostek, zgodnie z podziałem na grupy szkoleniowe zawartym w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d.
4. 
W przypadku braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu obronnym dyrektora jednostki organizacyjnej uczestniczy w nim jego zastępca.
5. 
Zakres i sposób organizowania i prowadzenia szkoleń obronnych określają odrębne przepisy.
§  18. 
1. 
Do zadań w zakresie organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych należy:
1)
opracowywanie rocznych planów kontroli problemowych;
2)
zarządzanie kontroli problemowych oraz kontroli doraźnych;
3)
organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych;
4)
sporządzanie i przekazywanie kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz jego organowi nadrzędnemu protokołu pokontrolnego.
2. 
Organem uprawnionym do zarządzenia kontroli problemowej oraz doraźnej w jednostkach organizacyjnych jest Minister.
3. 
Sprawy związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania zadań obronnych koordynuje dyrektor komórki do spraw obronnych.
4. 
Zakres i sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych określają odrębne przepisy.
§  19. 
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 20).
§  20. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).