Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2018.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1699) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. poz. 152) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Głównym Urzędzie Statystycznym, urzędach statystycznych, w jednostkach podporządkowanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) GUS - rozumie się przez to Główny Urząd Statystyczny;
2) jednostkach podporządkowanych Prezesowi GUS - rozumie się przez to Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca, Centrum Informatyki Statystycznej i Zakład Wydawnictw Statystycznych;
3) jednostkach służb statystyki publicznej - rozumie się przez to Główny Urząd Statystyczny, urzędy statystyczne, jednostki podporządkowane Prezesowi GUS oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS;
4) zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
§  3.  Do zadań obronnych wykonywanych w jednostkach służb statystyki publicznej zalicza się w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) planowanie i finansowanie zadań obronnych wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, w tym planowanie operacyjne oraz programowanie obronne;
3) organizowanie i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na potrzeby Prezesa GUS;
4) określanie i realizację zadań w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa oraz tworzenie dla tych potrzeb systemu stałych dyżurów;
5) przygotowanie i utrzymywanie systemów łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz zarządzania kryzysowego;
6) przygotowanie obiektów i infrastruktury jednostek służb statystyki publicznej dla właściwego funkcjonowania systemu stałego dyżuru, stanowisk kierowania oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prezesa GUS;
7) występowanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z zawiadomieniem albo wnioskiem o reklamowanie pracowników jednostek służb statystyki publicznej od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
8) organizowanie procesu szkolenia obronnego;
9) organizowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  4. 
1.  Prezes GUS kieruje wykonywaniem zadań obronnych w jednostkach służb statystyki publicznej oraz odpowiada za ich przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2.  Dyrektor Generalny GUS zapewnia tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony i ciągłości pracy GUS, a w szczególności wprowadzenie przepisów w regulaminie organizacyjnym GUS i w zakresach obowiązków kierowników komórek organizacyjnych GUS dotyczących realizacji zadań obronnych.
3.  1  W GUS zadania obronne realizuje Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, w szczególności obejmujące:
1) opracowanie i aktualizację zarządzeń Prezesa GUS regulujących problematykę przygotowań obronnych w jednostkach służb statystyki publicznej;
2) współudział w opracowaniu regulaminu organizacyjnego GUS obowiązującego w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych;
3) opracowanie i aktualizację planu operacyjnego funkcjonowania GUS;
4) współudział w opracowaniu kart realizacji zadań operacyjnych komórek organizacyjnych GUS i jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS;
5) opracowanie i aktualizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych GUS, uwzględniającego przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe związane z przygotowaniem systemu kierowania oraz organizacją szkolenia obronnego;
6) coroczne opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych GUS;
7) utworzenie Systemu Stałego Dyżuru Prezesa GUS oraz przygotowanie go do realizacji zadań operacyjnych;
8) współudział w przygotowaniu stanowiska kierowania w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy Prezesa GUS;
9) opracowywanie, przy współpracy komórki do spraw kadrowych, zawiadomień i wniosków o reklamowanie pracowników GUS od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz wysyłanie ich do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień;
10) organizowanie szkoleń obronnych obejmujących:
a) opracowywanie planów i programów szkolenia, zgodnie z okresowymi wytycznymi Ministra Obrony Narodowej w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego,
b) uzgadnianie z Ministrem Obrony Narodowej planu szkolenia obronnego GUS w zakresie terminów i tematów,
c) opracowywanie wytycznych Prezesa GUS dla dyrektorów urzędów statystycznych w sprawie szkolenia obronnego,
d) uzgadnianie w imieniu Prezesa GUS planów szkolenia obronnego urzędów statystycznych w zakresie terminów i tematów;
11) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych urzędów statystycznych według planu kontroli.
4.  2  Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, w imieniu Prezesa GUS, koordynuje wykonywanie zadań obronnych w jednostkach służb statystyki publicznej.
§  5.  Kierownicy komórek organizacyjnych GUS realizują zadania obejmujące:
1) udział w tworzeniu i opracowaniu:
a) dokumentacji planowania operacyjnego i programowania obronnego,
b) kart realizacji zadań operacyjnych,
c) regulaminu organizacyjnego obowiązującego w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych,
d) planu przemieszczenia wydzielonych sił i środków na stanowisko kierowania Prezesa GUS w zapasowym miejscu pracy;
2) 3  współpracę z Samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w zakresie:
a) wnioskowania o reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
b) dostosowywania obowiązujących aktów normatywnych, dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych, do potrzeb i warunków wynikających z ogłoszenia stanów nadzwyczajnych oraz kształtowania rozwiązań organizacyjno-prawnych w tej dziedzinie,
c) realizacji zadań operacyjnych zgodnie z tabelą realizacji zadań operacyjnych, stanowiącą załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania GUS,
d) realizacji zadań z zakresu ochrony obiektów wykorzystywanych dla potrzeb funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
e) realizacji zamierzeń szkoleniowych ujętych w planie szkolenia obronnego GUS.
§  6.  Dyrektorzy jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS realizują zadania obejmujące:
1) udział w tworzeniu i opracowaniu:
a) dokumentacji planowania operacyjnego i programowania obronnego,
b) kart realizacji zadań operacyjnych, a w szczególności procedur realizacji zadań operacyjnych,
c) regulaminu organizacyjnego obowiązującego w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych,
d) planu przemieszczenia wydzielonych sił i środków na stanowisko kierowania Prezesa GUS w zapasowym miejscu pracy;
2) 4  współpracę z Samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w zakresie:
a) realizacji zadań operacyjnych zgodnie z tabelą realizacji zadań operacyjnych, stanowiącą załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania GUS,
b) realizacji zamierzeń szkoleniowych ujętych w planie szkolenia obronnego GUS;
3) występowanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z wnioskiem o reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
4) dostosowywanie obowiązujących aktów normatywnych, dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych, do potrzeb wynikających z ogłoszenia stanów nadzwyczajnych oraz kształtowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych w tej dziedzinie;
5) 5  opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań obronnych i przesyłanie do Samodzielnego stanowiska pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.
§  7.  Dyrektorzy urzędów statystycznych realizują zadania obronne obejmujące:
1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności wprowadzenie zapisów w regulaminie organizacyjnym urzędu statystycznego i zakresach obowiązków kierowników komórek organizacyjnych urzędu dotyczących realizacji zadań obronnych;
2) opracowanie i aktualizację regulaminu organizacyjnego obowiązującego w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych;
3) opracowanie i aktualizację planu operacyjnego funkcjonowania urzędu statystycznego;
4) opracowanie i aktualizację kart realizacji zadań operacyjnych;
5) realizację zadań operacyjnych zgodnie z tabelą realizacji zadań operacyjnych, stanowiącą załącznik do planu operacyjnego funkcjonowania urzędu statystycznego;
6) utworzenie stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej;
7) przygotowanie stanowiska kierowania dyrektora w stałej siedzibie urzędu i zapasowego miejsca pracy na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
8) opracowanie i aktualizację planu przemieszczenia wydzielonych sił i środków na stanowisko kierowania dyrektora w zapasowym miejscu pracy;
9) występowanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z wnioskami o reklamowanie pracowników urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
10) uczestniczenie w szkoleniach obronnych organizowanych przez Prezesa GUS;
11) organizowanie i prowadzenie procesu szkolenia obronnego urzędu;
12) 6  opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań obronnych urzędu i przesyłanie do Samodzielnego stanowiska pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.
§  8.  Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS realizuje zadania obronne, w szczególności obejmujące:
1) udział w tworzeniu i opracowaniu:
a) dokumentacji planowania operacyjnego i programowania obronnego,
b) kart realizacji zadań operacyjnych,
c) regulaminu organizacyjnego obowiązującego w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych,
d) planu rozmieszczenia wydzielonych sił i środków na stanowisku kierowania Prezesa GUS w zapasowym miejscu pracy;
2) 7  współpracę z Samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w zakresie:
a) realizacji zadań operacyjnych zgodnie z tabelą realizacji zadań operacyjnych, stanowiącą załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania GUS,
b) realizacji zamierzeń szkoleniowych ujętych w planie szkolenia obronnego GUS,
c) zapewnienia utworzenia stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej;
3) występowanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z wnioskami o reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
4) dostosowywanie obowiązujących aktów normatywnych, dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych, do potrzeb wynikających z ogłoszenia stanów nadzwyczajnych oraz kształtowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych w tej dziedzinie;
5) 8  opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań obronnych i przesyłanie do Samodzielnego stanowiska pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.
§  9.  Kierownicy komórek organizacyjnych GUS oraz kierownicy jednostek służb statystyki publicznej, w zakresie swojej właściwości, są odpowiedzialni za planowanie, organizację i wykonywanie zadań obronnych w tych jednostkach oraz za ich przygotowanie w czasie pokoju do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
§  10.  Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów może przekazywać kierownikom komórek organizacyjnych GUS oraz kierownikom jednostek służb statystyki publicznej wytyczne i doraźne polecenia w sprawach wykonywania zadań obronnych.
§  11. 
1.  W czasie podwyższania gotowości obronnej państwa w stanie stałej gotowości obronnej i gotowości obronnej czasu kryzysu oraz w czasie wojny kierownicy jednostek służb statystyki publicznej wykonują zadania obronne na podstawie decyzji Prezesa GUS oraz przekazują Prezesowi GUS informacje o stanie ich wykonania.
2.  Decyzje Prezesa GUS oraz informacje kierowników jednostek służb statystyki publicznej są przekazywane w trybie określonym w przepisach w sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru Prezesa GUS.
§  12. 
1.  W jednostkach służb statystyki publicznej organizatorami szkolenia obronnego są:
1) Prezes GUS;
2) dyrektorzy urzędów statystycznych.
2.  Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest na podstawie:
1) wytycznych Ministra Obrony Narodowej do szkolenia obronnego;
2) programu szkolenia obronnego GUS na sześcioletni okres szkolenia, z aktualizacją co dwa lata;
3) programów szkolenia obronnego urzędów statystycznych na trzyletni okres szkolenia, z aktualizacją co dwa lata;
4) planu szkolenia obronnego GUS na dany rok kalendarzowy;
5) planów szkolenia obronnego urzędów statystycznych sporządzanych na dany rok kalendarzowy;
6) wytycznych Prezesa GUS do szkolenia obronnego na dany rok kalendarzowy.
3.  9  Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 6, są opracowywane przez Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów i przedkładane Prezesowi GUS do zatwierdzenia.
4.  Plan szkolenia obronnego GUS na dany rok kalendarzowy jest przedstawiany do uzgodnienia Ministrowi Obrony Narodowej.
5.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, są opracowywane przez dyrektorów urzędów statystycznych i przedkładane Prezesowi GUS do uzgodnienia.
6.  W szkoleniu obronnym w jednostkach służb statystyki publicznej uczestniczą:
1) Prezes GUS;
2) wiceprezesi GUS;
3) Dyrektor Generalny GUS;
4) dyrektorzy jednostek służb statystyki publicznej i ich zastępcy;
5) dyrektorzy departamentów GUS i ich zastępcy;
6) kierownicy komórek organizacyjnych w jednostkach służb statystyki publicznej i ich zastępcy;
7) osoby funkcyjne realizujące zadania obronne w jednostkach służb statystyki publicznej.
§  13.  Traci moc zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. GUS poz. 42).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.
2 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.
3 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.
4 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.
5 § 6 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.
6 § 7 pkt 12 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.
7 § 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.
8 § 8 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.
9 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 21 października 2019 r. (Dz.Urz.GUS.2019.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 listopada 2019 r.