Organizacja wykonywania zadań w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach powszechnego obowiązku obrony. - OpenLEX

Organizacja wykonywania zadań w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.149

Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. 2008 Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej KRUS.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów prawnych właściwych organów;
2)
planowaniu obronnym - rozumie się przez to ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych;
3)
programowaniu obronnym - rozumie się przez to ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju;
4)
planie operacyjnym - rozumie się przez to Plan Operacyjny Funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
5)
Prezesie Kasy - rozumie się przez to Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
6)
Komórkach organizacyjnych - rozumie się przez to wewnętrzne komórki organizacyjne Centrali KRUS,
7)
jednostkach organizacyjnych - rozumie się oddziały regionalne i zakłady rehabilitacji leczniczej KRUS;
8)
Ministrze - rozumie się Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§  3.
Do zadań obronnych wykonywanych w KRUS zalicza się w szczególności:
1)
planowanie obronne;
2)
utworzenie stałego dyżuru;
3)
przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
4)
zapewnienie kadrowych zdolności do realizacji zadań;
5)
planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do realizacji zadań;
6)
gotowość do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS - Host Nation Support);
7)
szkolenie obronne;
8)
prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  4.
1.
Prezes Kasy kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w KRUS oraz odpowiada za jego przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2.
Kierując wykonywaniem zadań obronnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych, należy:
1)
tworzyć warunki organizacyjne i techniczne do planowania i realizacji zadań obronnych;
2)
współdziałać z organami administracji publicznej, innymi jednostkami organizacyjnymi w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
3)
zapewnić warunki przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.
3.
Za wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych, w granicach posiadanych kompetencji, odpowiadają kierownicy tych jednostek.
§  5.
1.
W KRUS zadania obronne w ramach powszechnego obowiązku obrony realizuje Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.
2.
Zakres zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych regulują odrębne przepisy.
3.
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań obronnych przez jednostki organizacyjne Kasy.
4.
W ramach zadań określonych w ust. 3 Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych jest uprawniony do pozyskiwania od kierowników jednostek organizacyjnych informacji, a także wydawania tym kierownikom wskazówek w sprawach wykonywania zadań obronnych, w granicach obowiązujących przepisów.
§  6.
W jednostkach organizacyjnych zadania obronne wykonują pracownicy wyznaczeni przez kierowników tych jednostek. Kierownicy jednostek organizacyjnych uwzględniają zadania obronne w regulaminach wewnętrznych tych jednostek i opisach stanowisk pracy.
§  8.
1.
Planowanie obronne obejmuje w szczególności:
1)
planowanie operacyjne;
2)
programowanie obronne.
2.
W ramach planowania operacyjnego wykonuje się, uzgadnia i aktualizuje plan operacyjny oraz karty realizacji zadań operacyjnych.
3.
W planach, o których mowa w ust. 2 uwzględnia się zadania operacyjne przewidziane do wykonania przez jednostki organizacyjne.
4.
Plan operacyjny opracowuje Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych. Karty realizacji zadań operacyjnych opracowują wszystkie jednostki organizacyjne, które realizują te zadania.
5.
Tryb i szczegółowe zasady opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania planu, o którym mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.
§  9.
1.
W celu zapewnienia ciągłości przyjmowania decyzji i poleceń Ministra, związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz uruchamianiem realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym tworzy się w KRUS stały dyżur.
2.
Zasady funkcjonowania oraz organizację stałego dyżuru określa Minister.
§  10.
1.
Przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym obejmuje przygotowanie stanowiska kierowania KRUS w stałej siedzibie i poza siedzibą Kasy.
2.
Za przygotowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem KRUS w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w szczególności regulaminu organizacyjnego czasu "W" odpowiedzialny jest Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych we współpracy, pod względem legislacyjno-prawnym z Biurem Organizacyjno-Prawnym.
§  11.
1.
Zapewnienie kadrowych zdolności do realizacji zadań obejmuje reklamowanie pracowników KRUS od obowiązku pełnienia czynnej służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
2.
Reklamowanie, o którym mowa w ust. 1, realizuje Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych we współpracy z Biurem Kadr i Szkolenia, a wnosi Prezes KRUS.
§  12.
1.
Szkolenie obronne obejmuje:
1)
planowanie szkolenia;
2)
kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu oraz przypisywanie ich do odpowiednich grup szkoleniowych;
3)
zapewnienie odpowiednich środków i warunków do realizacji procesu szkolenia oraz realizację szkolenia;
4)
prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
2.
Szkoleniu obronnemu podlegają:
1)
osoby zajmujące kierownicze stanowiska w KRUS:
a)
Prezes KRUS,
b)
Zastępcy Prezesa KRUS,
c)
Dyrektorzy i ich zastępcy w Centrali KRUS,
d)
kierownicy jednostek organizacyjnych i ich zastępcy;
2)
pracownicy wyznaczeni do wykonywania zadań obronnych, a w szczególności:
a)
pracownicy wyznaczeni do Stałego Dyżuru,
b)
pracownicy wyznaczeni do prowadzenia reklamowania, o którym mowa w § 11,
c)
pracownicy, o których mowa w § 6.
3.
Organizację szkolenia obronnego w KRUS realizuje Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.
§  13.
1.
W stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne prowadzi się czynności inspekcyjne w zakresie wykonywania zadań obronnych.
2.
Inspekcje zarządza Prezes KRUS, a organizuje i prowadzi Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.
3.
Inspekcje doraźne może zarządzać Prezes KRUS w każdym czasie.
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.