Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w:
1) Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej "ministerstwem";
2) jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanych dalej "jednostkami".
§  2.  Zadania obronne wykonywane w ministerstwie i w jednostkach obejmują:
1) przygotowanie do wykonywania zadań obronnych, w tym:
a) tworzenie warunków organizacyjnych i prawnych,
b) zapewnianie zasobów osobowych, w tym reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
2) planowanie obronne, w tym:
a) planowanie operacyjne,
b) programowanie obronne,
c) przeglądy obronne;
3) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych;
4) planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych, niezbędnych do wykonywania zadań obronnych;
5) przygotowanie systemu kierowania działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, zwanym dalej "działem", w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, w tym przygotowanie zapasowego miejsca pracy oraz systemu kierowania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "ministrem";
6) organizowanie współpracy cywilno-wojskowej (Civil-Military Cooperation);
7) realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (Host Nation Support), zwanego dalej "HNS";
8) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  3.  Tworzenie warunków organizacyjnych i prawnych wykonywania zadań obronnych obejmuje:
1) przygotowanie struktury organizacyjnej ministerstwa i jednostek do:
a) planowania i wykonywania zadań obronnych,
b) przekazywania informacji dotyczących planowania i wykonywania zadań obronnych,
c) ochrony informacji niejawnych dotyczących wykonywania zadań obronnych;
2) podział i przypisanie zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju;
3) opracowanie i aktualizowanie:
a) aktów prawnych regulujących wykonywanie zadań obronnych,
b) dokumentacji w zakresie organizowania i realizacji zadań obronnych;
4) koordynowanie procesu planowania i wykonywania zadań obronnych;
5) inicjowanie współpracy z podmiotami uczestniczącymi w wykonywaniu zadań obronnych.
§  4. 
1.  Zapewnianie zasobów osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych obejmuje:
1) wyznaczenie w komórkach organizacyjnych ministerstwa i w jednostkach:
a) osób kierujących zespołami i grupami roboczymi, powołanymi do realizacji zadań na stanowiskach kierowania,
b) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie:
stanowisk kierowania,
systemu stałych dyżurów ministra,
c) pracowników realizujących zadania operacyjne;
2) opracowywanie i przekazywanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień:
a) zawiadomień o reklamowaniu z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej pracowników ministerstwa lub jednostek, lub o ustaniu przyczyn reklamowania,
b) wniosków w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej pracowników ministerstwa lub jednostek.
2.  Dyrektor generalny ministerstwa i kierownicy jednostek zapewniają zasoby osobowe niezbędne do wykonywania zadań obronnych.
§  5.  Planowanie operacyjne obejmuje:
1) opracowanie i aktualizowanie planów operacyjnych funkcjonowania działu i jednostek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) uzgadnianie zadań operacyjnych przyjmowanych do realizacji i ich zakresu;
3) zatwierdzanie planów operacyjnych jednostek.
§  6. 
1.  Programowanie obronne obejmuje:
1) sporządzenie programu pozamilitarnych przygotowań obronnych dla działu;
2) planowanie wydatków w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych;
3) realizowanie przedsięwzięć wynikających z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących:
a) przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
b) zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i sojuszniczych sił zbrojnych,
c) organizowania szkoleń obronnych,
d) przeprowadzania kontroli wykonywania zadań obronnych.
2.  Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest sporządzany co cztery lata na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym.
§  7.  Realizacja przeglądów obronnych obejmuje sporządzanie sprawozdań w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu.
§  8. 
1.  Szkolenia obronne w ministerstwie i w jednostkach są organizowane i realizowane zgodnie z:
1) programem szkolenia obronnego dla działu;
2) planem szkolenia obronnego dla działu na dany rok szkoleniowy;
3) planem szkolenia obronnego jednostki na dany rok szkoleniowy;
4) wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego.
2.  Organizatorem szkoleń obronnych jest minister.
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są opracowywane przez dyrektora komórki organizacyjnej ministerstwa właściwej do spraw obronności i bezpieczeństwa państwa w dziale, zwanej dalej "komórką do spraw obronnych", i przedkładane do zatwierdzenia ministrowi.
4.  Pracownicy ministerstwa i jednostek biorą udział w szkoleniach obronnych zgodnie z podziałem na grupy szkoleniowe, określonym w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
5.  W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu obronnym przez kierownika jednostki bierze w nim udział osoba przez niego wyznaczona.
§  9. 
1.  Planowanie i organizowanie świadczeń rzeczowych i osobistych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych obejmuje:
1) określenie potrzeb materialnych do wykonywania zadań obronnych, w szczególności w zakresie nieruchomości, urządzeń, sprzętu transportowego i zasobów osobowych;
2) składanie wniosków do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych;
3) przygotowanie warunków organizacyjnych do przyjmowania świadczeń rzeczowych i osobistych.
2.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa minister lub kierownik jednostki.
3.  Zadania związane z przyjmowaniem świadczeń rzeczowych i osobistych w ministerstwie realizuje komórka organizacyjna właściwa do spraw obsługi administracyjno-logistycznej.
§  10. 
1.  Tworzenie warunków do wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa obejmuje:
1) ustalenie zasad i procedur wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
2) przygotowanie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania podczas wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie ich trwania;
3) organizowanie funkcjonowania systemu stałych dyżurów ministra.
2.  System stałych dyżurów ministra tworzy się na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć:
1) związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa oraz przekazywania decyzji w sprawach dotyczących uruchamiania zadań operacyjnych;
2) wynikających z planu zarządzania kryzysowego dla działu oraz wprowadzonych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730), w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
§  11. 
1.  Przygotowanie systemu kierowania ministra obejmuje przygotowanie głównego stanowiska kierowania ministra i stanowisk kierowania w jednostkach w:
1) stałej siedzibie;
2) zapasowym miejscu pracy.
2.  System kierowania ministra powinien zapewniać ministrowi możliwość kierowania działem w czasie funkcjonowania państwa w wyższych stanach gotowości obronnej.
§  12.  Organizowanie współpracy cywilno-wojskowej prowadzonej w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny obejmuje w szczególności:
1) wymianę informacji z przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) współpracę podczas wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla środowiska cywilnego i pozamilitarnego;
3) wsparcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization) i zadań wynikających ze zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w ramach planowania obronnego tej organizacji.
§  13. 
1.  Realizacja zadań wynikających z obowiązków HNS obejmuje w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych kierowania i funkcjonowania HNS;
2) zapewnienie właściwego działania punktów kontaktowych HNS, w tym zabezpieczenie ciągłości obsady kadrowej oraz aktualizacja instrukcji funkcjonowania HNS;
3) koordynowanie realizacji zadań HNS w ministerstwie i w jednostkach;
4) opracowanie dokumentacji umożliwiającej realizację zadań, o których mowa w pkt 1-3.
2.  Koordynację współpracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia upoważniony przez ministra pracownik komórki do spraw obronnych.
§  14. 
1.  Kontrola realizacji zadań obronnych obejmuje w szczególności weryfikację przygotowania do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2.  Kontroli realizacji zadań obronnych dokonuje się w trybie kontroli planowych i kontroli doraźnych.
3.  Minister zarządza kontrole prawidłowości wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych ministerstwa i w jednostkach.
4.  Sprawy związane z planowaniem, organizowaniem i wykonywaniem kontroli koordynuje dyrektor komórki do spraw obronnych.
§  15. 
1.  Komórka do spraw obronnych wspiera ministra w realizacji zadań obronnych.
2.  Do zadań komórki do spraw obronnych należy w szczególności:
1) przygotowanie ministerstwa do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) planowanie realizacji przedsięwzięć organizacyjnych w ministerstwie i w jednostkach w czasie funkcjonowania państwa w wyższych stanach gotowości obronnej;
3) koordynowanie przygotowania głównego stanowiska kierowania ministra do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz organizowanie przemieszczenia głównego stanowiska kierowania ministra do zapasowego miejsca pracy;
4) koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych przez komórki organizacyjne ministerstwa oraz jednostki;
5) sporządzenie:
a) planu operacyjnego funkcjonowania działu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
b) programu pozamilitarnego przygotowań obronnych dla działu,
c) Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu;
6) opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań obronnych;
7) współpraca z urzędami obsługującymi Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach związanych z organizacją przemieszczania ministra na stanowiska kierowania;
8) planowanie, organizowanie i prowadzenie:
a) szkoleń obronnych,
b) kontroli wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych ministerstwa i w jednostkach;
9) sporządzanie i przekazywanie zawiadomień i wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w zakresie dotyczącym pracowników ministerstwa;
10) prowadzenie rejestru pracowników ministerstwa reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
§  16. 
1.  Komórki organizacyjne ministerstwa zgodnie z właściwością uczestniczą w realizacji zadań obronnych, a w szczególności:
1) analizują akty prawne i ich projekty, w tym opracowywane lub wydawane przez ministra, dotyczące zagadnień związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa i obronności oraz uwarunkowań funkcjonowania działu w czasie kryzysu i w czasie wojny;
2) uczestniczą w przygotowywaniu:
a) warunków organizacyjnych i prawnych umożliwiających planowanie i wykonywanie zadań obronnych,
b) warunków niezbędnych do organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów ministra i stanowisk kierowania ministra,
c) struktury organizacyjnej oraz obsady personalnej stanowisk kierowania ministra;
3) uczestniczą w opracowaniu:
a) planu operacyjnego funkcjonowania działu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
b) projektów dokumentów dotyczących wykonywania zadań obronnych w ministerstwie i w jednostkach;
4) wspierają:
a) udział ministra w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym,
b) zespoły i grupy zadaniowe powołane do realizacji zadań na głównym stanowisku kierowania ministra w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy oraz zapasowym stanowisku kierowania;
5) współpracują z komórką do spraw obronnych w zakresie realizacji powierzonych jej zadań;
6) biorą udział w realizacji zadań operacyjnych wskazanych w dokumentacji planistycznej zadań obronnych ministra;
7) opracowują i aktualizują karty realizacji zadań operacyjnych;
8) sporządzają sprawozdania w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
9) realizują inne zadania obronne zlecone przez ministra.
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zawierają dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych ministerstwa.
§  17.  Komórka do spraw obronnych i komórki organizacyjne ministerstwa właściwe do spraw:
1) obsługi administracyjno-logistycznej,
2) budowy, rozwoju, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

- są odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk kierowania ministra.

§  18. 
1.  Kierownicy jednostek są odpowiedzialni za:
1) przygotowanie jednostek do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) kierowanie realizacją zadań obronnych przez jednostki;
3) uzgadnianie z ministrem zakresu realizowanych przez jednostki zadań obronnych;
4) sporządzanie sprawozdań w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.
2.  Kierownicy jednostek składają ministrowi sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który jest sporządzane.
3.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawierają dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych jednostki.
§  19.  Traci moc zarządzenie nr 63/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. MNiSW poz. 69 oraz z 2012 r. poz. 14).
§  20.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).