Dziennik resortowy

NFZ.2012.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2012/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa:
1) sposób przygotowania, organizacji i uruchomienia stałego dyżuru w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) cel organizacji i zadania stałego dyżuru;
3) skład osobowy i czas pełnienia stałego dyżuru;
4) miejsce pełnienia, podległość i zasady uruchamiania oraz dokumenty obowiązujące w systemie stałego dyżuru.
§  2. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji upoważnionych organów i operatywnego kierowania zadaniami realizowanymi w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wprowadza się stały dyżur w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3.
1. Do podstawowych zadań realizowanych w ramach stałego dyżuru należy:
1) uruchomienie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, przekazywanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania oraz zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;
2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań, wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
3) przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa, wykonywania zadań wynikających z planu operacyjnego oraz zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;
4) przekazywanie właściwym organom informacji o stopniu realizacji zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, z planu operacyjnego funkcjonowania oraz zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;
5) powiadamianie pracowników o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy;
6) kontrola zapewnienia prawidłowego obiegu informacji podczas treningów i ćwiczeń.
2. Przygotowanie systemu stałego dyżuru w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich NFZ polega na:
1) opracowaniu dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stałego dyżuru według wzorów określonych w załącznikach 1 - 5 zarządzenia;
2) wydzieleniu pomieszczenia, wyposażonego w środki łączności, sprzęt teleinformatyczny i materiały biurowe, w którym będzie pełniony stały dyżur;
3) określeniu zadań oraz ochrony w miejscach funkcjonowania stałego dyżuru;
4) przygotowaniu pomieszczenia do odpoczynku, spożywania posiłków i higieny osobistej oraz zapewnieniu całodobowego wyżywienia dla osób pełniących stały dyżur;
5) zorganizowaniu, nie rzadziej niż jeden raz w roku - w ramach szkolenia obronnego - szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład systemu stałego dyżuru.
3. 1 Miejscami pełnienia stałego dyżuru są wydzielone pomieszczenia w budynkach siedzib głównych w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich NFZ. W Centrali Funduszu miejscem pełnienia stałego dyżuru i miejscem odpoczynku jest pomieszczenie Nr 1.13 w budynku przy ul. Grójeckiej 186, natomiast miejscem spożywania posiłków w czasie pełnienia stałego dyżuru jest pomieszczenie socjalne Nr P 11.
4. Stały dyżur pełniony jest w sposób ciągły - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od momentu uruchomienia.
5. Skład jednej zmiany stałego dyżuru stanowią co najmniej dwie osoby, w tym kierownik zmiany i dyżurny. Dodatkowo w razie potrzeby wyznacza się pojazd służbowy z kierowcą. Osoby pełniące dyżur wyposaża się w identyfikator z napisem "STAŁY DYŻUR", którego wzór określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
6. Stały dyżur zapewnia dwuosobowa zmiana (obsada) pełniona w godzinach:
1) I zmiana - od godz. 08.00 do godz. 20.00;
2) II - zmiana od godz. 20.00 do godz. 08.00.
§  4.
1. Stały dyżur może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r., w sprawie gotowości obronnej państwa, na polecenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Funduszu w celu szkolenia i kontroli.
2. W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, system stałego dyżuru uruchamiany jest obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w § 8 tego rozporządzenia.
3. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru wydaje organ, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.
§  5.
1. Wydzielenie i wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 powierza się Dyrektorowi Biura Administracyjno-Gospodarczego oraz Dyrektorowi Departamentu Informatyki Centrali Funduszu.
2. Zabezpieczenie całodobowego wyżywienia dla osób pełniących stały dyżur powierza się Dyrektorowi Biura Administracyjno-Gospodarczego.
3. Skład osobowy zmiany stałego dyżuru określa Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych.
4. Osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru powinny posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych, bądź poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli odpowiadającej klauzuli dokumentacji stałego dyżuru.
§  6.
1. Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w uzgodnieniu z dyrektorami Departamentów i Biur Centrali Funduszu opracuje dokumentację stałego dyżuru.
2. Upoważnienia lub poświadczenia dla osób, o których mowa w § 5 pkt 3 oraz ochronę, o której mowa w § 3 pkt 2 zapewni Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Narodowego Funduszu Zdrowia. W oddziałach wojewódzkich upoważnienia lub poświadczenia dokonują Dyrektorzy OW NFZ na wniosek Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§  7.
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru w Centrali NFZ oraz szkolenie i sprawdzanie gotowości do działania, powierza się Dyrektorowi Departamentu ds. Służb Mundurowych.
2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są opracować dokumentację stałego dyżuru i uzgodnić z Dyrektorem Departamentu ds. Służb Mundurowych Centrali Funduszu.
§  8. Instrukcję służby stałego dyżuru opracowuje się do dnia 22 października 2012 roku.
§  9. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów i biur Centrali oraz dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, na które nałożono zadania operacyjne.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz obowiązkowych dokumentów służby Stałego Dyżuru

1. Zarządzenie Prezesa (Dyrektora OW) NFZ w sprawie powołania stałego dyżuru.

2. Plan Operacyjny Funkcjonowania NFZ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (wypis z Planu Operacyjnego Funkcjonowania NFZ) z załącznikami.

3. Instrukcja służby Stałego Dyżuru.

4. Dziennik działania Stałego Dyżuru.

5. Książka meldunków osób pełniących służbę Stałego Dyżuru.

6. Spis danych teleadresowych.

7. Brudnopis.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Ramowy układ instrukcji służby Stałego Dyżuru

Spis treści
IPostanowienia ogólne:
1Podstawa prawna pełnienia stałego dyżuru
2Cel organizacji pełnienia stałego dyżuru
3Organizacja stałego dyżuru
IIZasady działania stałego dyżuru:
1Skład i czas pełnienia stałego dyżuru
2Miejsce pełnienia stałego dyżuru
3Podległość służbowa pełniących stały dyżur
4Kontrola i nadzór nad pełnieniem stałego dyżuru
5Zadania i obowiązki osób pełniących stały dyżur
6Uprawnienia osób pełniących stały dyżur
IIIOrganizacja powiadamiania:
1Plan realizacji przedsięwzięć w czasie powiadamiania osób funkcyjnych
IVUstalenia organizacyjne:
1Ubiór osób pełniących stały dyżur
2Odpoczynek i spożywanie posiłków przez osoby pełniące stały dyżur
3Wyposażenie pomieszczenia stałego dyżuru oraz przydzielone środki łączności i transportu
4Aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru
VZałączniki:
Nr 1Wykaz osób funkcyjnych wchodzących w skład stałego dyżuru Centrali NFZ
Nr 2Wykaz osób funkcyjnych Centrali NFZ przewidywanych do powiadomienia
Nr 3Wykaz telefonów służb ratowniczych
Nr 4Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze
Nr 5Harmonogram działania stałego dyżuru

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  2 Wykaz danych teleadresowych służby Stałego Dyżuru

Lp.Nazwa jednostki

organizacyjnej

Telefon

Stacjonarny

FAX

Telefon

mobilny

E-mailUwagi
Ministerstwo Zdrowia
1DSOZK i RM Ministerstwa Zdrowia
2Stały dyżur Ministerstwa Zdrowia
3Wydział Planowania Obronnego DSOZK i RM
4Wydział Zarządzania Kryzysowego DSOZK i RM
Narodowy Fundusz Zdrowia
6Kierownik stałego dyżuru Centrali NFZ
Kierownik zmiany stałego dyżuru
Dyżurny zmiany stałego dyżuru
7Wydział Ratownictwa Medycznego Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
WYKAZ OSÓB CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

POWIADAMIANYCH W WYŻSZYCH STANACH

GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA

1Prezes NFZ
2Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych
3Zastępca Prezesa ds. Medycznych
4Zastępca Prezesa ds. Finansowych
5Dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu
6Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
7Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń
8Dyrektor Departamentu Informatyki
9Dyrektor Biura Prawnego
10Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
11Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami
12Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców
13Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych
14Dyrektor Biura Księgowości
15Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego
16Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej
17Dyrektor Biura Administracyjno - Gospodarczego
18Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Oddziały Wojewódzkie NFZ
1Dyrektor Oddziału
2Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
3Wydział ds. Służb Mundurowych
4Kierownik stałego dyżuru OW NFZ
5Kierownik zmiany stałego dyżuru
6Dyżurny zmiany stałego dyżuru
7Stanowisko ds. Obronnych, ZK i OC

ZAŁĄCZNIK Nr  4

UKŁAD STRONY DZIENNIKA DZIAŁANIA SŁUŻBY STAŁEGO DYŻURU

Lp.Data godzina otrzymania informacji.Treść otrzymanej informacji (zadanie, polecenie, czynność, wydarzenie itp.).Od kogo wpłynęła informacjaKto przyjął informacjęKomu i kiedy przekazano informacjęRealizacja,

opis działania

Uwagi
12345678
Uwaga: dziennik działania stałego dyżuru należy wykonać w formie osobnego dokumentu, przygotowanego do zarejestrowania i nadania klauzuli "ZASTRZEŻONE". Wymieniony dokument będzie używany WYŁĄCZNIE w przypadku realnych działań w zakresie podwyższania gotowości obronnej. Do celów szkoleniowych i treningowych należy wykonać oddzielny dokument (jawny) oznaczony w prawym górnym rogu napisem "SZKOLENIOWY"

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MELDUNEK

……………………………. …………………………………

Kierownik Zmiany Stałego Dyżuru -........................

Dyżurny Stałego Dyżuru -...........................................

/RAPORT/

1. Stały dyżur w............................. przyjąłem w dniu................... o godzinie……….......... od .....................

2. Podczas pełnienia stałego dyżuru przyjęto.......... /wyszczególnić ilość oraz tematykę sygnałów i poleceń dotyczących uruchamiania zadań lub procedur/,

3. Kontynuacji wymagają następujące sprawy:

- .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Inne uwagi dotyczące przebiegu pełnienia stałego dyżuru:

- .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Służbę stałego dyżuru zdałem w dniu.......................... o godzinie...............................

Panu /Pani/..................................................

................................................ .............................................

Podpis osoby przyjmującej Podpis osoby przekazującej

Stały Dyżur Stały Dyżur

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR IDENTYFIKATORA STAŁEGO DYŻURU

1 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 34/2014/DSM z dnia 18 czerwca 2014 r. (NFZ.14.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 2014 r.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 34/2014/DSM z dnia 18 czerwca 2014 r. (NFZ.14.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 2014 r.