Organizacja szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.8/9.136

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich

ZG.Ł 074.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 58 ust. 2 pkt 5c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz art. 46g ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§  1. 
1. 
Realizując nałożony na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich, PGL LP rozpocznie z dniem 1 września 2018 r. cykl szkoleń, które będą miały charakter:
a)
szkoleń stacjonarnych organizowanych w wybranych ośrodkach szkoleniowych Lasów Państwowych oraz wybranych ośrodkach szkoleniowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
b)
szkoleń e-learningowych.
2. 
Szkolenia kierowane będą do:
a)
przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
b)
przedstawicieli izb rolniczych,
c)
przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
§  2. 
Szkolenia prowadzone będą według programu ramowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Organizację szkoleń powierzam Dyrektorowi Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, którego zobowiązuję do współpracy w tym zakresie z Zespołem Gospodarki Łowieckiej DGLP.
§  4. 
Kierownika Zespołu Gospodarki Łowieckiej DGLP czynię odpowiedzialnym za realizację szkoleń zgodnie z ramowym programem, o którym mowa w § 2.
§  5. 
Koszty organizacji szkoleń pokryte zostaną ze środków funduszu leśnego.
§  6. 
Traci moc zarządzenie nr 22 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA w zakresie szacowania szkód łowieckich

Lp.Temat zajęćLiczba godzinForma zajęć
1234
Dzień pierwszy
1.Wprowadzenie - informacje ogólne, podstawa prawna, organizacja szkolenia, zakres, warunki uzyskania zaliczenia0,5wykłady
2.Rozpoznawanie tropów, odchodów i żerowania przez dzikie zwierzęta łowne1wykłady
3.Szacowanie szkód przez zespół złożony z przedstawiciela zarządcy bądź dzierżawcy obwodu łowieckiego, przedstawiciela WODR (Izby Rolniczej) oraz właściciela uszkodzonej uprawy0,5wykłady
4.Metody szacowania szkód łowieckich oraz narzędzia i urządzenia wykorzystywane w procesie szacowania szkód łowieckich1,5wykłady
5.Szacowanie szkód łowieckich w ziemniakach.

Ćwiczenia z obliczenia szkody w ziemniakach

0,5wykłady,

ćwiczenia

6.Szacowanie szkody łowieckiej w burakach cukrowych i pastewnych.

Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w buraku cukrowym

0,5wykłady,

ćwiczenia

7.Szacowanie szkód łowieckich w poplonach.

Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w poplonie

0,5wykłady,

ćwiczenia

8.Szacowanie szkód łowieckich w strączkowych.

Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w strączkowych

0,5wykłady,

ćwiczenia

9.Szacowanie szkód łowieckich w kukurydzy.

Ćwiczenie z obliczenia szkody w kukurydzy

0,5wykłady,

ćwiczenia

10.Szacowanie szkód łowieckich w rzepaku.

Ćwiczenia z obliczenia szkody w rzepaku

0,5wykłady,

ćwiczenia

11.Szacowanie szkód łowieckich w zbożach.

Ćwiczenia z obliczenia szkody w zbożach

0,5wykłady,

ćwiczenia

Dzień drugi
12.Szacowanie szkód łowieckich na użytkach zielonych.

Ćwiczenia z obliczenia szkody w użytkach zielonych

1wykłady,

ćwiczenia

13.Szacowanie szkód w sadach0,5wykłady
14.Przyczyny obniżenia plonu spowodowane innymi czynnikami niż dzikie zwierzęta łowne0,5wykłady
15.Prawidłowe wypełnianie protokołów z oględzin i szacowania ostatecznego1wykłady
16.Wypełnianie protokołów z oględzin i szacowania ostatecznego1ćwiczenia
17.Proces szacowania szkód łowieckich. Postępowanie administracyjne przed nadleśniczym lub dyrektorem RDLP. Postępowanie przed sądem1wykłady
18.Mediacje - rola i zakres.

Aspekty psychologiczne przy szacowaniu szkód łowieckich

1wykłady
19.Sprawdzenie wiadomości z tematyki omawianej na szkoleniu1test
Σ14